Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/395

Brüssel, 1. aprill 2011

Digitaalarengu tegevuskava: komisjon vaatab läbi liikmesriikide küberrünnakutevastase kaitse

Aruandes, milles hinnatakse ELi 2009. aasta tegevuskava rakendamist, kiidab Euroopa Komisjon liikmesriike seoses elutähtsate infoinfrastruktuuride kaitsmisega küberrünnakute ja häirete eest (vt IP/09/494). Aruandes tuuakse esile, et selles valdkonnas on vaja võtta täiendavaid meetmeid ning luua infoturbeintsidentidega tegelevate rühmade (CERTid) tõhus võrgustik 2012. aastaks. Küberjulgeolek ja elutähtsate infoinfrastruktuuride kaitse on inimestele ja ettevõtetele olulised, et oleks võimalik usaldada internetti ja muid võrgustikke, ning need on digitaalarengu tegevuskava võtmeprioriteedid (vt IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200).

Komisjoni asepresident ja digitaalarengu volinik Neelie Kroes ütles: „Eurooplased vajavad ja loodavad saada juurdepääsu turvalistele, vastupidavatele ja tugevatele internetivõrgustikele ja teenustele. Viimasel kahel aastal oleme teinud küll märkimisväärseid edusamme, kuid me peame veelgi pingutama nii Euroopa Liidus kui ka rahvusvaheliselt, et tulla toime pidevalt muutuvate küberohtudega.”

Hiljutised sündmused on näidanud, et uued ja tehnoloogiliselt keerulisemad küberohud võivad häirida ja hävitada olulisi sotsiaalseid ja majanduslikke funktsioone. Näiteks rünnati enne G20 kohtumist Prantsusmaa Rahandusministeeriumi võrgustikku, veel on rünnatud ELi heitkogustega kauplemise süsteemi ning päris hiljuti Euroopa välisteenistust ja komisjoni ennast. Need sündmused toovad esile vajaduse luua Euroopas järgmise aasta lõpuks valitsus- või riiklikul tasandil infoturbeintsidentidega tegelevad rühmad, et korraldada regulaarsemalt küberrünnakute simulatsioone ja tegeleda juhtimisküsimustega seoses uue tehnoloogia (nt pilvandmetöötlus) küberjulgeolekuga.

Aruande peamised järeldused on järgmised.

  • Enamik liikmesriike on nüüdseks loonud infoturbeintsidentidega tegeleva riikliku/valitsustasandi rühma (CERT).

  • Liikmesriikide koostöö paraneb tänu sellele, et 2009. aastal loodud Euroopa liikmesriikide foorumi kaudu vahetatakse korrapäraselt teavet hea poliitilise tava kohta.

  • Vastupidavust käsitleva Euroopa avaliku ja erasektori partnerluse (EP3R) loomine oli oluline, et kaasata erasektor meie digikeskkonna turvalisuse suurendamisse ja Euroopas tugeva infoturbeturu väljatöötamisse.

Aruandes tutvustatakse, kuidas tugevdada rahvusvahelist koostööd selles valdkonnas. Komisjon suhtleb liikmesriikide ja erasektoriga riiklikul, Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil, tehes järgmist:

  • loob infoturbeintsidentidega tegelevad rühmad ülejäänud liikmesriikides ja ELi institutsioonide jaoks 2012. aastaks;

  • töötab 2012. aastaks välja Euroopa infoturbe juhtumite situatsiooniplaani, mis põhineb riiklikel infoturbe juhtumite situatsiooniplaanidel;

  • korraldab korrapäraseid õppusi riiklikul tasandil (seni on seda teinud üksnes 12 liikmesriiki) ja üleeuroopalisi küberõppuseid, nt 2010. aasta õppus Cyber Europe (vt IP/10/1459);

  • edendab interneti stabiilsust ja vastupidavust käsitlevaid rahvusvaheliselt kokkulepitud põhimõtteid;

  • loob selles valdkonnas strateegilisi partnerlussuhteid oluliste ELi mittekuuluvate riikidega (eelkõige Ameerika Ühendriikidega), samuti arendab diskussiooni rahvusvahelistes foorumites nagu G8;

  • püüab leida parima juhtimistava seoses üleilmset mõju omava uue tehnoloogiaga, nt pilvandmetöötlus.

Taustteave

Komisjon võttis 2009. aasta märtsis vastu teatise elutähtsa sideinfrastruktuuri kaitse kohta – „Euroopa kaitsmine laiaulatuslike küberrünnakute ja häirete eest: valmisoleku, turvalisuse ja vastupidavuse suurendamine” (KOM(2009) 149), milles kehtestati tegevuskava elutähtsate infoinfrastruktuuride kaitsmiseks, suurendades ELi valmisolekut küberrünnakuteks ja häireteks ning suurendades tema vastupanuvõimet.

Euroopa 2010. aasta digitaalarengu tegevuskavas rõhutati usalduse ja turvalisuse olulisust ning toodi esile, kui vajalik on, et sidusrühmad ühendaksid jõud ning töötaksid välja tõhusad ja koordineeritud mehhanismid, millega reageerida uutele ja üha keerulisematele küberohtudele.

Komisjon võttis 30. septembril 2010 vastu ettepaneku tugevdada ja ajakohastada Euroopa Võrgu- ja Infoturbeametit (ENISA) (IP/10/1239).

Kogu teatis elutähtsate infoinfrastruktuuride kaitse kohta „Saavutused ja edasised sammud: üleilmse küberjulgeoleku suunas”:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/nis/strategy/activities/ciip/index_en.htm

Neelie Kroesi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Digitaalarengu tegevuskava veebisait:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroes Twitteris:

http://twitter.com/NeelieKroesEU


Side Bar