Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/11/409

Bryssel den 6 april 2011

Datalagring: Kommissionen anmäler Sverige åter till EU-domstolen för underlåtenhet att införliva EU-lagstiftning

Trots EU-domstolens första dom i början av 2010 har Sverige ännu inte införlivat datalagringsdirektivet med sin inhemska lagstiftning. Direktivet gör det obligatoriskt för telefonbolag och Internetoperatörer att lagra uppgifter om teletrafik och lokalisering för brottsbekämping. Tre och ett halvt år efter att tidsfristen gått ut för medlemsstaterna att genomföra direktivet får Sveriges underlåtenhet nu sannolikt negativa effekter på den inre marknaden för elektronisk kommunikation och på polisens och de rättsvårdande myndigheternas förmåga att upptäcka, utreda och lagföra allvarliga brott. Kommissionen har därför en andra gång dragit Sverige inför EU-domstolen och yrkar nu på bötesstraff.

EU-domstolen kommer att avgöra storleken på påföljden, som kan utdömas i form av vite och/eller standardbelopp. Standardbeloppet är ett straff för att överträdelsen fortsatt mellan den första underlåtenhetsdomen (enligt artikel 258 i EUF-fördraget) och den andra domen (enligt artikel 260 i EUF-fördraget). Vitet beräknas i princip per förseningsdag efter det att den andra domen meddelats. Kommissionen yrkar att domstolen ska döma Sverige till vite på 40 947 euro per dag efter en andra dom fram till dess att överträdelsen upphör och förelägga ett standardbelopp på 9 597 euro per dag för perioden mellan domstolens dom år 2010 och den andra domen.

Den 4 februari 2010 fällde EU-domstolen Sverige för underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter att införliva datalagringsdirektivet med inhemsk lagstiftning (mål C-185/09). Till följd av domen och eftersom det saknades en exakt tidtabell för när lagstiftning skulle antas, beslöt kommissionen den 28 juni 2010 att sända Sverige en formell underrättelse. Kommissionen begärde närmare uppgifter om vilka åtgärder Sverige avsåg att vidta för att följa domstolens dom.

Sverige informerade kommissionen skriftligen den 21 januari 2011 om att riksdagen den 8 december 2010 på sitt bord fått ett lagförslag som införlivar datalagrings­direktivet, och att man siktade på att lagstiftningen skulle antas i mitten av mars 2011. Beklagligt nog beslöt riksdagen den 16 mars 2011 att skjuta upp omröstningen om den föreslagna lagstiftningen med ytterligare ett år.

Bakgrund

Datalagringsdirektivet (2006/24/EG) antogs i 2006 och borde ha införlivats med nationell lagstiftning senast den 15 september 2007, med möjlighet att skjuta upp lagringen av kommunikationsuppgifter rörande Internetåtkomst, Internettelefoni och Internetbaserad e-post fram till den 15 mars 2009.

Med datalagring avses här lagring av trafik- och lokaliseringsuppgifter som genereras vid elektronisk kommunikation (inte innehållet i kommunikationen). Enligt direktivet ska trafik- och lokaliseringsuppgifter som lagrats av Internetoperatörer och telefonbolag göras tillgängliga för nationella brottsbekämpande myndigheter i särskilda fall och i enlighet med nationell lagstiftning.

För ytterligare upplysningar:

MEMO/11/220

Hemsidan för Cecilia Malmström som är den kommissionär som svarar för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_sv.htm

Hemsidan för generaldirektoratet för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm


Side Bar