Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA EL CS ET HU LT LV MT PL RO

IP/11/375

Брюксел, 29 март 2011 г.

Търговия с въглеродни емисии: приети са правила за безплатното предоставяне в рамките на преходен период на квоти за електроенергийния сектор

От началото на третата фаза на Европейската схема за търговия с емисии (2013—2020 г.), по принцип електроенергийният сектор ще трябва да купува всичките си квоти за емисии. Десет страни членки1, обаче, могат в периода до 2019 г. включително да предпочетат да предоставят безплатно на електроцентралите известен ограничен брой квоти за емисии, вместо да ги продават. С днешното Решение на Европейската комисия се формулират правила, които страните членки ще трябва да спазват, ако изберат варианта да предоставят безплатни квоти; то е придружено от Съобщение с допълнителни разяснения относно начина, по който ще бъдат оценявани съответните заявки.

В Решението са формулирани правилата за предоставяне на безплатни квоти за емисии на отговарящи на съответните условия електрогенериращи инсталации. То бе одобрено единодушно от страните членки на сесията от ноември 2010 г. на Комитета на ЕС по изменението на климата, в който са представени всички страни членки, и днес бе официално прието от Европейската комисия.

В Съобщението са посочени елементите, които Европейската комисия трябва да оценява като получи заявка за безплатно предоставяне на квоти за емисии в електроенергийния сектор. Също така, в него са дадени и разяснения на различни елементи на съответните правни разпоредби.

Срок за подаване на заявки

Всяка от десетте страни членки, която предпочете да предоставя на съответни електроцентрали безплатни квоти за емисии, трябва да подаде заявка в Европейската комисия в срок до 30 септември 2011 г.

Европейската комисия е длъжна да оцени всяка заявка и може в рамките на период от 6 месеца да я отхвърли изцяло или в отделни нейни части. Тъй като всяка такава заявка би представлявала отклонение от общовалидното правило, че от 2013 г. електроенергийният сектор ще трябва да купува всичките си квоти за емисии, било на търгове или на вторичния пазар, Европейската комисия е длъжна да осигури, че подобно освобождаване от това задължение не би подкопало постигането на генералните цели на Директивата за търговия с емисии, и че то няма да бъде несъвместимо с европейските разпоредби за държавната помощ или за вътрешноевропейския пазар.

Съответно намаление на приходите от тръжна продажба на квоти за емисии

Съгласно разпоредбите на изменението на Директивата за търговия с емисии2, квотите за емисии, които биха били евентуално предоставяни на електропроизводители, следва да бъдат извадени от количеството квоти, получено от съответната страна членка за тръжна продажба. По тази начин, всяко такова безплатно предоставяне на квоти би намалило националните тръжни приходи, но без да повлияе на общия брой издадени квоти, нито на тръжните приходи на останалите страни членки.

Правно ситуиране

Решението и Съобщението представляват част от документите по прилагането на изменението на Директивата за търговия с емисии, прието в 2009 г. като част от пакета законодателни документи за „климата и енергетиката“.

Допълнителна информация

Въпроси и отговори за предложението на Европейската комисия: MEMO/11/201

За допълнителна информация относно Европейската схема за търговия с емисии, вижте:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

За допълнителна информация относно тръжната продажба на квоти за емисии, вижте:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning_en.htm

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning_derogation_en.htm

1 :

България, Кипър, Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша и Румъния.

2 :

2 Директива 2009/29/ЕО.


Side Bar