Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/388

Bryssel, 31.3.2011

Milloin jäte lakkaa olemasta jätettä? Silloin kun se täyttää EU:n kierrätysmarkkinoiden kehittämiseksi vahvistetut uudet perusteet

Kaatopaikalle viemisen asemesta Euroopan teollisuuden ja kotitalouksien tuottama jäte jalostetaan yhä useammin toisioraaka-aineiksi ja uusiksi tuotteiksi. Aiemmin ei kuitenkaan ollut olemassa selkeitä perusteita sen määrittelemiseksi, milloin jätteestä hyödynnetty materiaali ei ole enää jätettä, vaan sitä voidaan pitää muuna tuotteena tai raaka-aineena. Tänään hyväksytyssä asetuksessa vahvistetaan ensimmäistä kertaa tällaiset perusteet rauta-, teräs- ja alumiiniromulle. Tavoitteena on Euroopan kierrätysmarkkinoiden vauhdittaminen.

Ympäristöasioista vastaava komissaari Janez Potočnik totesi: "Meidän on ryhdyttävä arvostamaan jätettä resurssina, ja tänään vahvistetut ensimmäiset perusteet sille, milloin materiaalivirtojen jäte ei ole enää jätettä, on todellinen piristysruiske kierrätysteollisuudelle ja -palveluille. Kyseessä on myös merkittävä edistysaskel kohti EU:n tavoittelemaa resurssitehokasta taloutta ja kierrätysyhteiskuntaa."

Yksi uusiotuotteita koskevien sääntöjen tärkeistä tavoitteista on EU:n kierrätysmarkkinoiden vauhdittaminen. Se lisää oikeusvarmuutta ja tarjoaa kierrätysteollisuudelle yhtäläiset toimintaedellytykset, vähentää tarpeetonta hallinnollista taakkaa kierrätysalalla jättämällä turvalliset ja puhtaat toisioraaka-aineet jätelainsäädännön soveltamisalan ulkopuolelle ja helpottaa osaltaan Euroopan teollisuuden raaka-aineiden saantia.

Selkeiden ja yhdenmukaisten perusteiden puuttuminen johti aiemmin tilanteeseen, jossa eri jäsenvaltioiden uusiomateriaaleja koskevat sääntelykehykset poikkesivat toisistaan eivätkä aina välttämättä olleet yhteensopivia.

Tänään annettu asetus merkitsee sitä, ettei puhdasta ja turvallista metalliromua tarvitse enää luokitella jätteeksi, jos tuottajat soveltavat laadunhallintajärjestelmää ja osoittavat vaatimustenmukaisuusilmoituksella noudattavansa kunkin romuerän osalta näitä perusteita.

Jotta romua ei enää pidetä jätteenä, kaikki käsittelyt, kuten lastuaminen, paloitus ja puhdistus, jotka ovat tarpeen romun valmistelemiseksi teräs- ja alumiinitehtaissa ja sulatoissa tapahtuvaa loppukäyttöä varten, on saatettava loppuun. Esimerkiksi vanhat autot on purettava osiin, nesteet ja vaaralliset yhdisteet on poistettava ja metalliosat on käsiteltävä siten, että voidaan kerätä talteen puhdas metalliromu, joka täyttää uusiomateriaaleja koskevat perusteet.

Nämä perusteet otettiin käyttöön uudessa jätepuitedirektiivissä, jonka avulla pyritään saavuttamaan huomattavasti korkeampi kierrätysaste ja minimoimaan uusien luonnonvarojen käyttö. Pitkän aikavälin tavoitteena on tehdä Euroopasta kierrätysyhteiskunta, jossa vältetään jätteen syntymistä ja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan väistämätön jäte.

Jätepuitedirektiivi perustuu jo vakiintuneisiin ekologisesti turvallista jätehuoltoa koskeviin periaatteisiin, ja siinä otetaan käyttöön viisitasoinen jätehierarkia, jossa edistetään jätteen syntymisen ehkäisemistä, jätteen käsittelyä uusiokäyttöä varten, kierrätystä ja muunlaista hyödyntämistä. Jätteen loppusijoitusta esimerkiksi kaatopaikalle, joka on edelleen yleisin yhdyskuntajätteen käsittelytapa useimmissa jäsenvaltioissa, olisi pidettävä ainoastaan viimeisenä keinona. EU:n jätepolitiikan tavoitteena on jätehuollon siirtäminen ylöspäin jätehierarkiassa, ja siinä otetaan käyttöön elinkaariajattelun käsite, jolla varmistetaan, että toimenpiteistä koituu kokonaishyötyä muihin vaihtoehtoihin verrattuna.

Seuraavat vaiheet

Asetus tulee voimaan sen jälkeen, kun se on julkaistu, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa kuuden kuukauden siirtymäajan jälkeen. Komissio valmistelee parhaillaan perusteita muille EU:n kierrätysmarkkinoiden kannalta erityisen tärkeille materiaalivirroille, kuten kuparille, paperille, lasille ja kompostijätteelle.

Lisätietoja EU:n jätepolitiikasta:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm


Side Bar