Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/388

Bruxelles, den 31. marts 2011

Hvornår ophører affald med at være affald? Når det opfylder de kriterier for affaldsfasens ophør, som er udviklet for at fremme genanvendelsesmarkedet

Affald, der fremkommer fra europæiske industrier og forbrugere, omdannes i stadig større udstrækning til sekundært råmateriale og nye produkter i stedet for at blive brændt på deponeringsanlæg. Førhen fandtes imidlertid ingen klare kriterier for, hvornår et materiale, der er genindvundet fra affald, ophører med at være affald og kan behandles som andre produkter eller råmateriale. I den første forordning på området, som i dag blev vedtaget, fastsættes sådanne kriterier for skrot af jern og stål og skrot af aluminium. Forordningen har til formål at fremme det europæiske genanvendelsesmarked.

Miljøkommissær Janez Potočnik sagde i den forbindelse: "Vi skal begynde at behandle affald som en værdifuld ressource. og vedtagelsen i dag af kriterierne for materialestrømme for, hvornår affald ophører med at være affald, vil skabe fremdrift i vores genanvendelsesindustri og -tjenester. Dette er yderligere et vigtigt skridt i retning af EU's mål om at blive en ressourceeffektiv økonomi og et genanvendelsessamfund".

Et vigtigt mål for bestemmelserne om, hvornår affald ophører med at være affald, er at sætte skub i genanvendelsesmarkedet i EU. Det vil skabe retssikkerhed og skabe lige konkurrencevilkår for genanvendelsesindustrien, fjerne unødige administrative byrder fra genanvendelsessektoren ved at fjerne sikre og rene sekundært råmateriale fra affaldslovgivningens anvendelsesområde samt bidrage til råvareforsyningen til den europæiske industri.

Da der tidligere savnedes klare og harmoniserede kriterier, udviklede nogle medlemsstater forskellige regelværk for genindvundne materialer, som ikke altid var indbyrdes forenelige.

Den forordning, der i dag er vedtaget, betyder, at rent og sikkert metalskrot ikke skal klassificeres som affald, forudsat at producenterne anvender et kvalitetsstyringssystem, og at de viser, at de opfylder kriterierne gennem en overensstemmelseserklæring for hvert parti metalskrot.

Inden metalskrottet kan ophøre med at være affald, skal det have gennemgået en behandling, såsom opskæring, sønderdeling, rengøring og rensning, som er nødvendig for klargøre skrottet til endelig anvendelse i stål- eller aluminiumsarbejder eller i støberier. Udtjente biler skal f.eks. ophugges, væsker og farlige stoffer bortskaffes, og metalindholdet behandles, så der udvindes rent metalskrot, som overholder kriterierne for affaldsfasens ophør.

Kriterierne for, hvornår affaldsfasen ophører, blev gennemført med det nye affaldsrammedirektiv, som sigter på meget større genvindingsniveauer og minimeret udvinding af yderligere naturressourcer. Det langsigtede mål er, at EU bliver til et genanvendelsessamfund, som undgår affald og anvender uundgåeligt affald som en ressource, når det er overhovedet er muligt.

Affaldsrammedirektivet bygger på etablerede principper for miljømæssigt sikker affaldsforvaltning og opstiller et affaldshierarki i fem trin, som fremmer forebyggelse, forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse og andre former for genvinding. Bortskaffelse af affald ved deponering, hvilket stadig er den mest almindelige form for bortskaffelse af kommunalt affald i de fleste medlemsstater, bør kun ses som en sidste udvej. EU's affaldspolitik har til hensigt at forskyde affaldsforvaltning op i affaldshierarkiet og vil med livscyklustænkning sikre, at hver foranstaltning er mere fordelagtig end andre alternativer.

Næste skridt

Forordningen træder i kraft efter offentliggørelsen og gælder umiddelbart i alle medlemsstater efter en overgangsperiode på seks måneder. Kommissionen er i øjeblikket ved at udarbejde kriterier for andre materialestrømme, som er af særlig stor betydning for EU's genanvendelsesmarkeder, såsom kobber, papir, glas og kompost.

Flere oplysninger om EU's affaldspolitik findes på:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm.


Side Bar