Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/404

V Štrasburgu 5. apríla 2011

Rámec správy a riadenia európskych spoločností: Čo treba zlepšiť?

Jedným z ponaučení z finančnej krízy je, že správa a riadenie spoločností, ktorá sa doteraz zakladala na samoregulácii, nebola taká účinná, ako by mohla byť. Dôležité je, aby spoločnosti boli lepšie riadené. Ak budú spoločnosti lepšie riadené, je nielen menej pravdepodobné, že vznikne ďalšia kríza, ale mali by byť aj konkurencieschopnejšie. Európska komisia dnes začala verejnú konzultáciu, ktorá sa zameriava na spôsoby zlepšenia správy a riadenia európskych spoločností. Správa a riadenie spoločností sa zvyčajne vymedzuje ako systém riadenia a kontroly spoločností. Predmetom konzultácie sú viaceré otázky, napr. ako zlepšiť rôznorodé zastúpenie v správnych radách a ich fungovanie, ako zlepšiť monitorovanie a presadzovanie platných vnútroštátnych kódexov správy a riadenia spoločností a ako zvýšiť zapojenie akcionárov. Konečným termínom na zaslanie príspevkov týkajúcich sa konzultácie je 22. júl 2011.

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier uviedol: „V súčasnej hospodárskej situácii musíme viac ako kedykoľvek v minulosti zabezpečovať, aby spoločnosti boli správne riadené a v dôsledku toho spoľahlivé a udržateľné. Príliš veľa krátkodobého myslenia malo katastrofálne následky. Z tohto dôvodu sme dnes začali diskusiu o účinnosti existujúceho rámca správy a riadenia spoločností. Predovšetkým treba, aby boli správne rady spoločností efektívnejšie a aby akcionári prevzali svoju plnú zodpovednosť.“

Čo je predmetom verejnej konzultácie?

Ponaučenia z krízy by mohli viesť k zlepšeniu dohľadu nad finančnými inštitúciami, posilneniu bánk a efektívnemu systému riešenia situácie inštitúcií na pokraji úpadku. Táto verejná konzultácia sa v rámci dlhodobejšieho celkového preskúmania rámca správy a riadenia spoločností zameria na spôsob fungovania všetkých spoločností, nielen finančných inštitúcií. Z viacerých zistení vyplýva, že existuje priestor na zlepšenia v rôznych oblastiach správy a riadenia spoločností1, napr. rôznorodé zastúpenie v správnych radách, zapojenie akcionárov a kvalita vyhlásení o správe a riadení spoločnosti.

Zelená kniha preto otvára všeobecnú diskusiu na viaceré témy:

  • Správne rady: uvedené otázky sa týkajú ich efektívneho fungovania a zabezpečenia toho, aby ich tvorili zmiešané skupiny osôb, napr. zvýšením rodovej diverzity, rôznorodosti odborných skúseností a kvalifikácií, ako aj národností; preskúmava sa aj fungovanie správnych rád, najmä z hľadiska dostupnosti a časových záväzkov riaditeľov, ako aj otázky riadenia rizík a platov riaditeľov;

  • ako zvýšiť účasť akcionárov na správe a riadení spoločností a povzbudiť ich viac k tomu, aby sa zaujímali o udržateľné výnosy a dlhodobú výkonnosť, ale aj ako zlepšiť ochranu menšinových akcionárov; má sa takisto preskúmať otázka, či je potrebná identifikácia akcionárov, t. j. mechanizmus umožňujúci emitentom zistiť, kto sú ich akcionári, a či treba zlepšiť rámec spolupráce akcionárov;

  • ako zlepšiť monitorovanie a presadzovanie existujúcich vnútroštátnych kódexov správy a riadenia spoločností2, aby investori, ako aj verejnosť dostávali zmysluplné informácie; spoločnosti, ktoré nedodržiavajú vnútroštátne odporúčania týkajúce sa správy a riadenia spoločností, musia vysvetliť, prečo sa od nich odchyľujú; príliš často to však nerobia; zelená kniha nastoľuje otázku, či by sa mali prijať podrobnejšie pravidlá týkajúce sa týchto vysvetlení a či by vnútroštátne orgány dohľadu mali mať širšie právomoci, pokiaľ ide o vyhlásenia spoločností o správe a riadení.

Aké sú ďalšie kroky?

Konzultácia potrvá do 22. júla 2011. Komisia dôkladne preskúma všetky odpovede na konzultáciu a na jeseň vydá vyhlásenie predstavujúce spätnú väzbu, ktoré bude obsahovať zhrnutie výsledkov konzultácie. Na základe tohto zhrnutia sa prijme rozhodnutie o tom, či sú potrebné legislatívne návrhy. Tieto návrhy však budú predložené až po vykonaní dôkladného posúdenia vplyvu.

Súvislosti:

V súčasnosti existuje na úrovni EÚ súbor zásad a pravidiel správy a riadenia spoločností. Tvoria ho viaceré odporúčania týkajúce sa nezávislosti členov správnej rady bez výkonnej právomoci, výborov správnej rady a odmeňovania. Okrem toho obsahuje aj povinnosti kótovaných spoločností vydávať vyhlásenia o správe a riadení. Oblasť správy a riadenia spoločností v EÚ formuje smernica o prevzatiach (smernica 2004/25/ES), smernica o transparentnosti kótovaných spoločností (smernica 2004/109/ES), smernica o právach akcionárov (smernica 2007/36/ES), smernica o zneužívaní trhu (2003/6/ES) a smernica o auditoch (2006/43/ES).

Ďalšie informácie – pozri MEMO/11/218.

http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/corporate-governance-framework_en.htm

Zelená kniha je k dispozícii na tejto webovej stránke:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/corporate-governance-framework_en.htm

1 :

Pozri napr. štúdiu o postupoch monitorovania a presadzovania predpisov v oblasti správy a riadenia spoločností v členských štátoch (Study on Monitoring and Enforcement Practices in Corporate Governance in the Member States) na webovej stránke http://ec.europa.eu/internal_market/company/ecgforum/studies_en.htm, alebo Paul Woolley, „Why are financial markets so inefficient and exploitative — and a suggested remedy“ v The Future of Finance: The LSE Report, 2010, alebo vyhlásenie Európskeho fóra správy a riadenia spoločností z 23. marca 2009, alebo Heidrick & Struggles, Corporate Governance Report 2009 — Boards in turbulent times.

2 :

Kódex správy a riadenia spoločnosti predstavuje základné odporúčania týkajúce sa riadenia a dohľadu nad kótovanými spoločnosťami a obsahuje normy správnej a zodpovednej správy a riadenia. Kompletný zoznam kódexov správy a riadenia spoločnosti nájdete na webovej stránke: http://www.ecgi.org/codes/all_codes.php


Side Bar