Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/404

Strasbourg, 5. aprila 2011

Okvir upravljanja podjetij za evropska podjetja: kaj je treba izboljšati?

Eden od naukov finančne krize je, da upravljanje podjetij, ki je do zdaj običajno temeljilo na samourejanju, ni bilo tako učinkovito, kot bi lahko bilo. Zagotoviti je treba boljše vodenje podjetij. Z boljšim vodenjem podjetij se namreč lahko zmanjša verjetnost prihodnje krize in okrepi njihova konkurenčnost. Evropska komisija je danes začela javno posvetovanje o možnih načinih za izboljšanje upravljanja evropskih podjetij. Upravljanje podjetij se tradicionalno opredeljuje kot sistem upravljanja in nadzora podjetij. Posvetovanje zajema številna vprašanja, npr. o večji raznolikosti znotraj upravnih odborov in o izboljšanju njihovega delovanja, spremljanju in izvrševanju obstoječih nacionalnih kodeksov upravljanja podjetij ter večji vključenosti delničarjev. Rok za predložitev prispevkov je 22. julij 2011.

Komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier je dejal: „V trenutnem gospodarskem položaju moramo bolj kot kadar koli zagotoviti dosledno, zanesljivo in trajnostno upravljanje podjetij. Kratkoročno razmišljanje je imelo za podjetja katastrofalne posledice. Zato smo danes začeli to razpravo o učinkovitosti obstoječega okvira upravljanja podjetij. Upravni odbori podjetij morajo biti učinkovitejši, delničarji pa v celoti prevzeti svojo odgovornost.“

Javno posvetovanje

Nauki, ki izhajajo iz krize, bodo sčasoma privedli do boljšega nadzora finančnih institucij, močnejših bank in učinkovitih sistemov sanacije za propadajoče institucije. Pozornost tega javnega posvetovanja bo kot del dolgoročnega pregleda okvira upravljanja podjetij v širšem smislu namenjena zlasti delovanju podjetij, ne le finančnih institucij. Številne ugotovitve kažejo, da je v upravljanju podjetij mogoče marsikaj izboljšati1, npr. raznolikost upravnih odborov, vključenost delničarjev in kakovost izjav o upravljanju podjetij.

Cilj zelene knjige je torej javna razprava o številnih vprašanjih, kot so:

  • Upravni odbori: obravnavana vprašanja zadevajo njihovo učinkovito delovanje in zagotavljanje njihove mešane sestave, npr. z večjo zastopanostjo obeh spolov ter različnimi poklicnimi ozadji, strokovnimi znanji in narodnostmi. Preučeni bodo tudi delovanje odborov, zlasti v zvezi z razpoložljivostjo in časom, ki ga njihovi člani namenijo opravljanju svojih funkcij, ter vprašanja upravljanja tveganj in honorarjev članov odborov.

  • Kako okrepiti vključenost delničarjev pri vprašanjih upravljanja podjetij ter njihov interes v trajnostne donose in dolgoročnejše poslovanje, pa tudi, kako okrepiti zaščito manjšinskih delničarjev. Preučiti je treba tudi, ali obstaja potreba po indentifikaciji delničarjev, tj. po mehanizmu, ki bi izdajateljem omogočal poznavanje njihove identitete, in po izboljšanem okviru za sodelovanje delničarjev.

  • Kako izboljšati spremljanje in izvrševanje obstoječih nacionalnih kodeksov o upravljanju podjetij2 zaradi ustreznejšega obveščanja vlagateljev in javnosti. Podjetja, ki ne upoštevajo priporočil nacionalnih kodeksov, morajo svoja odstopanja ustrezno pojasniti. To se pogosto ne zgodi. Zelena knjiga postavlja vprašanje, ali bi bilo treba določiti podrobnejša pravila glede teh pojasnil in ali bi morali imeti nacionalni nadzorni organi več pristojnosti v zvezi z izjavami o upravljanju podjetij.

Naslednji koraki

Posvetovanje bo trajalo do 22. julija 2011. Komisija bo skrbno preučila vse odgovore, prispele v okviru posvetovanja, in jeseni predstavila izjavo s povratnimi informacijami, v kateri bodo povzeti rezultati posvetovanja. Na podlagi teh rezultatov bo sprejeta odločitev o tem, ali so potrebni zakonodajni predlogi. Ti bodo seveda predstavljeni šele po temeljiti oceni učinka.

Ozadje

Trenutno na ravni EU obstaja vrsta načel in pravil za upravljanje podjetij. Med drugim so med njimi številna priporočila glede neodvisnosti neposlovodnih članov upravnih odborov, komisij odborov in honorarjev. Vsebujejo tudi obveznost podjetij, katerih vrednostni papirji kotirajo na borzi, da izdajo izjavo o upravljanju podjetja. Podlago za upravljanje podjetij v EU sestavljajo direktive o prevzemih (Direktiva 2004/25/ES), preglednosti družb, katerih vrednostni papirji kotirajo na borzi (Direktiva 2004/109/ES), pravicah delničarjev (Direktiva 2007/36/ES), zlorabi trga (2003/6/ES) in o revizijah (2006/43/ES).

Za dodatne informacije glej MEMO/11/218.

http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/corporate-governance-framework_en.htm

Zelena knjiga je na voljo na:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/corporate-governance-framework_en.htm

1 :

Glej npr. študijo o spremljanju in izvrševanju pravil upravljanja podjetij v državah članicah, ki je na voljo na: http://ec.europa.eu/internal_market/company/ecgforum/studies_en.htm ali članek Paula Woolleyja z naslovom „Why are financial markets so inefficient and exploitative – and a suggested remedy“ v The Future of Finance: The LSE Report iz leta 2010 ali izjavo Evropskega foruma za upravljanje podjetij z dne 23. marca 2009 ali Heidrick & Struggles, Corporate Governance Report 2009 – Boards in turbulent times.

2 :

Kodeks upravljanja podjetij vsebuje bistvena priporočila za upravljanje in nadzor podjetij, katerih vrednostni papirji kotirajo na borzi, ter standarde dobrega in odgovornega upravljanja. Popoln seznam obstoječih kodeksov upravljanja podjetij je na voljo na: http://www.ecgi.org/codes/all_codes.php


Side Bar