Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/400

Страсбург, 5 април 2011 г.

Европейската комисия призовава държавите-членки да изготвят национални стратегии за интеграция на ромитe

Ромите в Европа, чийто брой е 1012 млн., продължават да се сблъскват с дискриминация, изключване и незачитане на правата си, а за правителствата това е загуба на приходи и производителност, защото този потенциален човешки ресурс не може да се използва. По-добрата икономическа и социална интеграция на ромите е от първостепенно значение, но за да бъде тя ефективна, са необходими съгласувани действия на всички нива за справяне с многобройните причини за социално изключване. Поради тази причина Европейската комисия предлага днес Европейска рамка за национални стратегии за интегриране на ромите. Тази рамка на ЕС ще е полезна за направляване на националните политики за ромите и за мобилизиране на финансови средства на ниво ЕС в подкрепа на усилията за приобщаване. Рамката е структурирана около четири стълба: достъп до образование, трудова заетост, здравеопазване и жилищно настаняване. Държавите-членки следва да определят отделни национални цели за интегриране на ромите в зависимост от броя на ромското население на тяхната територия и от положението, в което се намира това население.

Въпреки някои добри намерения на националните политици, твърде малко се е променило в живота на повечето роми през последните няколко години“, заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „Държавите-членки носят съвместна отговорност за прекратяването на социалното изключване на ромите от училища, трудова заетост, здравеопазване и жилищно настаняване. Това е сериозно предизвикателство. Затова определяме цели за интеграцията на ромите и се нуждаем от ясен ангажимент във всички столици, региони и градове в Европа, за да ги приложим на практика. Сега е моментът от добри намерения да преминем към предприемането на конкретни действия. Най-важното за мен е държавите-членки да гарантират, че всички ромски деца завършват поне основно образование.“

Ромите в Европа живеят в значително по-лоши социално-икономически условия в сравнение с населението като цяло. Проучване в шест държави от ЕС1 показва, че само 42 % от ромските деца завършват основно образование в сравнение със средната стойност за ЕС от 97,5 %. Данните показват, че едва 10 % от ромите посещават училища за средно образование. На пазара на труда ромите се сблъскват с проблеми като по-ниска заетост и по-голяма дискриминация. Що се отнася до жилищното настаняване, те често нямат достъп до основни услуги като вода или електричество. Съществуват също така различия и на равнище здравеопазване: продължителността на живота при ромите е с 10 години по-ниска от средните показатели за ЕС, които са 76 години за мъжете и 82 години за жените.

Комисарят на ЕС, отговарящ за заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване, Ласло Андор заяви:Продължаващото социално изключване на ромите е неприемливо в Европа в 21-и век, изградена върху принципите на равенство, демокрация и върховенство на закона. Условията за живот на мнозинството от ромите и техните отношения с обществото само са се влошили през последните години.“

Освен това той подчерта: За някои страни ще бъде просто невъзможно да се постигнат целите на стратегията „Европа 2020“, ако няма напредък при интеграцията на ромите.“

Интеграцията на ромите би могла допринесе значително за развитието на икономиката. Ромите представляват все по-голям дял от населението в трудоспособна възраст и средната възраст при тях е 25 години в сравнение със средно ниво за ЕС от 40 години. Всеки пети нов участник на пазара на труда в България и Румъния е от ромски произход. Проучване на Световната банка показва, че пълната интеграция на ромите може да допринесе с около 0,5 млрд. евро годишно за икономиките на някои държави чрез подобряване на производителността, намаляване на социалните разходи и повишаване на постъпленията от данъци.

В миналото ЕС многократно е подчертавал необходимостта от по-добра интеграция на ромите. Това последно бе отбелязано в доклад от април 2010 г. (IP/10/407). Законодателството на ЕС (директивата относно прилагането на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход) вече задължава държавите-членки да предоставят равен достъп на етнически малцинства като ромите до образование, жилищно настаняване, здравеопазване и заетост. През декември 2010 г. оперативната група на Комисията по въпросите на ромите установи, че все още не съществуват строги пропорционални мерки за преодоляване на социалните и икономическите проблеми на голяма част от ромското население в ЕС (MEMO/10/701). От решаващо значение в момента е да се работи по-бързо и да се гарантира, че националните, регионалните и местните политики за интеграция са насочени към ромите по ясен и определен начин.

На базата на тези констатации, чрез рамката на ЕС се разработва целенасочен подход за приобщаване на ромите чрез определяне на цели в следните области:

  • Образование: да се гарантира, че всички ромски деца завършват поне основно образование;

  • Заетост: да се намалят различията между ромите и другите граждани в областта на заетостта;

  • Здравеопазване: да се намалят различията на равнище здравеопазване, например чрез намаляване на детската смъртност сред ромите;

  • Жилищно настаняване: да се намалят различията при достъпа до жилищно настаняване и обществени услуги като вода и електроенергия.

Държавите-членки ще трябва да представят национални стратегии за ромите до края на 2011 г., в които да уточняват как ще допринесат за постигането на тези цели. Рамката е в съответствие с по-общите цели на стратегията на ЕС „Европа 2020“ за трудова заетост, социално приобщаване и образование. Постигането на тези цели е важно, за да се помогне на държавите-членки да постигнат крайните цели на стратегията „Европа 2020“.

Комисията също така предлага решения, за да гарантира, че средствата от ЕС, с които може да се помогне за интеграцията на ромите, се използват по-ефективно. Държавите-членки се приканват да изменят своите оперативни програми, съфинансирани от структурните фондове и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, за да окажат по-добра подкрепа за проектите, предназначени за ромите.

На последно място, за да гарантира, че рамката на ЕС за националните стратегии е от важно значение за подобряване на положението на ромите на място, Комисията иска да въведе стабилен механизъм за мониторинг за измерване на резултатите. Агенцията на ЕС за основните права ще играе първостепенна роля, като събира данни за социалното и икономическото положение на ромите в сътрудничество с други организации. Държавите-членки се приканват да определят национален орган за контакт за управление, мониторинг и докладване на изпълнението на своите национални стратегии за интегриране на ромите. Европейската комисия ще докладва всяка година за напредъка, постигнат в държавите-членки.

Контекст

Независимо че са неразделна част от Европа от векове, ромите най-голямото етническо малцинство в Европачесто се сблъскват с предразсъдъци, нетолерантност и дискриминация и биват подложени на социално изключване.

Много от областите за подобряване на интеграцията на ромитекато образование, трудова заетост, здравеопазване и жилищно настаняванепредставляват преди всичко национална или регионална отговорност. Въпреки това ЕС играе важна роля за координирането на действията на държавите-членки и за подпомагането с финансови инструменти.

През лятото на 2010 г. Европейската комисия публично изрази мнението, че ромите са граждани на ЕС и следва да се възползват пълноценно от правата си и изцяло да спазват задълженията си съгласно правото на ЕС (SPEECH/10/428 и MEMO/10/502).

Допълнителна информация

Пресцентър на ГД „Правосъдие“:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

ЕС и ромите:

http://ec.europa.eu/roma

Уебстраница на заместник-председателя на Комисията Вивиан Рединг, комисар на ЕС, отговарящ за правосъдието, основните права и гражданството:

http://ec.europa.eu/reding

Уебстраница на Ласло Андор, комисар на ЕС, отговарящ за заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване:

http://ec.europa.eu/reding

­ПРИЛОЖЕНИЕ Roma Population Estimates

­

1 :

България, Унгария, Латвия, Литва, Румъния и Словакия


Side Bar