Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/372

Brusel 28. marca 2011

Doprava 2050: Komisia predstavuje ambiciózny plán na zvýšenie mobility a zníženie emisií

Európska komisia dnes prijala komplexnú stratégiu (Doprava 2050) vytvorenia konkurencieschopného dopravného systému, vďaka ktorému sa zvýši mobilita, odstránia sa najväčšie prekážky v kľúčových oblastiach a podporí sa rast a zamestnanosť. Vďaka návrhom sa zároveň dramaticky zníži závislosť Európy od dovozu ropy a emisie CO2 v doprave klesnú do roku 2050 o 60 %.

Na dosiahnutie tohto cieľa bude potrebná transformácia súčasného dopravného systému v Európe. Do roku 2050 treba zrealizovať tieto hlavné ciele:

 • eliminovať v mestách vozidlá s konvenčným pohonom,

 • dosiahnuť v leteckej doprave 40 % podiel udržateľných nízkouhlíkových palív a znížiť emisie z lodnej dopravy aspoň o 40 %,

 • zabezpečiť, aby sa na 50 % medzimestskej prepravy pasažierov a tovaru na stredné vzdialenosti začala namiesto cestnej dopravy používať železničná a vodná doprava,

 • všetky vymenované kroky prispejú do polovice storočia k 60 % zníženiu emisií z dopravy.

Siim Kallas, podpredseda Európskej komisie , zodpovedný za oblasť dopravy, vyhlásil: „Doprava 2050 je plán zameraný na vytvorenie konkurencieschopného dopravného odvetvia, vďaka ktorému sa dosiahne zvýšenie mobility a zníženie emisií. Oba tieto ciele môžeme a musíme uskutočniť. Rozšírený názor, že boj proti zmene klímy si žiada obmedzenie mobility, jednoducho nie je správny. Európa nevyhnutne potrebuje konkurencieschopné dopravné systémy, aby mohla čeliť konkurencii na svetových trhoch, podporovať hospodársky rast, vytvárať pracovné miesta a zabezpečovať svojim občanom vysokú životnú úroveň. Obmedzenie mobility nie je riešením, no nie je ním ani doterajší prístup. Závislosti dopravných systémov od ropy sa môžeme zbaviť bez toho, aby sme obetovali ich efektívnosť a ohrozili mobilitu. Môže to byť optimálne riešenie vhodné pre všetkých.“

Plán jednotného európskeho dopravného priestoru „Doprava 2050“ sa usiluje o odstránenie hlavných prekážok a problémov v mnohých dôležitých oblastiach. Konkrétne ide o dopravnú infraštruktúru a investície, inovácie a vnútorný trh. Cieľom je vytvoriť jednotný európsky dopravný priestor s konkurencieschopnejšou a úplne integrovanou dopravnou sieťou, ktorá prepojí rôzne druhy dopravy a umožní hĺbkovú zmenu dopravných modelov v osobnej i nákladnej doprave. Na tento účel sa v pláne navrhuje pre budúce desaťročie 40 konkrétnych iniciatív.

V pláne „Doprava 2050“ sa pre rôzne druhy prepravy – v mestách, medzi mestami a na dlhé vzdialenosti – stanovujú rôzne ciele.

1. Medzimestská doprava na 50 % prepravy pasažierov a tovaru na stredné vzdialenosti by sa mala namiesto cestnej dopravy začať používať železničná a vodná doprava.

 • Do roku 2050 by sa mala väčšina cestujúcich na strednú vzdialenosť prepravovať železnicou,

 • do roku 2030 by sa 30 % cestnej nákladnej dopravy nad 300 km malo zabezpečovať inými druhmi dopravy, napríklad na železničnou či vodnou dopravou. Do roku 2050 by to malo byť viac ako 50 %,

 • do roku 2030 by sa mala sprevádzkovať úplne funkčná celoeurópska základná sieť dopravných koridorov, ktorá umožní efektívny presun medzi jednotlivými druhmi dopravy (základná sieť TEN-T). Do roku 2050 by sa z nej mala stať vysoko kvalitná sieť s vysokou kapacitou, ktorá bude zabezpečovať všetky súvisiace informačné služby,

 • do roku 2050 by sa mali všetky letiská základnej siete prepojiť so železničnou (pokiaľ možno vysokorýchlostnou) sieťou,<. Malo by sa zabezpečiť, aby všetky hlavné námorné prístavy boli v dostatočnej miere prepojené s nákladnou železničnou dopravou a prípadne aj s vnútrozemskými vodnými cestami,

 • do roku 2020 by sa mal vytvoriť rámec pre informačné, riadiace a platobné systémy európskej multimodálnej dopravy pre osobnú i nákladnú dopravu,

 • mali by sa v plnej miere uplatňovať zásady „používateľ platí“ a „znečisťovateľ platí“ a súkromný sektor by mal byť vo väčšej miere zapojený do odstraňovania nezrovnalostí, vytvárania ziskov a zabezpečovania financovania budúcich dopravných investícií.

2. V preprave nákladu na dlhé vzdialenosti a medzi kontinentmi bude aj naďalej prevládať letecká a lodná doprava. Vďaka novým motorom, palivám a systémom riadenia dopravy sa zvýši efektívnosť a znížia sa emisie.

 • Do roku 2050 by podiel nízkouhlíkových palív v leteckej doprave mal predstavovať 40 %. Okrem toho by sa do roku 2050 mali emisie CO2 z námorných lodných palív mali znížiť o 40 %,

 • vďaka komplexnej modernizácii európskeho systému riadenia letovej prevádzky by sa do roku 2020 v rámci projektu Jednotné európske nebo mali dosiahnuť kratšie a bezpečnejšie lety s vyššou kapacitou a mal by sa dobudovať spoločný európsky letecký priestor, ktorý bude pokrývať 58 krajín a miliardu obyvateľov,

 • mali by sa používať inteligentné riadiace systémy pozemnej a vodnej dopravy (napríklad ERTMS, ITS, RIS, SafeSeaNet a LRIT1),

 • je potrebná spolupráca s medzinárodnými partnermi a v rámci medzinárodných organizácií ako ICAO a IMO na podporu konkurencieschopnosti v Európe a cieľov v oblasti klímy na celosvetovej úrovni.

3. Výrazný posun k ekologickejším automobilom a palivám v mestskej doprave. Do roku 2030 by sa mal docieliť pokles podielu vozidiel s konvenčným pohonom o 50 % a do roku 2050 ich postupné vyradenie z miest.

 • Do roku 2030 by sa mal podiel vozidiel s konvenčným pohonom v mestskej doprave znížiť o polovicu a do roku 2050 by sa v mestách postupne mali úplne prestať používať., Do roku 2030 by sa malo v centrách veľkých miest dosiahnuť zavedenie prepravy tovaru v podstate bez emisií CO2,

 • do roku 2050 by sa mal počet smrteľných nehôd na cestách znížiť takmer na nulu. V súlade s týmto cieľom sa EÚ usiluje o zníženie dopravných nehôd do roku 2020 o polovicu. Okrem toho by sa malo zabezpečiť vedúce postavenie EÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany leteckej, železničnej a námornej dopravy.

1 :

Európsky systém riadenia železničnej dopravy, inteligentné dopravné systémy (pre cestnú dopravu), riečne informačné služby, námorné informačné systémy EÚ SafeSeaNet a identifikácia a sledovanie plavidiel na diaľku.


Side Bar