Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/400

Strasbourg, den 5. april 2011

Europa-Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at fastlægge nationale strategier for integration af romaer

De 10-12 mio. romaer i Europa bliver stadigvæk diskrimineret, udstødt og kan ikke udøve deres rettigheder, mens myndighederne mister indtægter og øget produktivitet, fordi potentielle talenter ikke bliver udnyttet. Det er nødvendigt med en bedre økonomisk og social integration af romaerne, men for at det kan ske på en effektiv måde, er der behov for en fælles indsats på alle niveauer for at tage fat på de mange årsager til udstødelsen. Europa-Kommissionen fremlægger derfor i dag en EU-ramme for de nationale strategier for integration af romaer. EU-rammen skal være vejledende for de nationale politikker vedrørende romaer og bidrage til at mobilisere disponible midler på EU-plan til støtte for indsatsen for inklusion. Inden for rammen fokuseres der på fire søjler: adgang til uddannelse, job, sundhed og bolig. Medlemsstaterne skal fastsætte nationale mål for integrationen af romaer i forhold til antallet af romaer på deres område og afhængig af deres udgangspunkt.

Næstformand Viviane Reding, der er EU-kommissær med ansvar for retlige anliggender sagde, at trods de nationale politikeres gode intentioner er der sket for få forandringer af de fleste romaers liv de seneste år, og medlemsstaterne har et fælles ansvar for at få udstødelsen af romaer fra skoler, job, sundhed og boliger bragt til ophør. Hun tilføjede, at det udgjorde en alvorlig udfordring, og at det er derfor, Kommissionen sætter mål for romaernes integration, og at der nu er behov for et klart tilsagn hertil fra alle hovedstæder, regioner og byer i EU, således at målene kan nås i praksis. Hun sagde endvidere, at det nu er på tide at komme videre end til gode intentioner og træffe konkrete foranstaltninger, og det vigtigste for hende er, at medlemsstaterne hjælper med at sikre, at alle romabørn fuldfører i det mindste undervisningen på primærtrinnet.

Romaer i Europa bor under betydelig værre socioøkonomiske forhold end befolkningen generelt. En undersøgelse i seks EU-lande1 viste, at kun 42 % af romabørnene havde fuldført deres skolegang på primærtrinnet, hvilket skal sammenlignes med gennemsnittet på EU-plan, der er på 97,5 %. Hvad angår undervisning på sekundærtrinnet, skønnes det, at den kun følges af 10 % af romaerne. På arbejdsmarkedet har de ofte en lavere beskæftigelsesgrad og udsættes for mere diskrimination. På boligområdet har de ofte ikke adgang til væsentlige ydelser såsom rindende vand og elektricitet. På sundhedsområdet er forskellen også stor, idet romaernes forventede levetid er 10 år lavere end EU-gennemsnittet på 76 år for mænd og 82 år for kvinder.

EU-kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkeds­forhold og inklusion, László Andor, erklærede, at den vedvarende udstødelse af romabefolkningen er uacceptabel i det 21. århundredes EU, der bygger på princip­perne om lighed og demokrati og retsstatsprincippet, og at levevilkårene for flertallet af romaerne og deres forbindelser med samfundet generelt kun er blevet værre de senere år.

Han understregede endvidere, at for nogle lande vil det ganske enkelt være umuligt at nå målene i Europa 2020-strategien, uden at der sker et gennembrud i integrationen af romaerne.

Integrationen af romaerne kan give betydelige økonomiske fordele. Romaerne udgør en stigende andel af befolkningen i den arbejdsdygtige alder med en gennemsnitsalder på 25 år sammenlignet med EU-gennemsnittet på 40 år. Hver femte person, der kommer ind på arbejdsmarkedet i Bulgarien og Rumænien, er roma. Ifølge Verdensbankens forskning skønnes det, at en fuldstændig integration af romaerne ville være ca. 0,5 mia. EUR værd om året for økonomien i visse lande, idet produktiviteten ville stige, udgifterne til diverse velfærdsydelser falde og skatte­indtægterne stige.

EU har tidligere gentagne gange understreget behovet for en bedre integration af romaer, senest i en rapport fra april 2010 (IP/10/407). EU-retten (direktivet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse) forpligter allerede medlemsstaterne til at give etniske mindretal såsom romaer samme adgang til uddannelse, bolig, sundhed og beskæftigelse som alle andre borgere. I december 2010 fandt Kommissionens taskforce vedrørende romaer, at der endnu ikke var truffet slagkraftige og hensigtsmæssige foranstaltninger for at tage fat på de sociale og økonomiske problemer, en stor del af romabefolkningen i EU har (MEMO/10/701). Det er nu vigtigt at komme op i omdrejninger og sikre, at der i nationale, regionale og lokale integrationspolitikker klart og tydeligt fokuseres på romaer.

På grundlag af disse resultater er EU-rammen med til at udvikle en målrettet strategi for inklusionen af romaer ved at sætte mål for:

  • Uddannelse: sikre, at alle romabørn færdiggør i det mindste en uddannelse på primærtrinnet.

  • Beskæftigelse: mindske forskellen i beskæftigelsesgraden mellem romaer og andre borgere.

  • Sundhed: mindske forskellen mellem romaers og andre borgeres sundhedstilstand, f.eks. ved at mindske børnedødeligheden for romaer.

  • Bolig: fjerne forskellen mellem romaers og andre borgeres adgang til boliger og offentlige forsyninger såsom vand og elektricitet.

Medlemsstaterne skal inden udgangen af 2011 fremlægge nationale strategier vedrørende romaer, hvori de skal præcisere, hvordan de vil bidrage til, at disse mål nås. EU-rammen er i overensstemmelse med EU's bredere mål for 2020 for beskæftigelse, social inklusion og uddannelse. Hvis disse mål nås, vil medlemsstaterne lettere kunne nå de overordnede mål for Europa 2020-strategien.

Kommissionen foreslår også en række løsninger for at sikre, at EU-midler, der kan støtte integrationen af romaer, anvendes mere effektivt. Medlemsstaterne opfordres til at ændre deres operationelle programmer, der samfinansieres af strukturfondene og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, for derved at støtte projekter, der er målrettet mod romaer.

For at sikre, at EU-rammen for de nationale strategier kommer til at gøre en håndgribelig forskel for romaerne, hvor de er, ønsker Kommissionen desuden at indføre en effektiv overvågningsmekanisme, som skal kunne måle resultaterne. EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder har en vigtig rolle at spille ved i samarbejde med andre organisationer at indsamle oplysninger om romaernes sociale og økonomiske situation. Medlemsstaterne anmodes om at udpege nationale kontaktpunkter, der skal forvalte, overvåge og rapportere om gennemførelsen af deres nationale strategier for integration af romaer. Europa-Kommissionen vil hvert år rapportere om de fremskridt, der sker i medlemsstaterne.

Baggrund

Romaerne, der er det største etniske mindretal i Europa, har været en del af Europa i århundreder, men de støder ofte på fordomme, intolerance, diskrimination og udstødelse.

Mange af de områder, hvor romaernes integration skal forbedres, f.eks. på områderne uddannelse, beskæftigelse, sundhed og bolig, henhører hovedsageligt under de nationale eller regionale myndigheders ansvar. EU har dog en vigtig rolle at spille med at koordinere medlemsstaternes indsats og hjælpe med finansielle redskaber.

I sommeren 2010 indtog Europa-Kommissionen offentligt det standpunkt, at romaer er EU-borgere, og at de fuldt ud bør nyde godt af deres rettigheder og fuldt ud opfylde deres forpligtelser i henhold til EU-retten (SPEECH/10/428 og MEMO/10/502).

Yderligere oplysninger

Newsroom for Generaldirektoratet for Retlige Anliggender:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

EU og romaerne:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518&langId=da

Websted for Viviane Reding, næstformand og EU-kommissær med ansvar for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Websted for László Andor, EU-kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion

http://ec.europa.eu/andor

Bilag: Skøn over romabefolkningens størrelse­

­

1 :

Bulgarien, Ungarn, Letland, Litauen, Rumænien og Slovakiet.


Side Bar