Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/410

V Bruselu dne 6. dubna 2011

Komisař Piebalgs vyzývá EU, aby zůstala největším poskytovatelem oficiální rozvojové pomoci – podle nových údajů vydala EU na pomoc v roce 2010 rekordní sumu 53,8 miliard EUR

Andris Piebalgs, komisař pro rozvoj, dnes předložil předběžné údaje z roku 2010 o tom, kolik prostředků vydala EU a jejích 27 členských států na oficiální rozvojovou pomoc. Oproti loňskému roku vzrostla výše pomoci o 4,5 miliardy na celkem 53,8 miliard EUR. Evropská unie poskytuje více než polovinu veškeré světové oficiální pomoci a zachovává si tak postavení největšího a nejštědřejšího dárce oficiální rozvojové pomoci. Svůj cíl na rok 2010 EU sice nesplnila, avšak je – navzdory hospodářskému útlumu – na dobré cestě. Tři z pěti největších dárců rozvojové pomoci na světě jsou členy EU a čtyři členské státy EU již dosáhly cíle, kterým je poskytovat na rozvojovou pomoc 0,7 % HND. Celkově představuje pomoc EU 0,43 % hrubého národního důchodu EU. I nadále je třeba značného společného úsilí, aby byl do roku 2015 splněn cíl 0,7 %, k němuž se členské státy zavázaly.

V roce 2010 byla EU opět zdaleka největším poskytovatelem rozvojové pomoci na světě. Rozpočty vyčleněné na pomoc však stále nepředstavují ani jedno procento HND. Tyto rozpočty musí být navýšeny, abychom splnili naše ambiciózní cíle stanovené na rok 2015 a abychom zůstali důvěryhodní. Jde o společné úsilí a všichni zúčastnění musí přispět přiměřeným podílem. Poskytování rozvojové pomoci je rozumná investice do budoucna. Je v našem společném zájmu, abychom v partnerských zemích podnítili růst podporující začlenění a udržitelný rozvoj,“ uvedl Andris Piebalgs, komisař pro rozvoj. „Avšak účinnou pomoc nezaručí pouze peníze. Naši pomoc musíme poskytovat také lépe a v lepší kvalitě. V průběhu tohoto roku předložím návrhy, které lépe objasní, na co se má rozvojová politika v budoucnu zaměřit, a které se budou týkat lepší spolupráce a většího přínosu pomoci na místě jejího určení.“

Napjaté rozpočty v roce 2009 výrazně negativně ovlivnily výši pomoci a mnoho dárců, včetně řady členských států EU, v roce 2009 snížilo své výdaje ve prospěch oficiální rozvojové pomoci. V důsledku toho poskytla Unie v roce 2009 celkem 49 miliard EUR, resp. 0,42 % hrubého národního důchodu (HND). V roce 2010 sedmnáct členských států opět navýšilo objem pomoci a zvrátilo tak vývoj z předchozího roku. V roce 2010 bylo na oficiální rozvojovou pomoc poskytnuto 53,8 miliard EUR (0,43 % HND) – to je nejvyšší částka, kterou kdy Evropa na tyto účely vyčlenila (vyjádřeno jako celková částka a podíl HDN). Tato částka je však stále výrazně nižší než částka 0,56 % HND, které se EU zavázala společně dosáhnout v roce 2010. V absolutním vyjádření zaostala EU za tímto závazkem o 14,5 miliard EUR. Deset členských států poskytlo ve prospěch oficiální rozvojové pomoci méně peněz než v roce 2009.

Komise vyjadřuje uznání zemím, které objem poskytované pomoci dále zvyšovaly. Tři z pěti největších dárců pomoci na světě jsou členové EU – jedná se o Francii, Německo a Spojené království. Švédsko, Nizozemsko, Lucembursko a Dánsko již dosáhly cíle 0,7 % a jejich výdaje na tyto účely uvedený cíl i nadále značně převyšují. Překonat minimální cíle stanovené pro členské státy EU na rok 2010 se podařilo celkem devíti členským státům: Lucembursku, Švédsku, Dánsku, Nizozemsku, Belgii, Spojenému království, Finsku, Irsku a Kypru.

Souvislosti:

V roce 2005 se členské státy EU zavázaly, že do roku 2015 zvýší objem oficiální rozvojové pomoci na 0,7 % hrubého národního důchodu (HND). V roce 2010 přislíbily, že jejich společné výdaje na oficiální rozvojovou pomoc dosáhnou 0,56 % HND. Cíl objemu oficiální rozvojové pomoci pro rok 2010 vycházel z individuálních cílů představujících 0,51 % HND v případě států EU-15 a 0,17 % HND v případě dvanácti států, které k EU přistoupily v letech 2004 a 2007. Žádní jiní dárci se tak výrazně k navýšení pomoci nezavázali.

Údaje předkládané dnes mají dva zdroje: v případě většiny členských států EU poskytla informace Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která sbírá údaje o pomoci od členů svého výboru pro rozvojovou spolupráci (DAC), jakož i od jiných zemí, které jí poskytují údaje. Pokud jde o zbývající členské státy EU, Komise získala příslušné informace v souvislosti se svou výroční zprávou o financování rozvoje. Tuto zprávu „Posílení odpovědnosti EU za financování rozvoje“ předloží Komise na konci dubna 2011.

Další informace:

MEMO/11/221

Internetová stránka GŘ pro rozvoj a spolupráci – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Internetová stránka evropského komisaře pro rozvoj Andrise Piebalgse:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar