Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/400

Straatsburg, 5 april 2011

Europese Commissie roept lidstaten op om nationale strategieën voor integratie van de Roma op te zetten

De 10 à 12 miljoen Roma in Europa worden nog steeds gediscrimineerd, buitengesloten en in hun rechten belemmerd, en doordat hun potentiële talenten onbenut blijven, derven overheden inkomsten en gaat productiviteit verloren. Betere economische en sociale integratie is hoogst noodzakelijk, en de maatregelen daarvoor moeten op alle niveaus gecoördineerd worden, willen we de talrijke oorzaken van de uitsluiting effectief kunnen aanpakken. De Europese Commissie presenteert daarom vandaag een Europees kader voor nationale strategieën voor integratie van de Roma. Dit EU-kader moet richting geven aan het nationale Romabeleid en zorgen voor de inzet van middelen die op EU-niveau beschikbaar zijn om het integratiestreven te ondersteunen. De kern wordt gevormd door vier pijlers: toegang tot onderwijs, werkgelegenheid, gezondheidszorg en huisvesting. De lidstaten moeten hun nationale doelstellingen voor integratie van de Roma afstemmen op de omvang van de groep in hun land en hun uitgangspositie.

“Nationale politici zijn weliswaar vaak van goede wil, maar in het leven van de meeste Roma is de afgelopen jaren maar bitter weinig veranderd”, aldus vicevoorzitter Reding, EU-commissaris voor Justitie. “De lidstaten hebben samen de verantwoordelijkheid om een einde te maken aan de uitsluiting van de Roma uit onderwijs, arbeidsmarkt, gezondheidszorg en huisvesting. We staan daarmee voor een grote uitdaging, en daarom stellen we nu streefcijfers vast voor de integratie van de Roma en roepen alle Europese hoofdsteden, regio’s en gemeenten op zich ondubbelzinnig in te zetten voor de verwezenlijking daarvan in de praktijk. Het is tijd om verder te gaan dan goede intenties en concreet in actie te komen. Voor mij is het allerbelangrijkste dat de lidstaten ervoor zorgen dat alle Romakinderen ten minste de basisschool afmaken.”

De Roma in Europa leven in aanzienlijk slechtere sociaaleconomische omstandigheden dan de rest van de bevolking. Uit onderzoek in zes EU-landen1 is gebleken dat slechts 42% van de Romakinderen de basisschool afmaakt, terwijl het EU-gemiddelde voor alle kinderen 97,5% is. Niet meer dan 10% van de Romakinderen volgt secundair onderwijs. Op de arbeidsmarkt zijn de Roma zwak vertegenwoordigd en worden zij sterker gediscrimineerd. Wat hun huisvesting betreft, hebben zij vaak geen toegang tot essentiële voorzieningen zoals stromend water en elektriciteit. Ook op gezondheidsgebied gaapt er een kloof: de levensverwachting is voor de Roma tien jaar lager dan het EU-gemiddelde van 76 jaar voor mannen en 82 jaar voor vrouwen.

EU-commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie László Andor: “De aanhoudende uitsluiting van de Roma is onaanvaardbaar in het Europa van de eenentwintigste eeuw, dat gegrondvest is op de beginselen van gelijkheid, democratie en de rechtsstaat. De levensomstandigheden van de meeste Roma en hun relatie met de samenleving in haar geheel zijn de afgelopen jaren alleen maar slechter geworden.”

Hij onderstreepte verder dat het voor sommige landen eenvoudigweg onmogelijk zal zijn om de Europa 2020-doelstellingen te halen zonder een doorbraak wat de integratie van de Roma betreft.

Integratie van de Roma kan aanzienlijke economische voordelen opleveren. De Roma maken een steeds groter deel uit van de bevolking in de werkende leeftijd: hun gemiddelde leeftijd is 25 jaar, terwijl het EU-gemiddelde 40 jaar is. In Bulgarije en Roemenië behoort circa een vijfde van alle starters op de arbeidsmarkt tot de Roma. Volgens onderzoek van de Wereldbank zou volledige integratie van de Roma voor sommige landen economische voordelen van jaarlijks zo’n half miljard euro kunnen opleveren door grotere productiviteit, lagere uitkeringen en hoge belastingopbrengsten.

De EU heeft in het verleden herhaaldelijk op betere integratie van de Roma aangedrongen, bijvoorbeeld in een verslag van april 2010 (IP/10/407). Op grond van de EU-wetgeving (de richtlijn rassengelijkheid) zijn de lidstaten al verplicht om etnische minderheden, zoals de Roma, gelijke toegang te geven tot onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg en werkgelegenheid. In december 2010 constateerde de Romataskforce dat er nog steeds geen krachtige en toereikende maatregelen waren genomen om de sociale en economische problemen van een groot deel van de Romabevolking in de EU aan te pakken (MEMO/10/701). Het is nu essentieel om naar een hogere versnelling te schakelen en ervoor te zorgen dat het nationale, regionale en lokale integratiebeleid zich duidelijk en specifiek richt op de Roma.

Op basis van deze bevindingen is het EU-kader opgezet als een gerichte aanpak voor de integratie van de Roma, door doelstellingen voor:

  • onderwijs: alle Romakinderen moeten ten minste de basisschool afmaken;

  • werkgelegenheid: de werkgelegenheidskloof tussen de Roma en de rest van de bevolking moet worden gedicht;

  • gezondheid: de gezondheidskloof moet worden overbrugd, onder meer door de kindersterfte bij de Roma terug te dringen;

  • huisvesting: het verschil bij de toegang tot huisvesting en openbare voorzieningen zoals water en elektriciteit moet worden verkleind.

De lidstaten moeten uiterlijk eind 2011 met een nationale Romastrategie komen, waarin wordt vastgelegd hoe zij deze doelen zullen verwezenlijken. Het kader is in overeenstemming met de bredere doelstellingen voor werkgelegenheid, sociale integratie en onderwijs die de EU zich heeft gesteld in de Europa 2020-strategie. Verwezenlijking van die doelen levert voor de lidstaten een belangrijke bijdrage tot het halen van de algemene doelstellingen van Europa 2020.

De Commissie doet ook voorstellen voor een betere benutting van de EU-middelen waarmee de integratie van de Roma kan worden ondersteund. De lidstaten wordt gevraagd hun operationele programma’s die worden gecofinancierd door de structuurfondsen en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, te wijzigen zodat op Roma gerichte projecten beter kunnen worden ondersteund.

Tot slot wil de Commissie een solide monitoringsysteem opzetten om de resultaten te meten, om ervoor te zorgen dat het EU-kader voor de Roma in de praktijk ook verschil uitmaakt. Het Bureau voor de Grondrechten van de EU kan hierbij een sleutelrol spelen, door in samenwerking met andere organisaties gegevens te verzamelen over de sociale en economische situatie van de Roma. De lidstaten wordt gevraagd nationale contactpunten op te zetten om de uitvoering van de nationale strategie voor integratie van de Roma te beheren en in het oog te houden en daarover verslag uit te brengen. De Commissie zal jaarlijks verslag uitbrengen over de vorderingen in de lidstaten.

Achtergrond

De Roma – Europa’s grootste etnische minderheid – maken al eeuwenlang deel uit van Europa, maar zijn vaak het slachtoffer van vooroordelen, onverdraagzaamheid, discriminatie en uitsluiting.

Veel van de terreinen waarop de integratie van de Roma moet worden verbeterd, zoals onderwijs, werkgelegenheid, gezondheidszorg en huisvesting, zijn in de eerste plaats nationale of regionale verantwoordelijkheden. De EU kan echter een belangrijke rol spelen door de maatregelen van de lidstaten te coördineren en financiële ondersteuning te bieden.

In de zomer van 2010 nam de Europese Commissie publiekelijk het standpunt in dat de Roma EU-burgers zijn en volledig hun rechten moeten kunnen uitoefenen en moeten voldoen aan hun verplichtingen op grond van de EU-wetgeving (SPEECH/10/428 en MEMO/10/502).

Meer informatie

Newsroom DG Justitie

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

De EU en de Roma:

http://ec.europa.eu/roma

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Homepage van László Andor, EU-commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie:

http://ec.europa.eu/andor

BIJLAGE: Schatting van de omvang van de Romabevolking

­

1 :

Bulgarije, Hongarije, Letland, Litouwen, Roemenië en Slowakije.


Side Bar