Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV FI EL MT SK RO

IP/11/373

Brussels, 29 March 2011

Digitální agenda: Komise žádá od 16 členských států informace o provádění směrnice o audiovizuálních mediálních službách

Evropská komise si písemně vyžádala od 16 členských států informace o provádění směrnice o audiovizuálních mediálních službách. Komise členské státy požádala, aby odpověděly do 10 týdnů. Dopisy, jejichž prostřednictvím Komise zjišťuje fakta a informace, jsou součástí jejího úsilí zajistit, aby byly do vnitrostátních mediálních zákonů všech členských států správně provedeny všechny aspekty pravidel stanovených ve směrnici o audiovizuálních službách. Témata, která vyvstala v jednotlivých členských státech, se liší. Cílem této žádosti o informace není naznačit, že směrnice nebyla dotčenými členskými státy provedena správně. Komise má v této fázi pouze doplňující otázky týkající se provádění směrnice v těchto státech.

Směrnice o audiovizuálních mediálních službách (2010/13/EU) zajišťuje jednotný trh a právní jistotu pro televizní a audiovizuální průmysl v Evropě tím, že vytváří rovné podmínky pro přeshraniční vysílání i audiovizuální mediální služby na vyžádání. Přitom chrání děti a spotřebitele, zachovává kulturní diverzitu, zabezpečuje pluralitu médií a bojuje s rasovou a náboženskou nenávistí. Směrnice vychází z tzv. zásady země původu, což znamená, že poskytovatelé audiovizuálních mediálních služeb podléhají regulaci pouze ve své zemi původu a nemohou podléhat regulaci v cílové zemi, s výjimkou velmi omezených okolností, které jsou stanoveny v článku 3 směrnice o audiovizuálních mediálních službách – například podněcování nenávisti. Členské státy EU se dohodly, že směrnici o audiovizuálních mediálních službách provedou do svého vnitrostátního práva do 19. prosince 2009 (viz IP/09/1983).

Komise ukončila předběžnou analýzu opatření k provedení směrnice o audiovizuálních mediálních službách, které do svého vnitrostátního práva přijaly a které Komisi oznámily tyto členské státy: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Řecko, Irsko, Itálie, Malta, Nizozemsko, Rumunsko, Španělsko, Švédsko, Slovensko a Spojené království. Na základě této předběžné analýzy zasílá Komise dopisy, ve kterých zjišťuje fakta, aby ověřila, zda a jak byly provedeny jednotlivé aspekty – jako například pravidla týkající se zásady země původu, umístění produktu, podněcování nenávisti a ochrany dětí a mladistvých. Tři členské státy – Polsko Portugalsko a Slovinsko – dosud Komisi neoznámily opatření přijatá k provedení směrnice o audiovizuálních mediálních službách do svého vnitrostátního práva a momentálně je proti nim vedeno řízení pro nesplnění povinnosti (viz IP/10/803). Komise v současné době analyzuje opatření oznámená zbylými členskými státy (Rakouskem, Kyprem, Estonskem, Německem, Maďarskem, Lucemburskem, Litvou a Lotyšskem). Po provedení analýzy se předpokládá zaslání druhé řady dopisů během druhého čtvrtletí roku 2011.

Jakých témat se týkají otázky předložené členským státům?

Žádosti o objasnění obsahovaly celou řadu témat týkajících se provádění směrnice (podrobné informace o těchto tématech viz dokument MEMO/11/199):

  • zásada země původu a otázky jurisdikce týkající se audiuvizuálních služeb

  • audiovizuální obchodní sdělení (včetně umístění produktu a sponzorování televizních reklam a teleshoppingu)

  • základní povinnosti vyplývající ze směrnice (např. požadavky na identifikaci, pravidla týkající se podněcování nenávisti, dostupnosti, povinnosti vyváženého zpravodajství a registrace služeb na vyžádání)

  • právo na odpověď (jakákoli osoba, která byla poškozena ve svých legitimních právech uvedením nepravdivých skutečností v televizním pořadu, musí mít právo na uveřejnění odpovědi nebo na obdobný prostředek)

  • ochrana dětí a mladistvých

  • propagace evropských děl

  • události zásadního významu musejí být vysílány v rámci volně vysílaných televizních programů a v krátkých shrnutích zpráv

  • spolupráce mezi regulátory.

Souvislosti

Původní směrnice „televize bez hranic“ byla přijata v roce 1989 (IP/91/898) a poprvé pozměněna v roce 1997 (IP/97/552). V prosinci 2007 byla přijata pozměňující směrnice (viz IP/07/1809, MEMO/08/803). Dne 10. března 2010 byla sdružena ustanovení původní směrnice „televize bez hranice“ s ustanoveními obsaženými v pozměňujících směrnicích, čímž vznikla kodifikovaná verze, nyní nazvaná „směrnice o audiovizuálních mediálních službách.

Podrobnosti o směrnici o audiovizuálních mediálních službách najdete na internetových stránkách:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_en.htm

Internetové stránky komisařky Neelie Kroesové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Internetové stránky digitální agendy:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroesová na Twitteru:

http://twitter.com/NeelieKroesEU


Side Bar