Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/410

Bruxelles, den 6. april 2011

Kommissær Andris Piebalgs opfordrer EU til at fastholde sin førende position på området for officiel udviklingsbistand – nye tal viser en rekordbistand på 53,8 mia. EUR i 2010

Udviklingskommissær Andris Piebalgs præsenterede i dag de foreløbige tal for EU's og de 27 medlemsstaters officielle udviklingsbistand i 2010. Bistanden steg med ca. 4,5 mia. EUR fra 2009 og nåede op på 53,8 mia., hvilket bekræfter EU's position som den største og mest generøse donor af officiel udviklingsbistand, idet EU tegner sig for over halvdelen af den globale officielle bistand. Selv om EU ikke nåede sit mål for 2010, blev der alligevel gjort positive fremskridt trods den økonomiske krise. Tre af de fem største donorer på verdensplan er EU-medlemsstater, og fire af dem har allerede nået målet på 0,7 %. Sammenlagt repræsenterer EU's bistand 0,43 % af EU's bruttonationalindkomst. Der er dog stadig behov for en betydelig kollektiv indsats for, at medlemsstaterne kan nå målet på 0,7 % inden 2015.

"I 2010 er EU fortsat langt den største donor på verdensplan. Det er nødvendigt at forhøje dem, hvis vi skal nå vores ambitiøse mål for 2015 og stadig være troværdige. Der er brug for en kollektiv indsats, og det er nødvendigt, at alle aktører yder deres bidrag. Bistand er en smart investering i fremtiden. Det er i vor fælles interesse at fremme inklusiv vækst og en bæredygtig udvikling i vore partnerlande", sagde udviklingskommissær Andris Piebalgs. "Men effektiv bistand drejer sig ikke kun om penge. Vi skal også forbedre leveringen og kvaliteten af den bistand, vi yder. Senere i år fremlægger jeg forslag vedrørende en klarere målretning af vor fremtidige udviklingspolitik, bedre samarbejde og øget indsats på lokal plan".

I 2009 havde budgetrestriktionerne en kraftig indvirkning på bistanden og mange donorer, herunder en række EU-medlemsstater, reducerede deres officielle udviklingsbistand (ODA), hvilket resulterede i en bistand på 49 mia. EUR eller 0,42 % af BNI for Unionen som helhed. I 2010 forøgede 17 medlemsstater igen bistanden og vendte hermed den udvikling, der havde været det foregående år. Målt som andel af BNI og samlet set ydede Europa derfor i 2010 den største officielle udviklingsbistand (ODA) nogensinde, dvs. 53,8 mia. EUR (0,43 % af BNI). Det opfylder dog stadig ikke EU's mål om tilsammen at nå op på 0,56 % af BNI i 2010. EU's bistand lå 14,5 mia. EUR under dette mål i absolutte tal. 10 medlemsstater brugte færre midler til officiel udviklingsbistand end i 2009.

Kommissionen påskønner den indsats, der er gjort af de lande, der fortsat har forhøjet deres bistand. Tre af de fem største donorer på verdensplan er EU‑medlemsstater - Frankrig, Tyskland og Det Forenede Kongerige. Sverige, Nederlandene, Luxembourg og Danmark er allerede nået op på de 0,7 % og ligger fortsat pænt over dette niveau. Samlet set lå ni medlemslande over det minimumsmål, der var fastsat for EU's medlemsstater for 2010: Luxembourg, Sverige, Danmark, Nederlandene, Belgien, Det Forenede Kongerige, Finland, Irland og Cypern.

Baggrund:

I 2005 forpligtede EU's medlemsstater sig til at øge deres officielle udviklingsbistand (ODA) til 0,7 % af deres bruttonationalindkomst (BNI) i 2015. I 2010 lovede de kollektivt at yde en officiel udviklingsbistand på 0,56 % af BNI. Målet for 2010 var baseret på individuelle mål for officiel udviklingsbistand på 0,51 % af BNI for EU 15 og 0,17 % af BNI for de 12 medlemsstater, der tiltrådte EU i 2004 og 2007. Ingen andre donorer har givet et så betydeligt tilsagn om at øge bistanden.

De tal, der fremlægges i dag, hidrører fra to kilder: for de fleste EU-landes vedkommende stammer tallene fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), som indsamler bistandsoplysninger for medlemmerne af dens Komité for Udviklingsbistand (DAC), samt for andre lande, der indsender oplysninger til organisationen. For de øvrige EU-medlemslande har Kommissionen indsamlet oplysninger i forbindelse med sin årlige rapport om udviklingsfinansiering. Rapporten om styrkelse af EU's ansvarlighed på området for udviklingsfinansiering fremlægges senere i april 2011.

Yderligere oplysninger:

MEMO/11/221

Samarbejdskontoret EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_da.htm

Udviklingskommissær Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar