Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/388

Brussel, 31 maart 2011

Wanneer is afval niet langer afval? Als het voldoet aan de nieuwe criteria, die bedoeld zijn om onze recyclingmarkten te ontwikkelen

Afval afkomstig van Europese bedrijven en consumenten wordt steeds meer verwerkt tot secundaire grondstoffen en nieuwe producten in plaats van gewoon te worden gestort. Tot nogtoe bestonden er echter onvoldoende duidelijke criteria om uit te maken of een uit afval teruggewonnen stof niet langer een afvalstof is en behandeld kan worden als een ander product of grondstof. De eerste criteria om uit te maken of een stof niet langer een afvalstof is zijn nu voor ijzer‑ en staalschroot vastgesteld in een richtlijn, die bedoeld is om de Europese recyclingmarkten te stimuleren.

Commissaris voor Milieu Janez Potočnik zei in dit verband: "Wij moeten afval beginnen te behandelen als een waardevolle hulpbron en de vaststelling vandaag van deze criteria voor materiaalstromen zal onze recyclingindustrie en –diensten een krachtige impuls geven. Dit betekent weer een belangrijke stap naar het door Europa beoogde doel: een economie te worden die haar hulpbronnen efficiënt gebruikt en een samenleving die recycleert."

Een belangrijk doel van deze regels is de recyclingmarkten in de EU te stimuleren. Dat moet rechtszekerheid en een gelijk speelveld creëren voor de recyclingindustrie, onnodige administratieve lasten voor de recyclingsector afschaffen door veilige en schone secundaire grondstoffen uit de werkingssfeer van de afvalwetgeving te halen en bijdragen tot de grondstoffenvoorziening van Europese bedrijven.

Door het ontbreken van duidelijke en geharmoniseerde criteria tot nogtoe is een situatie ontstaan waarbij sommige lidstaten uiteenlopende en niet altijd onderling verenigbare kaders voor het reguleren van teruggewonnen materialen hebben ontwikkeld.

De vandaag vastgestelde verordening betekent dat schoon en veilig metaalschroot niet als afval dient te worden beschouwd op voorwaarde dat de producenten een kwaliteitsbeheersysteem toepassen en aan de geldende criteria voldoen door voor iedere partij een conformiteitsverklaring af te geven.

Metaalschroot wordt pas niet meer als afval beschouwd als elke soort behandeling zoals versnijden, shredden, schoonmaken en saneren, die nodig is om het schroot voor eindgebruik in staal‑ of aluminiumfabrieken of smelterijen klaar te maken, voltooid is. Zo moeten autowrakken worden gedemonteerd, moeten vloeistoffen en gevaarlijke materialen eruit worden verwijderd en moet de metaalfractie ervan worden behandeld zodat er schoon metaalschroot wordt teruggewonnen dat aan de vastgestelde criteria voldoet.

Dat deze criteria nu worden opgesteld is het resultaat van de nieuwe kaderrichtlijn Afval, die beoogt tot veel meer recycling te komen en de ontginning van nog meer natuurlijke hulpbronnen zoveel mogelijk te beperken. De langetermijndoelstelling is van Europa een recyclingsamenleving te maken, waarin afval moet worden vermeden en, waar dit niet kan, afval zoveel mogelijk als grondstof moet worden gebruikt.

De kaderrichtlijn Afval is gebaseerd op de erkende principes van milieuvriendelijk afvalbeheer en gaat uit van een afvalhiërarchie in vijf stappen, waarbij preventie, voorbereiding tot hergebruik, recycling en andere vormen van terugwinning worden bevorderd. Afvalverwijdering zoals storten – in de meeste lidstaten nog steeds de meest gebruikelijke vorm van afvalbehandeling – mag slechts in laatste instantie in aanmerking worden genomen. Het afvalbeleid van de EU is erop gericht het afvalbeheer hoger in de afvalhiërarchie te brengen en introduceert het concept 'levenscyclusbenadering' om ervoor te zorgen dat iedere maatregel in vergelijking met andere opties een grotere meerwaarde oplevert.

Volgende stappen

De verordening treedt in werking zodra zij wordt gepubliceerd en is na een overgangsperiode van 6 maanden rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat. De Commissie is momenteel bezig met het opstellen van criteria voor andere materiaalstromen die van bijzonder belang zijn voor de recyclingmarkten in de EU zoals koper, papier, glas en compost.

Voor meer bijzonderheden over het afvalbeleid van de EU, zie:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm


Side Bar