Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/388

V Bruselu dne 31. března 2011

Kdy odpad přestává být odpadem? Jestliže splňuje nová kritéria, jejichž cílem je podpořit rozvoj našich recyklačních trhů

Odpad, který produkuje evropský průmysl a spotřebitelé, je ve stále větší míře znovu zpracováván na druhotné suroviny a nové produkty, místo aby končil na skládkách. V minulosti však neexistovala kritéria, aby bylo možné stanovit, kdy materiál takto získaný z odpadu přestává být odpadem a je možné ho použít jako jiné produkty nebo suroviny. První nařízení o odpadu, který přestává být odpadem, jež bylo dnes přijato, stanoví tato kritéria pro železný, ocelový a hliníkový šrot. Účelem tohoto nařízení je podpořit evropské recyklační trhy.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „Musíme začít zacházet s odpadem jako s hodnotným zdrojem a dnes přijatá kritéria umožňující u jednotlivých materiálů stanovit, kdy odpad přestává být odpadem, jsou skutečným posílením rozvoje našeho recyklačního průmyslu a služeb. Je to další krok k naplnění evropského cíle stát se ekonomikou účinně využívající zdroje a recyklující společností.“

Důležitým cílem zmíněných pravidel je podpořit rozvoj recyklačních trhů v EU. Tato kritéria vytvoří právní jistotu a rovné podmínky pro recyklační průmysl, odstraní z odvětví recyklace zbytečnou administrativní zátěž, protože bezpečné a čisté druhotné materiály již nebudou spadat do působnosti zákonů o odpadu, a obohatí zásoby surovin pro evropský průmysl.

Absence jasných a harmonizovaných kritérií v minulosti vedla k tomu, že některé členské státy si pro regulaci recyklace materiálů vytvořily odlišné a ne vždy slučitelné rámce.

Díky dnes přijatému nařízení nemusí být čistý a bezpečný kovový šrot zařazen do kategorie odpadu, pokud výrobci použijí systém řízení kvality a na základě prohlášení o shodě s kritérii vyhotoveného pro každou dodávku kovového šrotu prokážou, že tato kritéria dodrželi.

Veškeré úpravy nezbytné pro přípravu šrotu ke konečnému použití v ocelárnách, hliníkárnách nebo slévárnách, např. řezání, drcení, čištění a odstraňování příměsí, musí být dokončeny, než je možné přestat šrot považovat za odpad. Stará auta je například nutné zbavit nekovových součástí, odstranit tekutiny a nebezpečné součásti a kovovou kostru upravit tak, aby výsledkem byl čistý kovový šrot, který splňuje kritéria umožňující stanovit, že se již nejedná o odpad.

Stanovení těchto kritérií bylo zavedeno novou rámcovou směrnicí o odpadech, jejímž cílem je dosáhnout mnohem větší míry recyklace a co nejvíce omezit čerpání dalších přírodních zdrojů. Dlouhodobým cílem je přeměnit Evropu v recyklující společnost: takovou, která brání vzniku odpadu a tam, kde je to možné, využívá nevyhnutelný odpad jako zdroj.

Rámcová směrnice o odpadech vychází ze zavedených zásad ekologicky bezpečného nakládání s odpady a stanoví pětistupňovou hierarchii odpadů, která podporuje předcházení vzniku, přípravu k opětovnému použití, recyklaci a jiné způsoby recyklace. Odstraňování odpadů například na skládky, jež je stále nejběžnější formou likvidace komunálního odpadu ve většině členských států, je třeba považovat až za poslední možné řešení. Cílem politiky EU v oblasti odpadů je zvýšit význam a důležitost nakládání s odpady. Zavádí proto myšlenku životního cyklu, která zajistí, že jakákoli činnost je obecně prospěšnější než jiné možnosti.

Další kroky

Nařízení vstoupí v platnost po svém vyhlášení a bude přímo použitelné ve všech členských státech po uplynutí přechodného šestiměsíčního období. Komise v současné době připravuje kritéria pro jiné druhy materiálů, které jsou pro recyklační trhy EU zvlášť důležité, jako je měď, papír, sklo a kompost.

Další podrobné informace o politice EU v oblasti odpadů jsou k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm


Side Bar