Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/404

Ve Štrasburku dne 5. dubna 2011

Co je třeba zlepšit v rámci správy a řízení podniků pro evropské společnosti?

Jedním z poučení z finanční krize je, že správa a řízení podniků, které byly dosud založeny na samoregulaci, nebyly tak účinné, jak by mohly být. Je důležité, aby společnosti byly lépe řízeny. Tím by další krize měla být nejen méně pravděpodobná, ale i podniky by měly být konkurenceschopnější. Evropská komise dnes zahájila veřejnou konzultaci týkající se způsobu, jakým by mohly být správa a řízení evropských společností zlepšeny. Správa a řízení podniků se obvykle definují jako systém řízení a kontroly společností. Konzultace se týká řady otázek. Mezi ně patří například způsob, jak zlepšit různorodost a činnost správních rad, monitorování i prosazování stávajících vnitrostátních kodexů v oblasti správy a řízení podniků a způsob, jak zvýšit účast akcionářů. Termín pro podání příspěvků do této konzultace je 22. července 2011.

Michel Barnier, komisař pro vnitřní trh a služby, prohlásil: „V současné hospodářské situaci potřebujeme více než kdy jindy zajistit, aby společnosti byly správně řízeny, a byly tedy spolehlivé a udržitelné. Příliš krátkodobé uvažování mělo katastrofální následky. Proto dnes zahajujeme diskuzi o efektivnosti stávajícího rámce pro správu a řízení podniků. Je především třeba, aby správní rady byly efektivnější a aby akcionáři plně převzali svou odpovědnost.“

Čeho se veřejná konzultace týká?

Zkušenosti z krize by měly vést ke zlepšení dohledu nad finančními ústavy, posílení bank a účinnějším systémům pro sanaci institucí na pokraji úpadku. Tato veřejná konzultace se jako součást dlouhodobého přezkumu rámce pro řízení a správu podniků v širším smyslu zaměří na způsob fungování všech společností, nejen finančních ústavů. Řada poznatků svědčí o tom, že existuje prostor pro zlepšení v různých oblastech správy a řízení podniků1, např. pokud jde o různorodost složení správních rad, zapojení akcionářů i kvalitu prohlášení o řízení a správě podniku.

Účelem zelené knihy je proto zahájit všeobecnou debatu týkající se několika problematik, jako je:

  • 1. Správní rada: otázky se týkají účinného fungování těchto orgánů a zajištění toho, aby byly rady složeny z různých skupin obyvatelstva, např. zvýšením genderové různorodosti, rozmanitosti odborných znalostí a dovedností i státních příslušností; týkají se také fungování rad, zejména pokud jde o disponibilitu a časové angažmá členů správní rady i otázek ohledně řízení rizik a odměňování členů správních orgánů.

  • 2. Jak zvýšit zapojení akcionářů do otázek řízení a správy podniku a motivovat je, aby se více zajímali o problematiku udržitelných výnosů a dlouhodobějšího výkonu, ale také jak posílit ochranu minoritních akcionářů. Zelená kniha dále analyzuje, zda je nutná identifikace akcionářů, tedy zda je zapotřebí mechanismus, který umožňuje emitentům zjistit, kdo je akcionářem, a zda musí být zlepšen rámec pro spolupráci mezi akcionáři.

  • 3. Jak zlepšit monitorování a prosazování stávajících vnitrostátních kodexů v oblasti správy a řízení podniků2, aby se investorům a veřejnosti poskytly smysluplné informace. Společnosti, které nejednají v souladu s vnitrostátními doporučeními v oblasti řízení a správy podniků, musejí vysvětlit, proč se od doporučení odchylují. K tomu však dochází zřídka. V zelené knize se nastoluje otázka, zda by neměla existovat podrobnější pravidla k těmto vysvětlením a zda by vnitrostátní dohledové orgány neměly disponovat více pravomocemi, pokud jde o prohlášení o řízení a správě podniku.

Jaké budou další kroky?

Konzultace potrvá do 22. července 2011. Komise pečlivě vyhodnotí všechny příspěvky konzultace a na podzim vydá prohlášení, v němž shrne její výsledky. Na jejich základě se rozhodne, zda bude zapotřebí podat legislativní návrhy. Před tím však bude provedeno důkladné posouzení dopadů.

Souvislosti

V současnosti existuje na úrovni EU soubor zásad a pravidel správy a řízení podniků. Obsahují řadu doporučení týkajících se nezávislosti nevýkonných členů správní rady, správních výborů a odměnování. Jejich součástí je kromě toho také povinnost kótovaných společností vydat prohlášení o správě a řízení podniku. Právní základ pro správu a řízení podniků v EU tvoří směrnice o nabídkách převzetí (směrnice 2004/25/ES), o transparentnosti kótovaných společností (směrnice 2004/109/ES), právech akcionářů (směrnice 2007/36/ES), o zneužití trhu (směrnice 2003/6/ES) a o auditu (směrnice 2006/43/ES).

Pro další informace viz MEMO/11/218.

http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/corporate-governance-framework_en.htm

Zelenou knihu naleznete na této adrese:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/corporate-governance-framework_en.htm

1 :

Viz např. studie o způsobech monitorování a prosazování správy a řízení podniků v členských státech, kterou naleznete na internetové adrese: http://ec.europa.eu/internal_market/company/ecgforum/studies_en.htm, nebo Paul Woolley, „Why are financial markets so inefficient and exploitative — and a suggested remedy“, v The Future of Finance: The LSE Report, 2010, nebo prohlášení evropského fóra o řízení podniků ze dne 23. března 2009, nebo Heidrick & Struggles, Corporate Governance Report 2009 — Boards in turbulent times.

2 :

Kodex správy a řízení podniků představuje základní doporučení pro řízení kótovaných společností a dohled nad nimi a obsahuje standardy dobré a odpovědné správy. Vyčerpávající seznam stávajících kodexů správy a řízení podniků naleznete na internetové adrese: http://www.ecgi.org/codes/all_codes.php.


Side Bar