Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/388

V Bruslju, 31. marca 2011

Kdaj odpadki niso več odpadki? Ko izpolnjujejo merila za prenehanje statusa odpadka, ki so namenjena razvijanju naših trgov za recikliranje

Odpadki, ki nastajajo v evropski industriji in pri evropskih potrošnikih, se, namesto da bi bili zakopani na odlagališčih, v vedno večji meri predelujejo v sekundarne surovine in nove proizvode. Vendar v preteklosti ni bilo dovolj jasnih meril za določanje, kdaj material, ki je bil predelan iz odpadkov, preneha biti odpadek in se ga lahko obravnava kot druge proizvode ali surovine. Danes sprejeta prva uredba o prenehanju statusa odpadka določa taka merila za odpadno železo, jeklo in aluminij. Njen cilj je spodbujanje evropskih trgov za recikliranje.

Komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: „Odpadke moramo začeti obravnavati kot dragocene vire. Današnje sprejetje teh meril za prenehanje statusa odpadka za tokove materialov bo resnično spodbudilo naše industrijo in storitve recikliranja. Je nov pomemben korak h doseganju evropskega cilja, da postanemo glede virov učinkovito gospodarstvo in družba recikliranja.“

Eden izmed pomembnejših ciljev predpisov o prenehanju statusa odpadka je spodbuditi trge za recikliranje v EU. S tem bodo za industrijo recikliranja vzpostavljeni pravna varnost in enaki konkurenčni pogoji, z izključitvijo varnih in čistih sekundarnih surovin iz področja uporabe zakonodaje o odpadkih se bodo odpravile nepotrebne upravne obremenitve sektorja recikliranja, prispevalo pa se bo tudi k oskrbi evropskih podjetij s surovinami.

Ker v preteklosti ni bilo jasnih in usklajenih meril, so nekatere države članice razvile regulativne okvire za predelane materiale, ki pa niso vedno združljivi.

Današnja uredba pomeni, da čistih in varnih odpadnih kovin ne bo treba opredeliti kot odpadek, če proizvajalec uporablja sistem zagotavljanja kakovosti ter z izjavo o skladnosti za vsako pošiljko odpadnih kovin dokaže izpolnjevanje meril.

Preden lahko odpadna kovina izgubi status odpadka, morajo biti končani vsi postopki mehanske obdelave, kot so rezanje, drobljenje čiščenje in odstranjevanje škodljivih snovi, ki so potrebni za pripravo odpadne kovine za končno uporabo v jeklarnah ali livarnah. Za pridobitev čiste odpadne kovine, ki izpolnjuje merila za prenehanje statusa odpadka, je treba, na primer, razstaviti stare avtomobile, odstraniti tekočine in nevarne spojine ter obdelati kovinske dele.

Določitev meril za prenehanje statusa odpadka je bila uvedena z novo okvirno direktivo o odpadkih, katere cilj je doseči mnogo višje stopnje recikliranja in kar najbolj zmanjšati izkoriščanje dodatnih naravnih virov. Dolgoročni cilj je Evropo spremeniti v družbo recikliranja, ki se izogiba nastajanju odpadkov in neizogibne odpadke, kjer je to le mogoče, uporablja kot vir.

Okvirna direktiva o odpadkih gradi na uveljavljenih načelih okoljsko varnega ravnanja z odpadki ter določa petstopenjsko hierarhijo ravnanja z odpadki, ki spodbuja preprečevanje, pripravo za ponovno uporabo, recikliranje in druge postopke predelave. Odstranjevanje odpadkov, kot je na primer odlaganje na odlagališčih, ki je v večini držav članic še vedno najpogostejša oblika odstranjevanja gospodinjskih odpadkov, bi bilo treba uporabljati le kot zadnji izhod. Politika EU na tem področju želi ravnanje z odpadki pomakniti po hierarhiji ravnanja z odpadki navzgor in uvaja pojem upoštevanja življenjskega cikla, s čimer želi zagotoviti, da prinaša vsak ukrep v primerjavi z drugimi možnostmi skupne koristi.

Naslednji koraki

Uredba bo začela veljati po objavi in se bo po poteku šestmesečnega prehodnega obdobja neposredno uporabljala v vseh državah članicah. Komisija pripravlja merila za druge materialne tokove, kot so baker, papir, steklo in kompost, ki so za trge za recikliranje v EU še posebej pomembni, .

Več podatkov o politiki EU glede ravnanja z odpadki je na spletni strani

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm.


Side Bar