Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/404

Στρασβούργο, 5 Απριλίου 2011

Πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης για τις ευρωπαϊκές εταιρείες: ποιες βελτιώσεις χρειάζονται;

Ένα από τα διδάγματα της χρηματοπιστωτικής κρίσης είναι ότι η εταιρική διακυβέρνηση, που μέχρι τώρα βασιζόταν συνήθως στην αυτορρύθμιση, δεν ήταν τόσο αποτελεσματική όσο θα μπορούσε να είναι. Είναι σημαντικό να βελτιωθεί η διοίκηση των επιχειρήσεων. Εάν οι επιχειρήσεις διοικούνται καλύτερα, όχι μόνο είναι λιγότερο πιθανή μια μελλοντική κρίση, αλλά είναι επίσης πιθανό ότι οι επιχειρήσεις θα είναι πιο ανταγωνιστικές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε σήμερα μια δημόσια διαβούλευση η οποία έχει ως αντικείμενο τους τρόπους με τους οποίους η εταιρική διακυβέρνηση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων μπορεί να βελτιωθεί. Η εταιρική διακυβέρνηση ορίζεται παραδοσιακά ως το σύστημα με το οποίο διοικούνται και ελέγχονται οι εταιρείες. Η διαβούλευση καλύπτει μια σειρά θεμάτων όπως το πώς μπορεί να βελτιωθεί η ποικιλομορφία και η λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων και η παρακολούθηση και η επιβολή των υφιστάμενων εθνικών κωδίκων εταιρικής διακυβέρνησης, και πώς μπορεί να ενισχυθεί η ενεργός συμμετοχή των μετόχων. Η προθεσμία για την υποβολή εισηγήσεων στο πλαίσιο της διαβούλευσης είναι η 22α Ιουλίου 2011.

Ο Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά και τις Υπηρεσίες, κ. Michel Barnier, δήλωσε τα εξής: «Στην τρέχουσα οικονομική κατάσταση, χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ να εξασφαλίσουμε ότι οι εταιρείες διοικούνται καλά και συνεπώς είναι αξιόπιστες και βιώσιμες. Η υπερβολικά βραχυπρόθεσμη λογική είχε καταστροφικές συνέπειες. Γι' αυτό το λόγο αρχίσαμε σήμερα διάλογο σχετικά με την αποτελεσματικότητα του υφιστάμενου πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης. Πάνω απ' όλα, αυτό που χρειάζεται είναι να είναι πιο αποτελεσματικά τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών και οι μέτοχοι να αναλαμβάνουν πλήρως τις ευθύνες τους.»

Ποια θέματα καλύπτει η δημόσια διαβούλευση;

Τα διδάγματα από την κρίση θα οδηγήσουν τελικά σε καλύτερη εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ισχυρότερες τράπεζες και αποτελεσματικά συστήματα εξυγίανσης για τα ιδρύματα υπό πτώχευση. Στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης αναθεώρησης του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης των εταιρειών εν γένει, η παρούσα δημόσια διαβούλευση θα επικεντρωθεί στο πώς λειτουργούν οι εταιρείες, και όχι μόνο τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Υπάρχει μια σειρά πορισμάτων που δείχνουν ότι υπάρχει περιθώριο για βελτίωση σε διάφορους τομείς της εταιρικής διακυβέρνησης1, όπως η ποικιλία στα διοικητικά συμβούλια, συμμετοχή των μετόχων και η ποιότητα των δηλώσεων εταιρικής διακυβέρνησης.

Ως εκ τούτου, η Πράσινη Βίβλος αποσκοπεί στο να ανοίξει ένα γενικό διάλογο σε μια σειρά θεμάτων όπως τα εξής:

  • 1. Διοικητικά Συμβούλια: τα ερωτήματα που διατυπώνονται αφορούν την αποτελεσματική λειτουργία τους και τη διασφάλιση ότι αποτελούνται από μια μικτή ομάδα ανθρώπων, π.χ. με την ενίσχυση της διαφοροποίησης με βάση το φύλο, καθώς και της ποικιλίας επαγγελματικού ιστορικού και δεξιοτήτων, καθώς και εθνικότητας. Επίσης είναι υπό εξέταση η λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων, όσον αφορά συγκεκριμένα τη διαθεσιμότητα και τη διάθεση του χρόνου των διευθυντικών στελεχών, καθώς και ζητήματα σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων και τις αμοιβές των διοικητικών στελεχών.

  • 2. τρόποι ενίσχυσης της συμμετοχής των μετόχων για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και τρόποι ενθάρρυνσης μεγαλύτερου αριθμού μετόχων ώστε να ενδιαφερθούν για τη βιώσιμη απόδοση και τις πιο μακροπρόθεσμες επιδόσεις, αλλά και τρόποι ενίσχυσης της προστασίας των μετόχων της μειοψηφίας. Η Πράσινη Βίβλος επιδιώκει την κατανόηση του εάν υπάρχει ανάγκη εξακρίβωσης των στοιχείων των μετόχων.

  • 3. τρόποι βελτίωσης της παρακολούθησης και της επιβολής των υφιστάμενων εθνικών κωδίκων εταιρικής διακυβέρνησης2 προκειμένου να παρέχονται σημαντικές πληροφορίες στους επενδυτές και στο κοινό. Οι εταιρείες που δεν συμμορφώνονται με τις συστάσεις των εθνικών κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης πρέπει να αιτιολογούν γιατί αποκλίνουν από αυτές. Πάρα πολύ συχνά, αυτό δεν συμβαίνει. Η Πράσινη Βίβλος θέτει το ερώτημα αν θα πρέπει να υπάρχουν πιο λεπτομερείς κανόνες σχετικά με αυτές τις αιτιολογήσεις και αν θα πρέπει οι εθνικοί φορείς ελέγχου να συμμετέχουν πιο ενεργά στις δηλώσεις εταιρικής διακυβέρνησης των εταιρειών.

Ποια είναι τα επόμενα στάδια;

Η διαβούλευση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 22 Ιουλίου 2011. Η Επιτροπή θα εξετάσει προσεκτικά όλες τις απαντήσεις στη διαβούλευση και, το φθινόπωρο, θα εκδώσει ενημερωτική ανακοίνωση που θα συνοψίζει τα αποτελέσματα της διαβούλευσης. Στη βάση αυτή, θα ληφθεί απόφαση κατά πόσον είναι απαραίτητες νομοθετικές προτάσεις. Αυτές, ωστόσο, θα υποβληθούν μόνο μόνο μετά τη διενέργεια διεξοδικής εκτίμησης των επιπτώσεων.

Ιστορικό:

Σήμερα υπάρχει, σε επίπεδο ΕΕ, ένα σύνολο αρχών και κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης. Αποτελείται από μια σειρά συστάσεων για την ανεξαρτησία των μη εκτελεστικών διευθυντικών στελεχών, τις επιτροπές των συμβουλίων και τις αποδοχές. Επιπλέον, περιέχει επίσης την υποχρέωση των εισηγμένων εταιρειών να εκδίδουν δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης. Οι οδηγίες σχετικά με τις εξαγορές (οδηγία 2004/25/ΕΚ), τη διαφάνεια των εισηγμένων εταιρειών (οδηγία 2004/109/ΕΚ), τα δικαιώματα των μετόχων (οδηγία 2007/36/ΕΚ), η οδηγία για την κατάχρηση αγοράς (2003/6/ΕΚ) και η οδηγία για τους υποχρεωτικούς ελέγχους (2006/43/ΕΚ), διαμορφώνουν το τοπίο της εταιρικής διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε MEMO/11/218

http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/corporate-governance-framework_en.htm

Η Πράσινη Βίβλος είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/corporate-governance-framework_en.htm

1 :

Βλέπε π.χ. «study on Monitoring and Enforcement Practices in Corporate Governance in the Member States» (Μελέτη για τις πρακτικές παρακολούθησης και επιβολής στην εταιρική διακυβέρνηση στα κράτη μέλη), διαθέσιμη στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/internal_market/company/ecgforum/studies_en.htm, ή Paul Woolley, «Why are financial markets so inefficient and exploitative — and a suggested remedy» (Γιατί οι χρηματοπιστωτικές αγορές είναι τόσο αναποτελεσματικές και εκμεταλλευτικές και μια προτεινόμενη λύση), στο The Future of Finance: The LSE Report, 2010, ή τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Εταιρικής Διακυβέρνησης της 23ης Μαρτίου 2009, ή Heidrick & Struggles, Corporate Governance Report 2009 — Boards in turbulent times (Έκθεση του 2009 για την Εταιρική ΔιακυβέρνησηΔιοικητικά Συμβούλια σε περιόδους αναταραχής).

2 :

Οι κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης παρουσιάζουν ουσιαστικής σημασίας συστάσεις για τη διαχείριση και την εποπτεία των εισηγμένων εταιρειών και περιλαμβάνουν πρότυπα για την καλή και υπεύθυνη διακυβέρνηση. Ένας πολύ πλήρης κατάλογος των υφιστάμενων κωδίκων εταιρικής διακυβέρνησης βρίσκεται στη διεύθυνση: http://www.ecgi.org/codes/all_codes.php


Side Bar