Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/388

Brüssel, 31. märts 2011

Millal jäätmed lakkavad olemast jäätmed? Siis kui nad vastavad uutele ringlussevõtu turu edendamiseks vastuvõetud kriteeriumidele

Prügilasse matmise asemel töötatakse Euroopa tööstuse ja tarbijate tekitatud jäätmed üha enam ümber teiseseks tooraineks ja uuteks toodeteks. Kuid seni puudusid selged kriteeriumid selle kohta, millal jäätmetest ümbertöötatud materjal ei ole enam jäätmed, vaid seda saab käsitada muu toote või toorainena. Täna vastuvõetud määruses kehtestatakse esimest korda sellised kriteeriumid raua-, teras- ja alumiiniummurru jaoks. Selle eesmärk on edendada Euroopa ringlussevõtu turgu.

Keskkonnavolinik Janez Potočnik ütles: Peaksime hakkama suhtuma jäätmetesse kui väärtuslikku ressurssi ning täna vastuvõetud kriteeriumid selle kohta, millal materjalivoo jäätmed ei ole enam jäätmed, hoogustavad ringlussevõtu tööstust ja teenuseid. Lisaks on see oluline samm Euroopa eesmärgi suunas saada ressursitõhusaks majanduseks ja jäätmeid ringlusse võtvaks ühiskonnaks.”

Eeskirjad selle kohta, millal jäätmed lakkavad olemast jäätmed, on ette nähtud selleks, et edendada ringlussevõtu turgu ELis. See lisaks õiguskindlust ja looks võrdsed võimalused ringlussevõtu valdkonnas, kõrvaldaks tarbetu halduskoormuse ringlussevõtu sektoris, vabastades ohutu ja puhta teisese tooraine jäätmeõiguse reguleerimisalast, ning aitaks parandada Euroopa tööstuse varustamist toorainega.

Selgete ja ühtlustatud kriteeriumide puudumine tingis varem olukorra, kus taaskasutatud materjale käsitlevad õigusaktid erinesid liikmesriigiti ega olnud alati omavahel võrreldavad.

Täna vastuvõetud määruse kohaselt ei pea enam puhast ja ohutut vanametalli liigitama jäätmeteks tingimusel, et tootjad kohaldavad kvaliteedijuhtimissüsteemi ja tõendavad nõuetele vastavuse deklaratsiooniga iga vanametallisaadetise vastavust kriteeriumidele.

Selleks et vanametalli ei käsitataks enam jäätmetena, peab olema läbitud kogu töötlemisprotsess (nt lõikamine, purustamine, puhastamine ja saasteainete kõrvaldamine), mida on vaja vanametalli ettevalmistamiseks terase- või alumiiniumitehastes või valukodades toimuva lõppkasutuse jaoks. Näiteks tuleb vanad autod lammutada, vedelikud ja ohtlikud ühendid eemaldada ning metalliosa töödelda, et taastada puhas metallimurd, mis vastab kriteeriumidele.

Kriteeriumid selle kohta, millal jäätmed lakkavad olemast jäätmed, kehtestati uue jäätmete raamdirektiiviga, mille eesmärk on soodustada ringlussevõttu ja minimeerida uute loodusvarade kasutamist. Pikaajaline eesmärk on muuta Euroopa jäätmeid ringlusse võtvaks ühiskonnaks, kus hoitakse ära jäätmete teke ning kasutatakse vältimatuid jäätmeid võimaluse korral kui ressursse.

Jäätmete raamdirektiiv põhineb keskkonnaohutu jäätmekäitluse põhimõtetel ning selles on sätestatud viieastmeline jäätmehierarhia, millega edendatakse jäätmetekke vältimist, korduskasutuse ettevalmistamist, ringlussevõttu ning muid taaskasutamise vorme. Jäätmete ladustamine näiteks prügilasse, mis on siiski veel enamikus liikmesriikides peamine viis olmejäätmeid ladustada, peaks olema alles viimane võimalus. ELi jäätmepoliitika eesmärk on suunata jäätmekäitlus jäätmehierarhias ülespoole ning võtta kasutusele olelusringipõhine mõtteviis, et meetmetest saaksid tagada tegevusekasu kõik võrreldes muude valikutega.

Edasised sammud

Määrus jõustub pärast selle avaldamist ning seda kohaldatakse vahetult kõikides liikmesriikides kuue kuu pikkuse üleminekuperioodi järel. Komisjon valmistab praegu ette kriteeriume muudele ELi ringlussevõtu turu jaoks eriti olulistele materjalivoogudele nagu vask, paber, klaas ja kompost.

Üksikasjad ELi jäätmepoliitika kohta leiate aadressilt:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm


Side Bar