Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/404

Страсбург, 5 април 2011 г.

Рамка за корпоративно управление за европейските компании: какво да подобрим?

Един от уроците на финансовата криза е равносметката, че корпоративното управление, което обикновено досега се основаваше на саморегулирането, не е толкова ефективно, колкото би могло да бъде. Важно е да се подобри управлението на компаниите. Ако те се управляват по-добре, не само намаляваме вероятността от нова криза, но също така увеличаваме тяхната конкурентоспособност. Днес Европейската комисия откри допитване до общественото мнение, което засяга начините за подобряване на корпоративното управление на европейските компании. Корпоративното управление обикновено се дефинира като системата, посредством която компаниите се управляват и контролират. Допитването обхваща редица проблеми, сред които подобряването на разнообразието на членския състав на съветите на директорите и цялостното функциониране на съветите, въпроси, свързани с наблюдението и прилагането на вече съществуващите национални кодекси за корпоративно управление, както и начините за повишаване на съпричастността на акционерите. Срокът за изразяване на мнение в допитването е 22 юли 2011 г.

Комисарят по вътрешния пазар и услугите Мишел Барние заяви: „При сегашните икономически условия днес повече отвсякога трябва да подсигурим, че компаниите се управляват добре, последователно, надеждно и устойчиво. Дългогодишното мислене с краткосрочна перспектива доведе до катастрофални последици. По тази причина днес поставихме началото на обсъждане на ефективността на съществуващата система за корпоративно управление. Преди всичко е необходимо управителните съвети да бъдат по-ефективни, а акционерите — да поемат изцяло своите отговорности.“

Какво обхваща допитването?

Уроците от кризата биха могли да доведат до подобряване на надзора над финансовите институции, до по-силни банки и до ефективни системи за оздравяване на проблемни институции. Като част от прегледа в по-дългосрочен план на цялостната рамка за корпоративно управление на компаниите, настоящото допитване поставя акцент върху начина, по който работят компаниите по принцип, а не само финансовите институции. Бяха установени редица факти, които показват необходимостта от подобрения в различни области на корпоративното управление1, като например по-голямо разнообразие в съветите на директорите, по-голяма съпричастност на акционерите и по-добро качество на декларациите за корпоративно управление.

И така, Зелената книга има за цел да постави началото на обща дискусия по редица въпроси, като например:

  • 1. Съвет на директорите: разглежданите въпроси се отнасят до ефективната му работа и до подсигуряването на по-разнообразно представителство в него, например като се повиши половото разнообразие, разнообразието на професии и умения, както и представянето на отделните националности. Работата на съветите, особено по отношение на присъствието и на отделяното от директорите време, също е обект на внимателен анализ, както и въпросите във връзка с управлението на риска и директорските възнаграждения.

  • 2. Как да се подобри съпричастността на акционерите към проблемите на корпоративното управление и как те да бъдат насърчени да проявяват интерес към по-устойчивата възвръщаемост и дългосрочните резултати, като същевременно се подобри защитата на миноритарните акционери. Зелената книга също така има за цел да изясни дали е необходимо разкриване на самоличността на акционерите, т.е. механизъм, който да позволява на издателите да виждат кои са техните акционери, както и дали е необходима подобрена рамка за сътрудничество на акционерите.

  • 3. Как да се подсигури наблюдение и прилагане на действащите национални правила за корпоративно управление2, за да се подсигури смислена информация на инвеститорите и обществеността. Компаниите, които не се съобразяват с националните препоръки за корпоративно управление, трябва да обяснят защо се отклоняват от тях. Твърде често това не се случва. Зелената книга задава въпроса дали са необходими по-подробни правила относно тези обяснения и дали гласът на националните органи за наблюдение не трябва да се чува по-добре във връзка с декларациите за корпоративно управление.

Какви са следващите стъпки?

Допитването ще продължи до 22 юли 2011 г. Комисията внимателно ще проучи получените отговори и през есента ще публикува доклад за резултатите, който ще обобщи налагащите се изводи. Въз основа на това ще бъде взето решение дали са необходими законодателни решения. Те обаче ще бъдат съставени едва след извършването на подробна оценка на въздействието.

Контекст:

На равнище ЕС в момента съществува съвкупност от правила и принципи на корпоративно управление. Тя включва редица препоръки относно независимостта на неизпълнителните директори, на комитетите към съветите и относно възнагражденията. Тя също така включва и задължението регистрираните за борсова търговия компании да публикуват декларация за корпоративно управление. Директивите за поглъщанията (Директива 2004/25/ЕО), за прозрачността на дружествата, чиито акции се търгуват на регулиран пазар (Директива 2004/109/ЕО), за правата на акционерите (Директива 2007/36/EC), за пазарна злоупотреба (Директива 2003/6/EО) и директивата за одита (Директива 2006/43/ЕО) оформят законодателната среда за корпоративно управление в ЕС.

За повече информация вижте MEMO/11/218

http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/corporate-governance-framework_en.htm

Зелената книга е на разположение на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/corporate-governance-framework_en.htm

1 :

Вж. например проучването „Monitoring and Enforcement Practices in Corporate Governance in the Member States“, достъпно http://ec.europa.eu/internal_market/company/ecgforum/studies_en.htm, или статията на Paul Woolley „Why are financial markets so inefficient and exploitative — and a suggested remedy“, публикувано в The Future of Finance: The LSE Report, 2010, или Statement by the European Corporate Governance Forum от 23 март 2009 г., или Heidrick & Struggles, Corporate Governance Report 2009 — Boards in turbulent times.

2 :

Кодексът за корпоративно управление представя основните препоръки за управлението и надзора на регистрираните на борсата компании и съдържа стандарти за добро и отговорно управление. Пълен и подробен списък на съществуващите кодекси за корпоративно управление е достъпен на следния интернет адрес: http://www.ecgi.org/codes/all_codes.php


Side Bar