Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA EL CS HU LT LV MT PL BG RO

IP/11/375

Brüssel, 29. märts 2011

Heitekaubandus: võeti vastu eeskirjad, kuidas tuleb elektrisektoris üleminekuajal tasuta saastekvoote jagada

ELi heitkogustega kauplemise süsteemi kolmandal perioodil (20132020) tuleks elektrisektoril üldiselt kõik oma saastekvoodid osta. Siiski on kuni aastani 2019 kümnel liikmesriigil1 lubatud teha valik, et elektrijaamadele antakse piiratud hulgal tasuta saastekvoote selle asemel, et neid müüa. Tänases komisjoni otsuses sätestatakse eeskirjad, mida liikmesriikidel tuleb järgida, kui nad valivad saastekvootide tasuta eraldamise võimaluse. Otsusega kaasneb ka teatis täiendavate juhistega, kuidas liikmesriikide sellealaste taotluste hindamine toimub.

Otsuses kehtestatakse eeskirjad nõudeid täitvatele vastavatele elektrijaamadele tasuta saastekvootide eraldamise kohta. Liikmesriigid kiitsid selle üksmeelselt heaks novembris 2010 toimunud ELi kliimamuutuste komitee istungil, kus osalevad kõikide liikmesriikide esindajad. Täna võttis komisjon otsuse ametlikult vastu.

Teatises on esitatud elemendid, mida komisjonil tuleb hinnata, kui liikmesriik esitab elektrisektorile tasuta saastekvootide jagamiseks taotluse. Seal selgitatakse ka õigusaktide mitmesuguseid sätteid.

Taotluse esitamise tähtaeg

Kõik kümme liikmesriiki peavad komisjonile 30. septembriks taotluse esitama, kui nad soovivad elektrijaamadele tasuta saastekvoote anda.

Komisjon peab taotlusi hindama ja tal on õigus kuue kuu jooksul kogu taotlus või osa sellest tagasi lükata. Kuna selline taotlus on erand üldreeglist, mille kohaselt peab elektrisektor alates 2013. aastast oma saastekvoodid ostma kas enampakkumisel või järelturul, siis tahab komisjon kindel olla, et sellise erandi andmine ei tööta vastu saastekvootidega kauplemise direktiivi üldeesmärkidele ega osutu kokkusobimatuks ELi riigiabi eeskirjadega ega siseturueeskirjadega.

Väiksem tulu enampakkumistest

Saastekvootidega kauplemise direktiivi uuendatud versiooni2 kohaselt arvatakse elektritootjatele tasuta antud saastekvoodid maha nende saastekvootide hulgast, mis sellele liikmesriigile on antud enampakkumisel müümiseks. Seetõttu vähendab igasugune tasuta jagamine enampakkumise tulusid, kuid ei mõjuta eraldatavate saastekvootide koguarvu ega ka teiste liikmesriikide saastekvootide eraldamist ega enampakkumistulusid.

Taustteave

Tänane otsus ja teatis on osa direktiivi rakendamisest. Heitkogustega kauplemise direktiiv vaadati läbi ja võeti vastu 2009. aastal ning on üks kliima- ja energeetikaalaste õigusaktide kogumi elemente.

Täiendav teave

Küsimused ja vastused komisjoni ettepaneku kohta: MEMO/11/201

Täiendav teave ELi heitkogustega kauplemise süsteemi kohta:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

Täiendav teave saastekvootide müümise kohta enampakkumisel:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning_en.htm

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning_derogation_en.htm

1 :

Bulgaaria, Küpros, Tšehhi Vabariik, Eesti, Ungari, Läti, Leedu, Malta, Poola ja Rumeenia.

2 :

2 Direktiiv 2009/29/EÜ.


Side Bar