Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/372

Bryssel den 28 mars 2011

Transport 2050: Kommissionen presenterar en ambitiös plan för att öka rörligheten och minska utsläppen

Europeiska kommissionen antar i dag en övergripande strategi (Transport 2050) för ett konkurrenskraftigt transportsystem som kommer att öka rörligheten, undanröja allvarliga hinder inom viktiga områden och skapa tillväxt och sysselsättning. Förslagen kommer också att drastiskt minska Europas beroende av importerad olja och minska utsläppen från transporter med 60 procent fram till 2050.

Det här förutsätter att Europas nuvarande transportsystem omvandlas. De viktigaste målen som sätts upp för 2050 är följande:

 • Inga bilar i stadstrafik ska använda traditionella drivmedel.

 • 40 procent av luftfartens bränslebehov ska täckas med hållbara drivmedel med minimala koldioxidutsläpp och sjöfartens utsläpp ska minskas med minst 40 procent.

 • På medellånga avstånd ska 50 procent av persontrafiken och godstrafiken mellan städer bort från vägarna och i stället gå via järnväg och vattenvägar.

 • Detta kommer att bidra till en 60-procentig minskning av transportutsläppen till 2050.

Transport 2050 är en färdplan mot en konkurrenskraftig transportsektor som ökar rörligheten och minskar utsläppen” säger transportkommissionär Siim Kallas. ”Vi kan och måste göra båda delarna. Många tror att man måste minska rörligheten för att bekämpa klimatförändringarna, men det är helt enkelt inte sant. Konkurrenskraftiga transportsystem krävs för att Europa ska klara den globala konkurrensen samt för ekonomisk tillväxt, sysselsättning och människors livskvalitet i vardagen. Att minska rörligheten är inget alternativ, men inte heller att fortsätta som tidigare. Vi kan bryta transportsystemens beroende av olja utan att offra effektiviteten och rörligheten. En sådan utveckling gagnar alla.”

Färdplanen för ett gemensamt europeiskt transportområde ska undanröja hinder och flaskhalsar i viktiga delar av transportinfrastrukturen samt när det gäller investeringar, innovation och inre marknad. Syftet är att skapa ett gemensamt europeiskt transportområde som är mer konkurrenspräglat, och ett helt integrerat transportnät som kopplar samman olika transportsätt och möjliggör en genomgripande förändring av mönstren för person- och godstransporter. Som ett led i detta beskrivs 40 konkreta initiativ för nästa årtionde.

I färdplanen fastställs olika mål för olika typer av resor – inom städer, mellan städer och över långa avstånd.

1. För resor mellan städer är målet att 50 procent av alla medellånga person- och godstransporter flyttas från vägarna till järnvägar och sjöfart.

 • Senast 2050 ska huvuddelen av alla persontransporter över medellånga avstånd på 300 km eller mer ske per järnväg.

 • Senast 2030 ska järnväg och sjöfart ha tagit över 30 procent av alla de godstransporter på över 300 km som i dag sköts av vägtrafiken. År 2050 ska det vara över 50 procent.

 • Upprätta helt operativt och EU-täckande stamnät av transportkorridorer som säkerställer strukturer som klarar en effektiv transfer mellan transportsätt (TEN-T-stamnät) fram till 2030, med ett kvalitativt högkapacitetsnät senast 2050 och motsvarande informationstjänster.

 • Senast 2050 koppla samman alla viktiga flygplatser med järnvägsnätet, företrädelsevis höghastighetsnät, se till att alla viktiga hamnar i tillräcklig grad är sammankopplade med järnvägens godstrafik och, om möjligt, de inre vattenvägarna.

 • Fram till 2020 upprätta en ram för ett europeiskt informations-, förvaltnings- och betalningssystem för multimodala transporter, för både person- och godstrafik.

 • Se till att principerna ”användaren betalar” och ”förorenaren betalar” tillämpas fullt ut och att privata sektorn engagerar sig i att undanröja snedvridning, generera intäkter och säkra finansiering för framtida transportinvesteringar.

2. För resor över längre avstånd och interkontinentala godstransporter kommer luftfarten och sjöfarten att dominera även i fortsättningen. Nya motorer, drivmedel och trafikstyrningssystem kommer att öka effektiviteten och minska utsläppen.

 • I luftfarten ska andelen drivmedel med låga koldioxidutsläpp uppgå till 40 procent senast 2050. År 2050 ska EU:s koldioxidutsläpp från bunkerolja för sjöfart också ha minskat med 40 procent.

 • En total modernisering av Europas flygledningssystem före 2020, som skapar ett gemensamt europeiskt luftrum: kortare och säkrare flygresor och mer kapacitet. Ett gemensamt europeiskt luftrum med 58 länder och 1 miljard invånare ska vara färdigt till 2020.

 • Utbyggnad av intelligenta ledningssystem för land- och sjötransporter (t.ex. ERTMS, ITS, RIS, SafeSeaNet och LRIT1).

 • Samarbete med internationella partner och i internationella organisationer som ICAO och IMO för att främja Europas konkurrenskraft och klimatmål globalt.

3. För stadstransporter planeras en massiv övergång till renare bilar och renare bränslen. Andelen bilar som drivs med traditionella drivmedel ska minskas med 50 procent fram till 2030, och fasas ut helt i städer fram till 2050.

 • Användningen av bilar som använder traditionella drivmedel i stadstrafik ska halveras till 2030 och helt fasas ut fram till 2050. I de större städerna ska godstransporterna i huvudsak vara koldioxidfria före 2030.

 • Fram till 2050 ska man komma närmare målet med noll dödsfall i vägtrafiken. I linje med det här målet vill EU halvera antalet dödsfall i vägtrafiken fram till 2020. Man ska också se till att EU är världsledande när det gäller säkerhet för luft-, järnvägs- och sjötransporter.

1 :

European Rail Traffic Management System, Intelligent Transport Systems (för vägtrafik), River Information Services, EU:s system för sjöfartsinformation SafeSeaNet och Long Range Identification and Tracking of vessels.


Side Bar