Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/376

Bryssel den 30 mars 2011

Flygets framtid: kommissionären Siim Kallas lägger fram rapporten ”Flightpath 2050” vid 2011 års flygevenemang Aerodays i Madrid

Kommissionens vice ordförande Siim Kallas, som är ansvarig för transportområdet, kommer vid årets Aeronautical Days den 30 mars 2011 i Madrid att lägga fram en ny långsiktig vision som utarbetats av en högnivågrupp om luftfart och flygteknisk forskning. Rapporten är en första uppföljning av några av de luftfartsåtgärder som lagts fram i den vitbok om transport som antogs den 28 mars 2011.

I visionen för 2050 redogörs det för hur och var EU bör sätta sina forskningsprioriteringar för att skapa ett tydligt europeiskt mervärde och bevara EU:s tillväxt och globala konkurrenskraft, samtidigt som man tillgodoser marknadens behov och tar itu med energi- och miljöproblemen. Rapporten har utarbetats år kommissionärerna Siim Kallas och Máire Geoghegan-Quinn (som har ansvar för forskning och innovation) av företrädare för sektorerna infrastruktur, fordon, luftfartsdrift, bränsle och forskning. Högnivågruppen om luftfart och flygteknisk forskning inrättades i december 2010, och rapportens centrala syfte är att främja EU-industrins globala ledarskap och en konkurrenskraftig, ren och säker luftfart till 2050. Därvid ska allmänhetens och samhällets behov läggas till grund för strategin.

Aerodays 2011 ska föra samman berörda parter inomluftfartssektorn, ministerier, byråer och forsknings- och utvecklingscentrum från hela Europa och resten av världen för att skapa nätverk, förevisa de aktuellaste forskningsresultaten och diskutera framtida gemensamma FoU-projekt. Evenemanget organiseras gemensamt av Centre for the Development of Industrial Technology (CDTI) i Spanien och Europeiska kommissionen, och ska ge tillfälle att lägga fram och sprida information om EU-finansierade resultat av forskning och teknisk utveckling i syfte att skapa ett gemensamt europeiskt luftrum och ett europeiskt område för forskning samt att finna innovativa lösningar för en hållbar luftfart i en global miljö.

Rapporten Flightpath 2050: http://ec.europa.eu/transport/air/hlg_aviation_aeronautics_en.htm


Side Bar