Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/388

Brusel, 31. marec 2011

Kedy odpad už nie je odpad? Keď spĺňa nové kritériá o ukončení klasifikácie odpadu ako odpadu stanovené na rozvoj trhov s recykláciou

Odpad, ktorý produkujú európsky priemysel a spotrebitelia, sa namiesto skládkovania čoraz viac opätovne spracúva do podoby druhotných surovín a nových výrobkov. V minulosti však neexistovali jasné kritériá, na základe ktorých by sa určilo, kedy materiál získaný z odpadu prestáva byť odpadom a môže sa s ním nakladať ako s inými výrobkami alebo surovinami. Prvé nariadenie o tom, kedy odpad prestáva byť odpadom, ktoré bolo prijaté dnes, stanovuje takéto kritériá pre železný, oceľový a hliníkový šrot. Jeho cieľom je stimulovať európske trhy s recykláciou.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „S odpadom musíme začať zaobchádzať ako s hodnotným zdrojom – a práve dnešné prijatie kritérií o tom, kedy odpad prestáva byť odpadom, bude v oblasti toku materiálu skutočným povzbudením pre naše odvetvie recyklácie a súvisiacich služieb. Znamená to ďalší dôležitý krok smerom k tomu, aby Európa dosiahla svoj cieľ stať sa spoločnosťou, ktorá efektívne využíva svoje zdroje a recykluje.“

Dôležitým cieľom pravidiel o tom, kedy odpad prestáva byť odpadom, je stimulovať trhy s recykláciou v EÚ. Vytvorí sa tým právna istota a rovnaké podmienky pre recyklačný priemysel, zo sektora recyklácie sa odstráni zbytočné administratívne zaťaženie (tým, že z rozsahu pôsobnosti právnych predpisov o odpadoch sa vypustia bezpečné a čisté druhotné suroviny) a prispeje sa k zdravej ponuke surovín pre európsky priemysel.

Nedostatok jasných a harmonizovaných kritérií v minulosti mal za následok to, že niektoré členské štáty disponovali odlišnými a často vzájomne nekompatibilnými rámcami regulácie v oblasti druhotne získaných materiálov.

Dnes prijaté nariadenie znamená, že čistý a bezpečný železný šrot už nemusí byť klasifikovaný ako odpad za predpokladu, že výrobcovia uplatnia systém riadenia kvality a preukážu súlad s kritériami prostredníctvom vyhlásenia o zhode v prípade každej zásielky so železným šrotom.

Akékoľvek spracovanie (ako napr. rezanie, šrotovanie, čistenie a odstraňovanie nečistôt) potrebné na prípravu šrotu na konečné použitie v oceliarňach, hlinikárňach alebo zlievárňach sa musí uskutočniť pred tým, ako možno železný šrot vyňať z kategórie odpadu. Napríklad staré automobily sa musia rozmontovať, tekuté náplne a nebezpečné látky odstrániť a železná časť automobilu spracovať tak, aby sa získal čistý železný šrot, ktorý spĺňa kritériá o tom, kedy už nejde o odpad.

Zavedenie kritérií o tom, kedy odpad prestáva byť odpadom, sa uskutočnilo vďaka novej rámcovej smernici o odpadoch, ktorej cieľom je dosiahnuť oveľa vyššie úrovne recyklácie a minimalizovať ťažbu stále nových prírodných zdrojov. Dlhodobý cieľ je urobiť z Európy spoločnosť, ktorá recykluje – spoločnosť, ktorá predchádza produkcii odpadu a využíva nevyhnutný odpad v čo najväčšej miere ako zdroj.

Rámcová smernica o odpadoch stavia na zaužívaných zásadách environmentálne bezpečného odpadového hospodárstva, pričom stanovuje hierarchiu odpadov s piatimi úrovňami, ktorá podporuje prevenciu, prípravu na opätovné použitie, recykláciu a iné formy zhodnocovania. Likvidácia odpadu napr. na skládke, čo je stále najbežnejšou formou likvidácie odpadu v mestách vo väčšine členských štátov, by sa mala považovať za poslednú možnosť. Politika EÚ v oblasti odpadov má za cieľ posunúť odpadové hospodárstvo vyššie na rebríčku odpadovej hierarchie, preto zavádza koncepciu uvedomelého riadenia životného cyklu odpadu v snahe zabezpečiť, aby každý čin bol v porovnaní s inými možnosťami celkovým prínosom.

Ďalšie kroky

Nariadenie nadobudne účinnosť po jeho uverejnení a po prechodnom období 6 mesiacov bude priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch. Komisia v súčasnosti pripravuje kritériá pre ostatné druhy materiálov, ktoré sú pre európske trhy s recykláciou obzvlášť dôležité – napr. meď, papier sklo a kompost.

Ďalšie informácie o politike EÚ v oblasti odpadov sa nachádzajú na adrese:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm


Side Bar