Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/371

Brusel 28. marca 2011

Vymyslite mu názov! Začala sa súťaž o názov nového programu výskumu a inovácie EÚ

Výskumníci, inžinieri, podnikatelia, novátori, študenti a iní jednotlivci s tvorivými schopnosťami majú do 10. mája čas, aby navrhli vhodný, priliehavý a ľahko zapamätateľný názov pre nový program výskumu a inovácie, ktorý sa začne realizovať po roku 2013. Súťaž, ktorú dnes otvorila Európska komisia, je prepojená s prebiehajúcou konzultáciou zainteresovaných strán týkajúcou sa zelenej knihy Komisie o tomto novom programe (pozri IP/11/138, MEMO/11/76) tvoriacom jadro iniciatívy Inovácia v Únii (IP/10/1288, MEMO/10/473) a stratégie Európa 2020. Komisia navrhuje inteligentnejší spôsob podpory výskumníkov a novátorov v Európe, umožňujúci ďalej presadzovať excelentnosť a pomáhať pri zabezpečovaní toho, aby sa dobré myšlienky uplatnili na trhu a priniesli udržateľný hospodársky rast a nové pracovné miesta. Nový program vychádza zo „spoločného strategického rámca“, pričom sa v ňom súdržným a flexibilným spôsobom spájajú rôzne druhy financovania. Tým sa umožní lepšie prispôsobiť financovanie výskumu potrebám riešenia globálnych problémov a vytvorenia ústredného príspevku k celkovej stratégii EÚ Európa 2020. Odstráni sa zbytočná byrokracia a zjednoduší sa spôsob zapojenia do spolupráce. Komisia sa preto teší na nový názov a do prípravy užšieho výberu z navrhovaných možností zapojila významné osobnosti. O vybraných návrhoch sa potom bude hlasovať online.

Členka Európskej komisie zodpovedná za výskum a inovácie Máire Geoghegan-Quinnová uviedla: „Rámcové programy pre výskum a technický rozvoj Európe dobre poslúžili a ešte vždy vytvárajú rast a nové pracovné miesta a zlepšujú kvalitu života. Ale náš nový program výskumu a inovácie bude novým začiatkom a novým dobrodružstvom, a preto potrebujeme nový názov. Potrebujeme nadviazať kontakt so zainteresovanými stranami a verejnosťou a zvýrazniť politický a mediálny profil našej práce, čo zase umožní zvýšenie účasti a zlepšenie výsledkov. Novému programu chceme dať jasnú identitu, ktorá bude odzrkadľovať, čo sa v ňom skutočne robí, a nebude to „len ďalší rámcový program“. Takže vyzývam ľudí: buďte tvoriví a vymyslite mu názov!“

V zelenej knihe Komisie z februára sa navrhuje spoločný strategický rámec pre výskum a inováciu, ktorý sa rozchádza s minulosťou a znamená nový prístup k riešeniu problémov, aké nás v Európe čakajú v budúcom desaťročí a ďalších obdobiach. Tento nový prístup si priam žiada novú „identitu“, a preto otvárame súťaž v hľadaní názvu, ktorý sa bude dať ľahko stotožniť s výskumom a inováciou, no zároveň bude originálny, bude sa dať zapamätať, ľahko vysloviť a vyhláskovať, a buď priamo použiť vo väčšom množstve jazykov, alebo ľahko preložiť.

Návrhy nového názvu programu možno predkladať do 10. mája 2011 prostredníctvom webovej stránky http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm?pg=younameit, na ktorej nájdete aj pravidlá a podmienky.

Medzinárodná porota vyberie tri návrhy, o ktorých bude môcť verejnosť hlasovať na webe. Porotu tvoria:

  • Carmen Vela, výkonná riaditeľka spoločnosti INGENASA, inovačného MSP pôsobiaceho v oblasti biotechnológií so sídlom v Madride v Španielsku.

  • Frank Gannon, Queensland Institute of Medical Research (QIMR), riaditeľ a CEO.

  • Anne L'Huillier, držiteľka grantu Európskej rady pre výskum. Profesorka atómovej fyziky na Lundskej univerzite vo Švédsku. Laureát ceny L'Oréal-Unesco za rok 2011.

  • Eric Hollander, riaditeľ pre kreativitu spoločnosti AIRONAIR, odborník na branding a komunikáciu.

  • Anna Innamorati, riaditeľka rímskej pobočky spoločnosti McCann, odborníčka na branding a komunikáciu.

  • Massimo Busuoli, vedúci bruselskej kancelárie ENEA (Talianska národná agentúra pre nové technológie, energetiku a udržateľný ekonomický rozvoj)

Víťazný názov oznámi komisárka Geoghegan-Quinnová na konferencii usporiadanej na záver prebiehajúcej konzultácie o spoločnom strategickom rámci, ktorá sa bude konať 10. júna v Bruseli.

Autorovi alebo autorke víťazného návrhu sa uhradí účasť na konferencii European Innovation Convention venovanej európskej inovácii, ktorá sa uskutoční v Bruseli koncom tohto roka, a stretne sa k komisárkou a ďalšími poprednými osobnosťami z oblasti politiky, vedy a podnikania.

Kontext

Nový systém financovania výskumu a inovácie nadväzuje na úspechy súčasného rámcového programu pre výskum (7. RP), rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inováciu (CIP) a Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT).

Konečným cieľom je maximalizovať príspevok výskumu a inovácie financovaných EÚ k udržateľnému rastu a vytváraniu pracovných miest a k riešeniu veľkých problémov, pred ktorými stojí Európa – ako sú zmena klímy, energetická a potravinová bezpečnosť, zdravotníctvo a naša starnúca populácia.

To sa dosiahne vytvorením jednotného súboru nástrojov financovania, spolu s celým tzv. inovačným reťazcom siahajúcim od základného výskumu až po uvedenie inovatívnych produktov a služieb na trh, ako aj podporou netechnologických inovácií, napríklad v oblasti dizajnu a marketingu.

V zelenej knihe Komisie sa takisto poskytuje základ pre ďalekosiahle zjednodušenie postupov a pravidiel. Zainteresované strany sa môžu vyjadriť v rámci hlavnej konzultácie do 20. mája 2011.

Odkazy

Konzultácia o zelenej knihe

Webová stránka Inovácie v Únii

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Siedmy rámcový program

Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inováciu


Side Bar