Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/372

Bruxelles, den 28. marts 2011

Transport 2050: Kommissionen skitserer en ambitiøs plan for at styrke mobilitet og mindske emissioner

Europa-Kommissionen vedtog i dag en omfattende strategi (Transport 2050) for et konkurrencepræget transportsystem, som vil styrke mobilitet, fjerne større hindringer på centrale områder og sætte skub i vækst og beskæftigelse. Samtidig vil forslagene mindske EU's afhængighed af olieimport drastisk og nedskære transportsektorens CO2-emissioner med 60 % frem til 2050.

Opfyldelsen heraf vil forudsætte en omlægning af EU's aktuelle transportsystem. De centrale mål, der søges opfyldt senest i 2050, omfatter:

 • konventionelle benzin- eller dieselbiler må ikke længere køre i byer

 • luftfartssektoren skal benytte 40 % brændstoffer med færre CO2-emissioner; emissioner fra skibsfarten nedskæres med mindst 40 %

 • 50 % af passagerbefordringen mellem byer over mellemlange afstande og godstransporten overflyttes fra vej til jernbane og vandveje

 • dette vil bidrage til at nedskære transportsektorens emissioner med 60 % frem til midten af dette århundrede.

Næstformanden med ansvar for transport, Siim Kallas, udtalte: "Transport 2050 er en køreplan for en konkurrencepræget transportsektor, hvori mobiliteten styrkes, og emissionerne nedskæres. Vi kan og skal gøre begge dele. Den udbredte opfattelse af, at mobiliteten må begrænses for at bekæmpe klimaændringer, er simpelt hen ikke korrekt. Konkurrenceprægede transportsystemer har afgørende betydning for EU's evne til at konkurrere med resten af verden og for økonomisk vækst, jobskabelse og befolkningens livskvalitet i dagligdagen. En begrænsning af mobiliteten kan ikke komme på tale, men vi kan heller ikke fortsætte som hidtil. Vi kan bryde transportsystemets afhængighed af olie uden at ofre dets effektivitet og uden at bringe mobiliteten i fare. Vi kan finde en løsning, så alle vinder."

Hensigten med køreplanen "Transport 2050" med sigte på et fælles europæisk transportområde er at fjerne større hindringer og flaskehalse på mange centrale områder inden for transportinfrastruktur og investering, innovation og det indre marked. Det tilstræbes at oprette et fælles europæisk transportområde med øget konkurrence og et fuldt integreret transportnet, der forbinder de forskellige transportformer og åbner mulighed for en gennemgribende omlægning af transportmønstrene for passagerbefordring og godstransport. Til dette formål fremsættes der i køreplanen 40 konkrete initiativer for det kommende årti.

I køreplanen "Transport 2050" fastsættes forskellige mål for forskellige typer at ture - i byer, mellem byer og over store afstande.

1. Transport mellem byer: 50% af al passagerbefordring og godstransport over mellemlange afstande bør overflyttes fra vej til jernbane og vandveje.

 • Senest i 2050 bør hovedparten af passagerbefordring over mellemlange afstande på 300 km og derover foretages ad jernbane.

 • Senest i 2030 bør 30 % af den del af vejgodstransporten, som transporteres ca. 300 km og derover, overføres til andre transportformer såsom jernbane eller vandveje, og målet forhøjes til 50 % senest i 2050.

 • Der etableres et fuldt funktionelt og EU-dækkende basisnet af transportkorridorer med faciliteter, som sikrer en effektiv overførsel mellem transportformer (TEN-T-basisnet) senest i 2030, et højkapacitetsnet af høj kvalitet senest i 2050 og et tilhørende sæt af informationstjenester.

 • Senest i 2050 forbindes alle basisnettets lufthavne med jernbanenettet og helst med højhastighedsnettet. Det sikres, at alle basisnettets søhavne i tilstrækkelig grad er forbundet med jernbanegodstransporten og om muligt de indre vandveje.

 • Senest i 2020 etableres en ramme for et europæisk informations­styrings- og betalingssystem for multimodal transport, der omfatter såvel passagerer som gods.

 • Det vil blive tilstræbt at anvende principperne om "brugeren betaler" og "forureneren betaler" fuldt ud og inddrage den private sektor i at eliminere forvridninger, skabe indtægter og sikre finansiering af fremtidige investeringer i transportsektoren.

2. Luft- og skibsfart vil fortsat dominere ture over store afstande og interkontinental fragt. Nye motorer, brændstoffer og trafikledelsessystemer vil øge effektiviteten og mindske emissioner.

 • Flybrændstoffer med lave CO2-emissioner skal udgøre 40 % senest i 2050, og tilsvarende nedbringes EU's CO2-emissioner fra skibsbunkerfuel med 40 % senest i 2050.

 • Europas flyvekontrolsystem moderniseres fuldstændigt frem til 2020, hvorved det fælles europæisk luftrum bliver en realitet: flyrejserne afkortes og gøres mere sikre, og kapaciteten øges. Det fælles europæiske luftfartsområde bestående af 58 lande og 1 mia. indbyggere færdigetableres senest i 2020.

 • Intelligente transportstyringssystemer for landtransport og transport ad vandveje udbredes (f.eks. ERTMS, ITS, RIS, SafeSeaNet og LRIT1).

 • Der samarbejdes med internationale partnere og i internationale organisationer såsom ICAO og IMO for at fremme europæiske mål for konkurrencedygtighed og klima på globalt plan.

3. For bytransport planlægges en stor omlægning til renere biler og brændstoffer. Der skal være 50 % færre konventionelle benzin- eller dieselbiler senest i 2030, og de udfases i byer senest i 2050.

 • Anvendelsen af konventionelle benzin- eller dieselbiler til bytransport halveres senest i 2030 og udfases senest i 2050; der sikres stort set CO2-fri godstransport i større bycentre senest i 2030.

 • Senest i 2050 skal antallet af vejtrafikdræbte ligge tæt på nul. I tråd med dette mål tilsigter EU at halvere antallet af trafikofre senest i 2020. Det sikres, at EU er globalt førende inden for sikkerhed og sikkerhedsbeskyttelse i forbindelse med jernbane-, sø- og lufttransport.

1 :

European Rail Traffic Management System, intelligente transportsystemer (til vejtransport), flodinformationstjenester samt EU’s maritime informationssystemer SafeSeaNet og identifikation og sporing af skibe på lang afstand.


Side Bar