Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA EL CS ET HU LT MT PL BG RO

IP/11/375

Briselē, 2011. gada 29. martā

Emisiju tirdzniecība. Ir pieņemti noteikumi par pagaidu bezmaksas kvotu piešķiršanu elektroenerģētikā

Sākot no ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas trešā posma (2013–2020), elektroenerģētikas nozarei visas kvotas principā būs jāpērk. Taču līdz 2019. gadam desmit dalībvalstīm1 ir iespēja noteiktu kvotu skaitu elektrostacijām piešķirt bez maksas, nevis pārdot. Šodien pieņemtais Komisijas lēmums paredz noteikumus, kas dalībvalstīm jāievēro, ja tās nolemj izmantot bezmaksas kvotu iespēju. Lēmumam ir pievienots paziņojums, kurā papildus izklāstīts, kā tiks vērtēti saņemtie pieteikumi.

Lēmums paredz noteikumus, ar kuriem regulē bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu tiesīgajām elektrostacijām. 2010. gada novembrī dalībvalstis to vienbalsīgi apstiprināja ES klimata pārmaiņu komitejā, kurā ir pārstāvētas visas dalībvalstis, un šodien notika oficiāla pieņemšana Komisijā.

Paziņojumā ir izklāstīti aspekti, kas Komisijai jāvērtē, izskatot saņemtos pieteikumus par kvotu bezmaksas piešķiršanu elektroenerģētikā. Tajā arī sīkāk paskaidroti dažādi tiesību normu elementi.

Pieteikšanās termiņš

Ja kāda no desmit minētajām dalībvalstīm vēlas elektrostacijām piešķirt bezmaksas kvotas, tai līdz 2011. gada 30. septembrim jāiesniedz pieteikums Komisijā.

Komisija pieteikumu izvērtēs 6 mēnešu laikā, un šajā termiņā tai ir tiesības noraidīt visu pieteikumu vai kādu tā daļu. Tā kā kvotu bezmaksas piešķiršana ir atkāpe no vispārējā principa, ka no 2013. gada elektroenerģētikā visas kvotas ir jāpērk izsolēs vai sekundārajā tirgū, Komisijai jānodrošina, lai šis izņēmums netraucētu sasniegt emisijas kvotu tirdzniecības direktīvas vispārējos mērķus un lai tas būtu saderīgs ar ES noteikumiem par valsts atbalstu un iekšējo tirgu.

Mazāki ieņēmumi no izsolēm

Saskaņā ar pārskatīto emisijas kvotu tirdzniecības direktīvu2 elektroenerģijas ražošanas iekārtām bez maksas piešķirtās kvotas tiks atskaitītas no emisiju kvotām, ko attiecīgā dalībvalsts saņem pārdošanai izsolē. Tāpēc bezmaksas kvotas samazinās valsts ieņēmumu no izsolēm, bet neietekmēs ne kopējo izdoto kvotu skaitu, ne kvotu piešķiršanu vai ieņēmumus no izsolēm citās dalībvalstīs.

Vispārīga informācija

Šis lēmums un paziņojums ir izstrādāti, īstenojot pārskatīto emisijas kvotu tirdzniecības direktīvu, kura tika pieņemta 2009. gadā kā viens no klimata un enerģētikas tiesību aktu kopuma dokumentiem.

Sīkāka informācija

Jautājumi un atbildes par Komisijas priekšlikumu: MEMO/11/201

Sīkāka informācija par Eiropas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

Sīkāka informācija par kvotu izsolēm:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning_en.htm

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning_derogation_en.htm

1 :

Bulgārijai, Čehijai, Igaunijai, Kiprai, Latvijai, Lietuvai, Maltai, Polijai, Rumānijai un Ungārijai.

2 :

2 Direktīva 2009/29/EK.


Side Bar