Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA EL CS ET HU LV MT PL BG RO

IP/11/375

Briuselis, 2011 m. kovo 29 d.

Prekyba apyvartiniais taršos leidimais. Priimtos taisyklės, pagal kurias pereinamuoju laikotarpiu elektros energijos įmonėms bus skiriami nemokami apyvartiniai taršos leidimai

Prasidėjus trečiam ES prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemos etapui (2013–2020 m.) elektros energijos įmonės turėtų pirkti visus savo apyvartinius taršos leidimus. Tačiau iki 2019 m. dešimt valstybių narių1 turės galimybę savo elektrinėms skirti tam tikrą skaičių nemokamų apyvartinių taršos leidimų. Šiandien priimtu Komisijos sprendimu nustatomos taisyklės, kurių turės laikyti valstybės narės, jei nuspręs skirti nemokamų ATL. Prie sprendimo pridėtas komunikatas su papildomomis paraiškų vertinimo gairėmis.

Sprendime pateikiamos nemokamų apyvartinių taršos leidimų skyrimo reikalavimus atitinkančioms elektrinėms taisyklės. Jos vienbalsiai patvirtintos 2010 m. lapkričio mėn. ES Klimato kaitos komiteto, kuriame savo atstovus turi visos valstybės narės, susitikime, o šiandien oficialiai priimtos Komisijos.

Komunikate nustatyti aspektai, kuriuos turi įvertinti Komisija, gavusi nemokamų ATL skyrimo elektros energijos įmonėms paraišką.

Jame taip pat paaiškinamos įvairios teisės aktų nuostatų dalys.

Paraiškų pateikimo terminas

Bet kuri iš dešimties valstybių narių, norinti savo elektrinėms skirti nemokamų apyvartinių taršos leidimų, turi iki 2011 m. rugsėjo 30 d. Komisijai pateikti paraišką.

Komisija turės per šešis mėnesius įvertinti paraiškas ir, jei paraiška netinkama, gali ją visą arba jos dalį atmesti. Šiomis paraiškomis bus nukrypstama nuo bendros nuostatos, pagal kurią nuo 2013 m. elektros energijos įmonės privalo apyvartinius taršos leidimus pirkti aukcionuose arba antrinėje rinkoje, todėl Komisija turi užtikrinti, kad šia išlyga nebūtų pažeisti bendrieji prekybos apyvartiniais taršos leidimais direktyvos tikslai arba ES valstybės pagalbos ar vidaus rinkos taisyklės.

Mažesnės aukcionuose surinktos įplaukos

Pagal persvarstytą prekybos apyvartiniais taršos leidimais direktyvą2, elektros energijos gamybos įmonėms skirti nemokami ATL bus paimti iš bendro valstybei narei skirtų ir aukcionuose parduoti numatytų ATL skaičiaus. Todėl dėl nemokamų ATL sumažės nacionalinės aukcionuose surinktos įplaukos, tačiau jie neturės įtakos nei bendram skirtų leidimų skaičiui, nei kitoms valstybėms narėms skirtų leidimų skaičiui ar jų aukcionuose surinktoms įplaukoms.

Pagrindiniai faktai

Sprendimas ir komunikatas yra persvarstytos prekybos apyvartiniais taršos leidimais direktyvos, kuri priimta 2009 m. ir priklauso klimato ir energetikos teisės aktų paketui, įgyvendinimo dalis.

Daugiau informacijos

Klausimus ir atsakymus apie Komisijos pasiūlymą galima rasti MEMO/11/201

Daugiau informacijos apie Europos prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemą

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

Daugiau informacijos apie apyvartinių taršos leidimų aukcionus

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning_en.htm

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning_derogation_en.htm

1 :

Bulgarija, Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Malta, Rumunija ir Vengrija.

2 :

2 Direktyva 2009/29/EB.


Side Bar