Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/371

Brüssel, 28. märts 2011

Ütle üks nimi! Alanud on konkurss uuele ELi teadusuuringute ja innovatsiooni programmile nime leidmiseks

Teadlastel, inseneridel, ettevõtjatel, innovaatoritel, üliõpilastel ja kõigil teistel loomingulistel inimestel on kuni 10. maini aega pakkuda asjakohast, meeldejäävat ja tabavat nime uuele ELi teadusuuringute ja innovatsiooni programmile, mis käivitub pärast 2013. aastat. Euroopa Komisjoni täna välja kuulutatud konkurss on seotud käimasolevate aruteludega, mida komisjon peab sidusrühmadega uut programmi käsitleva rohelise raamatu asjus (vt IP/11/138), MEMO/11/76). Programmist saab algatuse „Innovaatiline liit” (IP/10/1288, MEMO/10/473) ja Euroopa 2020. aasta strateegia kese. Komisjon teeb ettepaneku, kuidas Euroopas paremini teadlasi ja innovaatoreid toetada – et jätkata tippteaduse toetamist ja aidata tagada, et head ideed jõuaksid turule ning suurendaksid majanduskasvu ja looksid uusi töökohti. Uus programm toetub ühisele strateegilisele raamistikule ja rakendab erinevaid rahastamisvõimalusi ühtselt ja paindlikult. Nõnda on võimalik lihtsamalt viia teadustöö rahastamine vastavusse globaalsete probleemide lahendamisega ja aidata tsentraliseeritult kaasa ELi üldisele Euroopa 2020. aasta strateegiale. Tarbetut bürokraatiat vähendatakse ja osavõtt muutub lihtsamaks. Seega otsib komisjon programmile uut nime ja kaasab silmapaistvaid žüriiliikmeid, kellega koos valitakse väljapakutud nimedest parimad välja. Nende üle toimub seejärel internetihääletus.

Euroopa teadus- ja innovatsioonivolinik Máire Geoghegan-Quinn ütles: „Teadusuuringute ja tehnilise arengu raamprogrammid on Euroopale kasuks tulnud. Nad suurendavad ka praegu majanduskasvu, loovad uusi töökohti ja parandavad elukvaliteeti. Siiski märgib meie uus teadusuuringute ja innovatsiooni programm uut algust ja seiklust, seega on meil vaja uut nime. Me peame looma sidusrühmade ja avalikkusega kontakti ja äratama poliitikas ja meedias meie tööle suuremat tähelepanu, mis võib vastutasuks suurendada osavõttu ja viia paremate tulemusteni. Me tahame anda uuele programmile selget identiteeti, mis kajastaks programmi tegevust ja erineks teistest raamprogrammidest. Seega kutsun ma inimesi üles olema loomingulised ja andma programmile nimi!”

Komisjoni veebruarikuu rohelises raamatus tehakse ettepanek luua teadusuuringute ja innovatsiooni jaoks ühine strateegiline raamistik, mis erineb oluliselt varasematest ja läheneb uue nurga alt probleemidele, millega meil Euroopas järgmise kümne aasta jooksul ja edaspidi vastamisi tuleb seista. See uus lähenemine nõuab uut identiteeti ja nii kuulutatakse välja konkurss, et leida nimi, mida oleks lihtne seostada teadusuuringute ja innovatsiooniga, kuid mis on samas ka originaalne, meeldejääv, kergesti hääldatav ja loetav ja mida oleks võimalik kasutada paljudes keeltes või kerge tõlkida.

Uue nime ettepanekuid saab esitada 10. maini 2011 http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm?pg=younameit kaudu, millelt leiate ka eeskirjad ja tingimused.

Rahvusvaheline žürii valib välja kolm nime, mis esitatakse avalikule internetihääletusele. Žüriiliikmete hulka kuuluvad:

  • -Carmen Vela, INGENASA tegevdirektor. INGENASA on Hispaanias Madriidis asuv innovaatiline biotehnoloogiasektori VKE

  • -Frank Gannon, Queensland Institute of Medical Research (QIMR) direktor ja tegevjuht

  • Anne L'Huillier, Euroopa Teadusnõukogu stipendiaat. Tuumafüüsika professor Lundi Ülikoolis, Rootsis. L'Oréal-Unesco auhinna laureaat 2011.

  • -Eric Hollander, AIRONAIRi loovdirektor, kaubamärkide ja kommunikatsiooni ekspert

  • Anna Innamorati, äriühingu McCann Company president (Rooma esindus), kaubamärkide ja kommunikatsiooni ekspert

  • -Massimo Busuoli, ENEA (Itaalia riiklik uute tehnoloogiate, energia ja säästva majandusliku arengu amet) Brüsseli esinduse juhataja.

Võitnud nime teeb teatavaks volinik Geoghegan-Quinn 10. juunil Brüsselis, käimasoleva ühise strateegilise raamistiku alase arutelu kokkuvõtval konverentsil.

Võitja saab tasuta reisi Euroopa innovaatika konverentsile, mis toimub selle aasta lõpus Brüsselis ja kus tal on võimalus kohtuda voliniku ja teiste poliitika, teaduse ja ettevõtluse suurkujudega.

Taustteave

Uus teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise süsteem tugineb praeguse teadusuuringute raamprogrammi (FP7) konkurentsivõime ja innovatsiooni raamprogrammi (CIP) ning Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) edule.

Lõppeesmärk on maksimeerida ELi rahastatud teadusuuringute ja innovatsiooni panust majanduskasvu suurendamisesse, uute töökohtade loomisesse ja Euroopa selliste suurte probleemide lahendamisesse nagu kliimamuutused, energiajulgeolek ja toiduga kindlustatus, rahvatervis ja rahvastiku vananemine.

Seda saavutatakse rahastamisvahendite ühtse kogumi loomisega, mis hõlmab kogu innovatsiooniahelat alates alusuuringutest ja lõpetades innovaatiliste toodete ja teenuste turuletoomisega. Samuti tuleb toetada mittetehnoloogilist innovatsiooni, nt disaini- ja turundusvaldkonda.

Komisjoni roheline raamat on ka toimingute ja eeskirjade põhjaliku lihtsustamise alus. Sidusrühmadel on üldise arutelu käigus võimalik arvamust avaldada kuni 20. maini 2011.

Lingid

Rohelise raamatu alane arutelu

Juhtalgatuse „Innovatiivne liit“ veebileht

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)

Seitsmes raamprogramm

Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm


Side Bar