Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/404

Strasbourg 5. huhtikuuta 2011

Millaisia parannuksia eurooppalaisten yritysten hallinnointikehykseen tarvitaan?

Finanssikriisistä saadut kokemukset osoittavat, että tähän mennessä yleensä itsesääntelyyn perustuneen yritysten hallinnointijärjestelmän (corporate governance) tehokkuutta olisi syytä parantaa. On tärkeää, että yrityksiä johdetaan paremmin, koska silloin tulevien kriisien todennäköisyys pienenee ja lisäksi yritysten kilpailukyvyn odotetaan paranevan. Euroopan komissio käynnisti tänään julkisen kuulemisen, jonka tarkoituksena on selvittää, kuinka eurooppalaisten yritysten hallinnointijärjestelmää voitaisiin parantaa. Yritysten hallinnointijärjestelmä määritellään vanhastaan yritysten johtamis- ja valvontajärjestelmäksi. Kuulemisessa etsitään vastauksia muun muassa siihen, kuinka yritysten hallitusten monipuolisuutta ja toimivuutta sekä kansallisten hallinnointikoodien valvontaa ja soveltamista voitaisiin parantaa, ja siihen, kuinka osakkeenomistajien sitoutuneisuutta voitaisiin lujittaa. Kuulemiseen voi osallistua 22. heinäkuuta 2011 saakka.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaavan komissaarin Michel Barnier'n mukaan nykyisessä taloudellisessa tilanteessa on entistä tärkeämpää varmistaa, että yrityksiä johdetaan hyvin ja että niiden toiminta on johdonmukaista, luotettavaa ja kestävää. ”Liiallisella lyhytnäköisellä ajattelulla on ollut tuhoisia seurauksia. Tämän vuoksi olemme käynnistäneet tänään keskustelun yritysten nykyisen hallinnointikehyksen tehokkuudesta. Ensisijaisia tavoitteita ovat yritysten hallitusten toiminnan tehostuminen ja se, että osakkeenomistajat huolehtivat kaikista vastuualueistaan”, Michel Barnier sanoi.

Julkisen kuulemisen kattamat aiheet

Finanssikriisistä saadut kokemukset tarjoavat tilaisuuden rahoituslaitosten valvonnan parantamiseen, pankkien vahvistamiseen ja maksukyvyttömien rahoituslaitosten kriisinratkaisujärjestelmien tehostamiseen. Nyt järjestettävä julkinen kuuleminen on osa yritysten hallinnointikehyksen yleistä pitemmän aikavälin tarkistamista. Siinä keskitytään sen vuoksi selvittämään myös yritysten eikä vain rahoituslaitosten toimintaa. On monia viitteitä siitä1, että yritysten hallinnointijärjestelmän eri osa-alueissa on parannettavaa. Parannuskohteita ovat muun muassa hallitusten kokoonpanon monipuolisuus, osakkeenomistajien sitoutuneisuus ja yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevien selvitysten laatu.

Eurooppalaisten yritysten hallinnointikehyksestä käytävän yleisen keskustelun pohjaksi laaditussa nk. vihreässä kirjassa käsitellään muun muassa seuraavia aiheita:

  • 1. Hallitukset: Vihreässä kirjassa esitetään kysymyksiä yritysten hallitusten toiminnan tehokkuudesta ja sen varmistamisesta, että hallituksiin kuuluu jäseniä monista eri ryhmistä. On esimerkiksi pyrittävä edistämään sukupuolten tasapuolista edustusta ja sitä, että hallituksessa on erilaisten ammatillisten taustojen ja taitojen sekä eri kansallisuuksien edustajia. Lisäksi tarkastellaan hallitusten toimintaa, ts. johdon käytettävissäoloa ja ajankäyttöä, sekä riskienhallintaa ja johdon palkka- ja palkkiojärjestelyjä.

  • 2. Vihreässä kirjassa pohditaan, kuinka osakkeenomistajien osallistumista yritysten hallinnointia koskevien kysymysten käsittelyyn voitaisiin lisätä, kuinka suurempaa osa osakkaista voitaisiin kannustaa suuntaamaan mielenkiintoaan yritysten pitkäaikaisiin tuottoihin ja yrityksen tuloksiin pitemmällä aikavälillä sekä kuinka vähemmistöosakkaiden suojaa voitaisiin parantaa. Vihreässä kirjassa pyritään myös selvittämään, tarvitaanko EU:hun osakkeenomistajien tunnistamisen mahdollistava järjestelmä, joka antaa liikkeeseenlaskijoille mahdollisuuden saada tietoonsa osakkeidensa omistajat, ja olisiko osakkeenomistajien yhteistyökehyksessä parannettavaa.

  • 3. Vihreässä kirjassa selvitetään, kuinka jäsenvaltioissa annettujen yritysten hallinnointikoodien2 valvontaa ja soveltamista voitaisiin parantaa siten, että sijoittajat ja yleisö saavat tarvitsemansa tiedot. Yritysten, jotka eivät noudata jäsenvaltioissa annettuja yritysten hallinnointia koskevia suosituksia, on perusteltava, miksi ne ovat päättäneet poiketa suosituksista. Perustelut jäävät esittämättä aivan liian usein. Vihreässä kirjassa pohditaan, olisiko perusteluiden esittämisestä annettava yksityiskohtaisemmat säännöt ja olisiko kansallisilla valvontaelimillä oltava enemmän sananvaltaa suhteessa yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistään antamiin selvityksiin.

Mitä seuraavaksi?

Kuulemiseen voi osallistua 22. heinäkuuta 2011 saakka. Komissio tutkii huolellisesti kaikki saamansa vastaukset ja julkaisee syksyllä palauteyhteenvedon, jossa luodaan katsaus kuulemisen tuloksiin. Sen jälkeen tehdään päätös siitä, onko aiheesta tarpeen esittää lainsäädäntöehdotuksia. Mahdolliset ehdotukset esitetään kuitenkin vasta perusteellisen vaikutustenarvioinnin jälkeen.

Taustaa:

EU:n tasolla on nykyisin voimassa monia yritysten hallinnointia koskevia periaatteita ja sääntöjä. Niissä annetaan suosituksia toimivaan johtoon kuulumattomien johtajien riippumattomuudesta, hallituksen komiteoista sekä palkoista ja palkkioista. Lisäksi niissä edellytetään, että julkisesti noteeratut yritykset antavat hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen. Yritysten hallinnointia säännellään EU:ssa julkisia ostotarjouksia koskevalla direktiivillä 2004/25/EY, julkisesti noteerattujen yritysten avoimuutta koskevalla direktiivillä 2004/109/EY, osakkeenomistajien oikeuksia koskevalla direktiivillä 2007/36/EY, markkinoiden väärinkäyttöä koskevalla direktiivillä 2003/6/EY ja tilintarkastusdirektiivillä 2006/43/EY.

Lisätietoja: MEMO/11/218

http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/corporate-governance-framework_en.htm

Vihreä kirja on saatavilla osoitteessa

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/corporate-governance-framework_en.htm

1 :

Ks. esim. Study on Monitoring and Enforcement Practices in Corporate Governance in the Member States, joka on saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/internal_market/company/ecgforum/studies_en.htm, Paul Woolleyn teos Why are financial markets so inefficient and exploitative — and a suggested remedy, The Future of Finance: The LSE Report, 2010, yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää käsittelevän eurooppalaisen foorumin 23. maaliskuuta 2009 päivätty lausunto ja Heidrick ja Strugglesin raportti Corporate Governance Report 2009 — Boards in turbulent times.

2 :

Yritysten hallinnointikoodi sisältää pörssiyhtiöiden johtamista ja valvontaa koskevat olennaiset suositukset sekä hyvää ja vastuullista hallinnointia koskevat normit. Täydellinen luettelo voimassa olevista yritysten hallinnointikoodeista on saatavilla osoitteessa http://www.ecgi.org/codes/all_codes.php.


Side Bar