Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV FI EL CS MT RO

IP/11/373

V Bruseli 29. marca 2011

Digitálna agenda: Komisia chce získať informácie od 16 členských štátov o tom, ako vykonávajú smernicu o audiovizuálnych mediálnych službách

Európska komisia sa obrátila na 16 členských štátov so žiadosťou o informácie o tom, ako vykonávajú smernicu o audiovizuálnych mediálnych službách (smernica o AVMS). Od členských štátov očakáva odpoveď do desiatich týždňov. Výzvy zamerané na zistenie informácií sú súčasťou úsilia Komisie zaistiť správne vykonávanie všetkých aspektov pravidiel AVMS vo vnútroštátnych mediálnych zákonoch vo všetkých členských štátoch. Nevyjasnené otázky sa líšia v každom členskom štáte. Žiadosti o informácie neznamenajú, že v dotknutých členských štátoch dochádza k nesprávnemu vykonávaniu smernice, ale len to, že v tomto štádiu má Komisia niekoľko nevyjasnených otázok o tom, ako vykonávajú smernicu.

Smernica o AVMS (2010/13/EU) zabezpečuje jednotný trh a právnu istotu pre televízny a audiovizuálny trh v Európe vytvorením rovnakých podmienok pre vysielacie audiovizuálne mediálne služby a audiovizuálne mediálne služby na požiadanie v cezhraničnom kontexte, pričom sa zároveň snaží zachovať kultúrnu rozmanitosť, zaistiť ochranu detí a spotrebiteľov, chrániť pluralizmus médií a bojovať proti rasovej a náboženskej neznášanlivosti. Smernica vychádza zo zásady „krajiny pôvodu“, podľa ktorej poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb podliehajú len predpisom svojej krajiny pôvodu a nemôžu podliehať predpisom cieľovej krajiny s výnimkou veľmi obmedzeného množstva prípadov uvedených v článku 3 smernice o AVMS (napríklad podnecovanie neznášanlivosti). Členské štáty EÚ súhlasili s tým, že smernicu o AVMS transponujú do svojho vnútroštátneho práva do 19. decembra 2009 (pozri IP/09/1983).

Komisia dokončila predbežnú analýzu opatrení, ktoré oznámilo 16 členských štátov a ktoré mali za cieľ transponovať smernicu o AVMS do ich vnútroštátneho práva: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Malta, Rumunsko,  Slovensko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko a Taliansko. Na základe tejto predbežnej analýzy Komisia posiela nadväzujúce výzvy na zistenie informácií, aby ďalej overila, či a akým spôsobom sa vykonali rôzne aspekty ako napríklad pravidlá krajiny pôvodu, umiestňovanie výrobkov, podnecovanie neznášanlivosti a ochrana maloletých. Opatrenia na transpozíciu smernice o AVMS do svojho vnútroštátneho práva ešte neoznámili tri členské štáty: Poľsko, Portugalsko a Slovinsko, proti ktorým Komisia v súčasnosti začala konania o porušení (pozri IP/10/803). Komisia takisto momentálne analyzuje opatrenia, ktoré oznámili ostatné členské štáty (Cyprus, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko a Rakúsko). Po jej skončení môže v druhom štvrťroku 2011 nasledovať druhé kolo zasielania výziev.

Čoho sa týkajú nevyjasnené otázky zaslané členským štátom?

Vo výzvach sa požadovalo objasnenie tejto širokej škály otázok týkajúcich sa vykonávania smernice (ďalšie podrobnosti pozri v MEMO/11/199):

  • zásada krajiny pôvodu a otázky v oblasti jurisdikcie týkajúce sa audiovizuálnych služieb,

  • audiovizuálne komerčné oznámenia (vrátane umiestňovania výrobkov, teleshoppingu a reklamy v sponzorských televíziách),

  • základné povinnosti podľa smernice (ako napríklad požiadavky identifikácie, pravidlá v oblasti podnecovania neznášanlivosti a prístupu, povinnosti vyváženého pokrytia, registrácia služieb na požiadanie),

  • právo na vyjadrenie (každý, koho oprávnené záujmy boli poškodené uvedením nesprávnych faktov v televíznom programe, musí mať právo na vyjadrenie alebo na rovnocennú nápravu),

  • ochrana maloletých,

  • propagácia európskych diel,

  • udalosti veľkého významu sa majú v rámci televízie a krátkeho spravodajstva vysielať bezplatne,

  • spolupráca medzi regulačnými orgánmi.

Súvislosti

Pôvodná smernica o „televízii bez hraníc“ bola prijatá v roku 1989 (IP/91/898) a v roku 1997 bola zmenená a doplnená prvýkrát (IP/97/552). V decembri 2007 bola prijatá pozmeňujúca a doplňujúca smernica (pozri IP/07/1809, MEMO/08/803). Ustanovenia pôvodnej smernice o „televízii bez hraníc“ sa 10. marca 2010 zlúčili s ustanoveniami uvedenými v pozmeňujúcich a doplňujúcich smerniciach a vytvorili spolu kodifikovanú verziu súčasnej smernice o „audiovizuálnych mediálnych službách“.

Podrobné informácie o smernici o AVMS možno nájsť na:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_en.htm

Webové stránky Neelie Kroesovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Webové stránky digitálnej agendy:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Sledujte podpredsedníčku Komisie Neelie Kroesovú na Twitteri:

http://twitter.com/NeelieKroesEU


Side Bar