Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/400

Strasbourg den 5 april 2011

EU-kommissionen uppmanar medlemsländerna att utarbeta nationella strategier för integrering av romer

Europas 10–12 miljoner romer utsätts fortfarande för diskriminering och utanförskap och förvägras sina rättigheter. Deras färdigheter tas inte till vara, vilket innebär att staterna går miste om en möjlighet att öka sina inkomster och produktiviteten. En bättre ekonomisk och social integrering är nödvändig, men för att den ska leda till resultat behövs samordnade insatser på alla nivåer, för att åtgärda de olika orsakerna till utanförskapet. I dag lägger därför EU-kommissionen fram en europeisk ram för nationella strategier för integrering av romer. EU-bestämmelserna ska tjäna som vägledning för medlemsländernas politik rörande romer och mobilisera EU-medel till stöd för insatser för inkludering. Ramen är inriktad på fyra områden: tillgång till utbildning, sysselsättning, hälso- och sjukvård och bostäder. Medlemsländerna bör ställa upp egna mål för integreringen av romer, i förhållande till hur stor romsk befolkning de har och till landets utgångsläge.

”Trots goda intentioner hos politikerna i medlemsländerna har de flesta romer inte upplevt någon förändring i sitt liv under de senaste åren”, konstaterar EU:s rättvisekommissionär Viviane Reding. ”Medlemsländerna har ett gemensamt ansvar att få slut på utestängningen av romerna när det gäller skolor, sysselsättning, hälso- och sjukvård och bostäder. Detta är en krävande utmaning. Det är därför vi ställer upp mål för integreringen av romer och vi behöver ett klart åtagande från alla centrala, regionala och lokala myndigheter i EU för att uppfylla dem. Tiden är nu inne att gå från goda intentioner till konkreta åtgärder. Jag anser att det är viktigast att medlemsländerna ser till att de romska barnen åtminstone går ut grundskolan.”

Romerna i Europa lever under betydligt sämre socioekonomiska förhållanden än befolkningen i allmänhet. Enligt en undersökning i sex EU-länder1 är det bara 42 % av de romska barnen som går ut grundskolan, jämfört med EU-genomsnittet på 97 %. Bara ca 10 % av romerna får utbildning på gymnasienivå. Romernas sysselsättningsgrad är lägre och de utsätts i högre grad för diskriminering på arbetsmarknaden. Romernas bostäder saknar ofta grundläggande bekvämligheter som rinnande vatten eller elektricitet. Även på hälsoområdet är romernas situation sämre än den övriga befolkningens: romernas förväntades livslängd är 10 år kortare än EU-genomsnittet på 76 år för män och 82 år för kvinnor.

”Den fortsatta utestängningen av romer är oacceptabel i 2000-talets EU, som bygger på principerna om jämlikhet, demokrati och rättsstat”, förklarar László Andor, EU-kommissionär för sysselsättning, socialpolitik och inkludering. För största delen av romerna har levnadsvillkoren och förhållandet till det omgivande samhället bara blivit sämre under de senaste åren. För vissa länder kommer det att vara omöjligt att uppnå målen i Europa 2020-strategin om det inte sker ett genombrott i integreringen av romerna.”

En integrering av romerna skulle ge betydande ekonomiska fördelar. Romerna utgör en ökande andel av befolkningen i arbetsför ålder, med en genomsnittsålder på 25, jämfört med EU-genomsnittet på 40. I Bulgarien och Rumänien är en av fem personer som kommer ut på arbetsmarknaden rom. Enligt Världsbankens forskning skulle en fullständig integrering av romerna kunna vara värd ca 0,5 miljarder euro per år för vissa länders ekonomier, genom ökad produktivitet, mindre utgifter för socialbidrag och större skatteintäkter.

EU har tidigare upprepade gånger lyft fram behovet av en bättre integrering av romerna, senast i en rapport i april 2010 (IP/10/407). Enligt EU-lagstiftningen (direktivet om likabehandling oavsett ras) måste redan medlemsstaterna ge etniska minoriteter, såsom romerna, lika tillgång till utbildning, bostäder, hälso- och sjukvård och arbete. I december 2010 konstaterade EU-kommissionens arbetsgrupp för frågor som romer att det fortfarande inte har vidtagits kraftfulla och tillräckliga åtgärder för att åtgärda de sociala och ekonomiska problem som drabbar en stor del av EU:s romska befolkning (MEMO/10/701). Det är nu viktigt att trappa upp insatserna och se till att den nationella, regionala och lokala integrationspolitiken klart och tydligt fokuserar på romerna.

EU-ramen utgår från dessa rön och utgör en målinriktad ansats för en integrering av romerna genom att ställa upp mål på följande områden:

  • Utbildning: se till att alla romska barn åtminstone går ut grundskolan.

  • Sysselsättning: minska skillnaden i sysselsättning mellan romerna och den övriga befolkningen.

  • Hälsa: minska skillnaden i fråga om hälsa, t.ex. genom att minska barndödligheten bland romerna.

  • Bostäder minska skillnaden i tillgång till bostäder och allmänna bekvämligheter såsom vatten och el.

Medlemsstaterna måste före slutet av 2011 lägga fram sina nationella strategier för integrering av romer, och i dem särskilt ange hur de kommer att bidra till att dessa mål uppnås. Ramen överensstämmer med EU:s mer övergripande Europa 2020-mål för sysselsättning, social inkludering och utbildning. Om dessa mål uppnås kommer EU-länderna lättare att kunna uppnå de överordnade målen för Europa 2020-strategin.

Kommissionen lägger också fram förslag för hur man kan se till att EU-medel som kan stödja romernas integrering används mer effektivt. EU-länderna uppmanas att ändra sina operativa program som medfinansieras av strukturfonderna och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling så att de bättre stöder projekt med inriktning på romer.

För att se till att EU-ramen för de nationella strategierna kan ge konkreta effekter för romerna vill kommissionen dessutom införa en effektiv övervakningsmekanism för att mäta resultaten. EU:s byrå för grundläggande rättigheter spelar här en avgörande roll, genom att i samarbete med andra organisationer samla in data rörande romernas sociala och ekonomiska situation. EU-länderna uppmanas också utse nationella kontaktpunkter för att förvalta, övervaka och rapportera om genomförandet av de nationella strategierna för integrering av romer. EU-kommissionen kommer att lägga fram årliga rapporter om framstegen i de enskilda länderna.

Bakgrund

Romerna – Europas största minoritet – har utgjort ett inslag i världsdelen i århundraden, men drabbas ofta av fördomar, intolerans, diskriminering och utanförskap.

Många av de områden där integreringen av romerna bör ske, bl.a. utbildning, sysselsättning, hälso- och sjukvård och bostäder, vilar främst på de nationella eller regionala myndigheternas ansvar. EU spelar ändå en viktig roll för att samordna medlemsländernas insatser och bidra med finansiella verktyg.

Sommaren 2010 framförde EU-kommissionen offentligt ståndpunkten att romer är EU-medborgare och att de fullt ut bör åtnjuta sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter enligt EU:s lagstiftning (SPEECH/10/428 och MEMO/10/502).

Närmare information

Nyhetssida för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

EU och romerna:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518&langId=sv

Webbplats för Europeiska kommissionens vice ordförande Viviane Reding, tillika EU:s rättvisekommissionär:

http://ec.europa.eu/reding

Webbplats för of László Andor, EU:s kommissionär för sysselsättning, socialpolitik och inkludering:

http://ec.europa.eu/andor

BILAGA Den romska befolkningens storlek, enligt uppskattningar

­

1 :

Bulgarien, Ungern, Lettland, Litauen, Rumänien och Slovakien.


Side Bar