Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/404

Strasbourg den 5 april 2011

Företagsstyrning i EU: Vad behöver förbättras?

Finanskrisen har lärt oss att företagsstyrningen, som fram tills nu vanligtvis har varit självreglerad, inte varit så optimal. Om företagen leds på ett bättre sätt blir de mer konkurrenskraftiga och sannolikheten för kriser blir mindre i framtiden. EU-kommissionen inleder i dag ett offentligt samråd för att diskutera hur företagsstyrningen i EU kan förbättras. Företagsstyrning definieras traditionellt som det system enligt vilket företag förvaltas och kontrolleras. Samrådet omfattar ett antal frågor, till exempel hur man kan förbättra styrelsernas mångfald och arbetssätt, övervakning och verkställande av de nuvarande nationella koderna för företagsstyrning och hur man kan öka aktieägarnas engagemang. Deadline för att lämna in bidrag till samrådet är den 22 juli 2011.

Michel Barnier, kommissionär för inre marknaden och tjänster, säger: Så som den ekonomiska situationen ser ut är det ännu viktigare än tidigare att företagen styrs på ett tillförlitligt och hållbart sätt. Ett kortsiktigt tänkande har fått katastrofala följder. Därför inleds i dag en debatt om effektivitet inom den nuvarande företagsstyrningen. Framför allt måste styrelserna bli effektivare och aktieägarna måste ta sitt ansvar.

Vad handlar samrådet om?

Lärdomarna av krisen kommer så småningom att leda till bättre översyn av finansinstitut, starkare banker och effektiva system för konkurshotade institut. Som en del av en långsiktig översyn av företagens styrning i stort kommer det offentliga samrådet att koncentreras på hur även företag fungerar. Ett antal undersökningar tyder på att det finns utrymme för förbättringar inom olika områden inom företagsstyrningen1, till exempel beträffade mångfalden inom styrelserna, aktieägarnas engagemang och kvaliteten på rapporter om företagsstyrningen.

Syftet med grönboken är att inleda en allmän debatt om ett antal frågor som till exempel:

  • Styrelsen: styrelsernas arbetssätt och sammansättning, till exempel en jämlik könsfördelning, yrkesrelaterad bakgrund och yrkesmässiga kunskaper och nationaliteter. Även styrelsernas tillgänglighet och direktörernas tidåtagande granskas, liksom frågor om riskhantering och direktörers ersättning.

  • Hur man ska få aktieägarna mer delaktiga i frågor om företagsstyrning och hur man kan få fler av dem att intressera sig för hållbar avkastning och långsiktiga resultat, men även hur man kan öka minoritetsaktieägarnas skydd. Man tar även upp identifiering av aktieägare (att emittenterna kan se vilka deras aktieägare är), samt bättre samarbete aktieägarna emellan.

  • Hur man kan förbättra övervakning och verkställande av de nuvarande nationella koderna för företagsstyrning2 för att kunna ge investerare och allmänheten meningsfull information. Företag som inte följer de nationella rekommendationerna för företagsstyrning måste förklara varför de frångår dem. Detta kringgås alltför ofta. I grönboken ställs frågan om det borde finnas mer detaljerade regler om dessa förklaringar och om de nationella övervakningsorganen borde ha mer att säga till om angående meddelanden från företagsstyrningen.

Vad blir nästa steg?

Samrådet är öppet till och med den 22 juli 2011. Kommissionen kommer noggrant att gå igenom alla svar till samrådet och kommer till hösten att publicera en sammanfattning av resultaten av samrådet. På denna grundval kommer man att besluta om lagstiftningsförslag är nödvändiga. Dessa kommer däremot att läggas fram först efter att en grundlig konsekvensbedömning har utförts.

Bakgrundsinformation

För närvarande finns EU-regler om företagsstyrning. De består av ett antal rekommendationer om rådgivande styrelseledamöters oavhängighet, styrelsekommittéer och ersättningar. Dessutom ingår börsnoterade företags skyldighet att publicera rapporter om företagsstyrningen. Direktiven om övertagande (direktiv 2004/25/EG), börsnoterade företags genomsynlighet (direktiv 2004/109/EG), aktieägarnas rättigheter (direktiv 2007/36/EG), marknadsmissbruksdirektivet (2003/6/EG) och direktivet om revision (2006/43/EG) reglerar företagsstyrningen i EU.

Ytterligare upplysningar finns i MEMO/11/218

http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/corporate-governance-framework_en.htm

Grönboken finns på

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/corporate-governance-framework_en.htm

1 :

Se till exempel studien om övervakning och verkställande inom företagsstyrning i EU-länderna som finns tillgänglig på http://ec.europa.eu/internal_market/company/ecgforum/studies_en.htm eller Paul Woolley, ‘Why are financial markets so inefficient and exploitative — and a suggested remedy’, i The Future of Finance: The LSE Report, 2010 eller utlåtandet från European Corporate Governance Forum av den 23 mars 2009 eller Heidrick & Struggles, Corporate Governance Report 2009 — Boards in turbulent times.

2 :

En kod för företagsstyrning framför grundläggande rekommendationer för förvaltning och övervakning av börsnoterade företag och innehåller normer för en god och ansvarsfull styrning. En fullständig lista över nuvarande koder för företagsstyrning kan hittas på: http://www.ecgi.org/codes/all_codes.php


Side Bar