Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/410

Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2011

Ο Επίτροπος κ. Piebalgs καλεί την ΕΕ να εξακολουθήσει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στο πλαίσιο της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας, δεδομένου ότι από τα νέα στοιχεία προκύπτει ότι κατά το 2010 δαπάνησε το ποσό ρεκόρ των 53,8 δισεκατ. ευρώ

Ο αρμόδιος για την ανάπτυξη Επίτροπος, κ. Andris Piebalgs, παρουσίασε σήμερα τα προσωρινά στοιχεία του 2010 για την χορηγηθείσα από την ΕΕ και τα 27 κράτη μέλη της επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ). Η βοήθεια αυτή αυξήθηκε από το 2009 κατά 4,5 δισεκατ. ευρώ περίπου, φθάνοντας το συνολικό ποσό των 53,8 δισεκατ. ευρώ, γεγονός που επιβεβαιώνει τη θέση της ΕΕ, ως του σημαντικότερου και περισσότερο γενναιόδωρου δωρητή επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας, με τη χορήγηση περισσότερο από το ήμισυ της παγκόσμιας επίσημης βοήθειας. Μολονότι η ΕΕ δεν πέτυχε τον στόχο της για το 2010, σημείωσε ωστόσο, παρά την οικονομική ύφεση, θετική εξέλιξη. Τρεις από τους πέντε σημαντικότερους παγκοσμίως δωρητές είναι μέλη της ΕΕ, ενώ οι τέσσερις από αυτούς έχουν ήδη επιτύχει τον στόχο του 0,7%. Σε γενικές γραμμές, η κοινοτική βοήθεια αντιπροσωπεύει το 0,43% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) της ΕΕ. Εξακολουθεί να απαιτείται σημαντική συλλογική προσπάθεια, προκειμένου να επιτευχθεί μέχρι το 2015 ο στόχος του 0,7%, για την υλοποίηση του οποίου τα κράτη μέλη έχουν δεσμευθεί.

«Το 2010, η ΕΕ εξακολουθεί να αποτελεί με μεγάλη διαφορά τον μεγαλύτερο δωρητή παγκοσμίως. Εντούτοις, οι προϋπολογισμοί που διατίθενται για την αναπτυξιακή βοήθεια θα πρέπει να αυξηθούν εφόσον επιθυμούμε να επιτύχουμε τους φιλόδοξους στόχους μας για το 2015 και να παραμείνουμε αξιόπιστοι. Πρόκειται για συλλογική προσπάθεια και θα πρέπει όλα τα μέρη να συμβάλλουν δίκαια. Η χορήγηση βοήθειας είναι μια έξυπνη επένδυση για το μέλλον. Η προώθηση της ανάπτυξης χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς και της βιώσιμης ανάπτυξης σε χώρες-εταίρους είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον μας» δήλωσε ο αρμόδιος για την ανάπτυξη Επίτροπος, κ. Andris Piebalgs. «Η αποτελεσματική όμως βοήθεια δεν είναι μόνο ζήτημα χρημάτων. Θα πρέπει επίσης να βελτιώσουμε τη διανομή και την ποιότητα της βοήθειας την οποία παρέχουμε. Αργότερα κατά το τρέχον έτος, θα υποβάλω προτάσεις για την σαφέστερη στοχοθέτηση της μελλοντικής αναπτυξιακής πολιτικής, την αποτελεσματικότερη συνεργασία και την επίτευξη μεγαλύτερου αντίκτυπου στην πράξη.»

Το 2009, οι δημοσιονομικοί περιορισμοί επηρέασαν σημαντικά την χορήγηση βοήθειας και πολλοί δωρητές, συμπεριλαμβανομένων αρκετών κρατών μελών της ΕΕ, περιόρισαν τις σχετικές με την χορήγηση ΕΑΒ δαπάνες τους, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να διατεθούν συνολικά 49 δισεκατ. ευρώ, δηλαδή το 0,42% του ΑΕΕ για την Ένωση το 2009. Κατά το 2010, 17 κράτη μέλη αύξησαν τον όγκο της ενίσχυσης εκ νέου, αντιστρέφοντας την τάση του προηγούμενου έτους. Συνεπώς, εκφραζόμενο ως ποσοστό του ΑΕΕ και συνολικά, το 2010, το ποσό της ΕΑΒ που διατέθηκε από την Ευρώπη ήταν το υψηλότερο στην ιστορία της: 53,8 δισεκατ. ευρώ (το 0,43% του ΑΕΕ). Εντούτοις, το ποσό αυτό απέχει κατά πολύ από τις δεσμεύσεις της ΕΕ, που για το 2010 είχε δεσμευθεί να επιτύχει συλλογικά το 0,56% του ΑΕΕ. Σε απόλυτους όρους, οι δαπάνες της ΕΕ για την χορήγηση ΕΑΒ ήταν χαμηλότερες κατά 14,5 δισεκατ. ευρώ σε σχέση με τις εν λόγω δεσμεύσεις. Δέκα κράτη μέλη δαπάνησαν μικρότερα ποσά ΕΑΒ σε σύγκριση με το 2009.

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τις προσπάθειες των χωρών που συνέχισαν να αυξάνουν τα ποσά της χορηγούμενης βοήθειας. Τρεις στους πέντε σημαντικούς παγκοσμίως δωρητές είναι μέλη της ΕΕ· πρόκειται για τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Σουηδία, οι Κάτω Χώρες, το Λουξεμβούργο και η Δανία έχουν ήδη επιτύχει το 0,7% και εξακολουθούν να βρίσκονται πάνω από το επίπεδο αυτό. Συνολικά, εννέα κράτη μέλη υπερέβησαν τους ελάχιστους στόχους που τέθηκαν από τα κράτη μέλη της ΕΕ για το 2010: το Λουξεμβούργο, η Σουηδία, η Δανία, οι Κάτω Χώρες, το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Φινλανδία, η Ιρλανδία και η Κύπρος.

Ιστορικό:

Το 2005, τα κράτη μέλη της ΕΕ δεσμεύθηκαν να αυξήσουν το ποσοστό της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ) στο 0,7% του ΑΕΕ μέχρι το 2015. Κατά το 2010, υποσχέθηκαν να φθάσουν συλλογικά στο 0,56% το ποσοστό της ΕΑΒ επί του ΑΕΕ. Ο στόχος του 2010 βασιζόταν στους επιμέρους στόχους του 0,51% της ΕΑΒ επί του ΑΕΕ για την ΕΕ των 15 και του 0,17% του ΑΕΕ για τα 12 κράτη μέλη που εντάχθηκαν στην ΕΕ το 2004 και το 2007. Κανείς άλλος δωρητής δεν έχει αναλάβει τόσο σημαντική δέσμευση για αύξηση της βοήθειας.

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σήμερα προέρχονται από δύο πηγές: για την πλειονότητα των κρατών μελών της ΕΕ, οι πληροφορίες παρέχονται από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), που συλλέγει τα σχετικά με τη βοήθεια στοιχεία από τα κράτη την επιτροπή αναπτυξιακής βοήθειας του ΟΟΣΑ (ΕΑΒ), καθώς και από άλλες χώρες που ανακοινώνουν στοιχεία στην επιτροπή αυτή. Για τα λοιπά κράτη μέλη της ΕΕ, η Επιτροπή έχει συγκεντρώσει τις σχετικές πληροφορίες για την ετήσια έκθεσή της σχετικά με τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Η έκθεση «Ενίσχυση της λογοδοσίας της ΕΕ σχετικά με τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης» θα υποβληθεί αργότερα, τον Απρίλιο του 2011.

Περισσότερες πληροφορίες:

MEMO/11/221

Δικτυακός τόπος της ΓΔ Ανάπτυξης και Συνεργασίας – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_el.htm

Δικτυακός τόπος του αρμόδιου Επιτρόπου για την ανάπτυξη, κ. Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar