Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/388

Брюксел, 31 март 2011 г.

Кога отпадъците престават да бъдат такива? Когато те отговарят на съответните нови критерии, предназначени за стимулиране на пазарите за рециклиране в ЕС

Отпадъците, генерирани от европейските промишлени отрасли и потребители, във все по-голяма степен се преработват отново във вторични суровини и в нови продукти, вместо да се погребват в депа. Досега обаче липсваха ясни критерии, определящи кога извлечен от отпадъци материал престава да бъде отпадък и може да бъде третиран както други продукти или суровини. В приетия днес пръв по рода си регламент се определят такива критерии за прекратяване на статута на отпадък за скрап от чугун, стомана или алуминий. С него се цели стимулиране на европейските пазари за рециклиране.

Европейският комисар по околната среда Янез Поточник заяви: „Трябва да започнем да третираме отпадъците като ценен ресурс и приемането днес на въпросните критерии за прекратяване на статута на отпадък за потоци от материали действително ще подпомогне нашия сектор за рециклиране и съответните услуги. С това правим нова важна крачка към постигане на целта ни Европа да се превърне в икономика с ефективно използване на ресурсите и в рециклиращо общество.“

Важна цел на въведените правила за прекратяване на статута на отпадъците като такива е да се стимулират пазарите за рециклиране в ЕС. С тях ще се създадат правна сигурност и равни условия на конкуренция за рециклиращата промишленост, като чрез извеждането на безопасните и чисти вторични суровини извън обхвата на законодателството относно отпадъците тя ще бъде освободена от излишно административно бреме и така ще се допринесе за снабдяването на европейските промишлени сектори със суровини.

В миналото отсъствието на ясни и хармонизирани критерии доведе до разработването от някои държави-членки на различни и не винаги съвместими помежду си регулаторни рамки за рециклирани материали.

Приетият днес регламент означава, че не се налага чистият и безопасен метален скрап да бъде класифициран като отпадък, при условие че производителите прилагат система за управление на качеството и посочат, че са изпълнили критериите чрез декларация за съответствие за всяка една партида метален скрап.

Обработката от всякакъв вид като рязане, раздробяване, почистване и пречистване, необходима за подготовка на скрапа за крайна употреба в леярни или други предприятия за стомана, чугун или алуминий, трябва да бъде завършена: едва след това може да се прекрати статута на отпадък за металния скрап. Например старите автомобили трябва да бъдат разглобени, да се отстранят течностите и опасните химични съединения и да се обработят металните части, за да се получи чист метален скрап, който отговаря на критериите за прекратяване на неговия статут на отпадък.

Критериите за прекратяване на статута на отпадъци като такива бяха въведени с новата Рамкова директива за отпадъците, с която се цели да се постигне много по-висока степен на рециклиране и да се сведе до минимум използването на допълнителни природни ресурси. Дългосрочната цел е Европа да се превърне в рециклиращо общество, което избягва да генерира отпадъци и оползотворява неизбежните отпадъци като ресурс, когато това е възможно.

Рамковата директива за отпадъците се основава на утвърдени принципи за безопасно за околната среда управление на отпадъците, като се въвежда петстепенна йерархия на отпадъците, улесняваща предотвратяването, подготовката за повторна употреба, рециклирането и други форми на оползотворяване. Депонирането, което все още е най-често прилаганата форма на обезвреждане на отпадъци в общините в повечето държави-членки, следва да се използва само в краен случай. Политиката на ЕС по отношение на отпадъците цели да се повиши приоритетът на управлението на отпадъците в йерархията от мерки за тях и въвежда концепцията за „мислене с оглед на жизнения цикъл“, за да се гарантира, че всяко предприето действие като цяло носи предимства в сравнение с други варианти.

Следващи стъпки

Регламентът ще влезе в сила след неговото публикуване и ще стане пряко приложим във всички държави-членки след изтичането на преходен период от 6 месеца. Европейската комисия подготвя в момента критерии за потоци от други материали, които са особено важни за пазарите за рециклиране в ЕС, като например мед, хартия, стъкло и компост.

За допълнителни подробности по политиката на ЕС по отношение на отпадъците:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm


Side Bar