Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/388

Bryssel den 31 mars 2011

Mindre avfall med nya återvinningskriterier

Avfall som genereras av industrier och konsumenter i Europa omvandlas i allt högre grad till returråvaror och nya produkter i stället för att dumpas i deponier. Tidigare har det dock saknats tydliga kriterier för när ett material som återvunnits från avfall upphör att vara avfall och kan behandlas som andra produkter eller råvaror. I den första förordningen på detta område, som antogs i dag, fastställs sådana kriterier för skrot av järn eller stål och skrot av aluminium. Förordningen syftar till att främja de europeiska återvinningsmarknaderna.

Miljökommissionär Janez Potočnik säger följande: ”Vi måste börja hantera avfall som en värdefull resurs, och dagens antagande av dessa kriterier för när avfall upphör att vara avfall för olika materialströmmar kommer definitivt att främja återvinningsindustrin och återvinningstjänster. Det utgör ytterligare ett viktigt steg i riktning mot Europas mål att bli en resurseffektiv ekonomi och ett återvinningssamhälle.”

Ett viktigt syfte med bestämmelserna om när avfall upphör att vara avfall är att främja återvinningsmarknaderna i EU. Detta kommer att skapa klarhet om rättsläget och rättvisa konkurrensvillkor för återvinningsindustrin och undanröja onödig administrativ börda inom sektorn, genom att säkra och rena returråvaror inte längre omfattas av avfallslagstiftningen. Dessutom kommer det att bidra till råvaruförsörjningen för den europeiska industrin.

Då det tidigare saknades tydliga och harmoniserade kriterier utvecklade vissa medlemsstater olika regelverk för återvunna material som inte alltid var kompatibla med varandra.

Dagens förordning innebär att rent och säkert metallskrot inte måste klassificeras som avfall, förutsatt att producenterna tillämpar ett kvalitetsledningssystem och visar att kriterierna uppfylls genom att avge en försäkran om överensstämmelse för varje parti metallskrot.

Innan metallskrot slutar att klassificeras som avfall måste det genomgå all hantering, såsom sönderdelning, fragmentering, rengöring och sanering, som behövs för att bereda avfallet för slutanvändning i stål- eller aluminiumverk eller gjuterier. Uttjänta bilar måste till exempel demonteras, vätskor och farliga föreningar bortskaffas och metallinnehållet behandlas för att ren metallskrot ska återvinnas som uppfyller kriterierna för när avfall upphör att vara avfall.

Principen om kriterier för när avfall upphör att vara avfall infördes genom det nya avfallsdirektivet som syftar till mycket högre återvinningsnivåer och en minimerad utvinning av ytterligare naturresurser. Det långsiktiga målet är att Europa ska bli ett återvinningssamhälle som undviker avfall och använder oundvikligt avfall som en resurs när detta är möjligt.

Ramdirektivet om avfall bygger på etablerade principer om miljömässigt säker avfallshantering och fastställer en avfallshierarki i fem steg som främjar förhindrande, förberedelse för återanvändning, materialåtervinning och andra former av återvinning. Bortskaffande av avfall genom deponier, vilket fortfarande är den vanligaste formen för bortskaffande av kommunalt avfall i de flesta av medlemsstaterna, bör endast ses som en sista utväg. EU:s avfallspolitik syftar till att åstadkomma en förskjutning uppåt i avfallshierarkin och inför begreppet livscykeltänkande för att garantera att varje åtgärd är mer fördelaktig än alternativen.

Nästa steg

Förordningen kommer att träda i kraft efter det att den har offentliggjorts och vara direkt tillämplig i alla medlemsstater efter en övergångsperiod på sex månader. Kommissionen håller nu på att utarbeta kriterier för andra materialströmmar som är av särskild betydelse för EU:s återvinningsmarknader, såsom koppar, papper, glas och kompost.

Mer information om EU:s avfallspolitik finns här:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm


Side Bar