Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/360

Brüssel, 24. märts 2011

Enamik eurooplasi toetab keskkonnasõbralikku reisimist

Uue uuringu kohaselt on enamik eurooplasi valmis tegema järeleandmisi auto mõnedes omadustes ja maksma auto eest rohkem, et vähendada kahjulikke heiteid. Kõigis 27-s Euroopa Liidu liikmesriigis läbiviidud Eurobaromeetri uuring näitas muu hulgas, et ligikaudu kaks kolmandikku ELi autokasutajatest oleksid tõenäoliselt nõus tegema heitkoguste vähendamiseks mööndusi auto kiiruse arvelt. Lisaks nõustus enamik sõidukijuhte (53%) sellega, kui kehtiv automaks asendataks uue maksustamiskavaga, mis põhineks sõiduki tegelikul kasutusel. Kuigi enamik kasutajaid eelistab autot selle mugavuse pärast, oleksid peaaegu kolm neljandikku ELi kodanikest (71%) valmis kaaluma ühistranspordi sagedasemat kasutamist, kui oleks võimalik osta kõiki transpordiliike hõlmav pilet.

Komisjoni asepresident ja transpordivolinik Siim Kallas sõnas: „Need tulemused annavad hoogu juurde ELi püüdlustele muuta liiklust jätkusuutlikumaks. See näitab, et inimesed mõistavad, mis on kaalul ning on valmis andma oma panuse, et vähendada oma tegevuse keskkonnamõju. Arukad lahendused, nagu autokasutusel põhinev kindlustusmakse ja kõiki transpordiliike hõlmav ühtne sõidupilet, kasutavad uusimat tehnoloogiat ja nende abil saavad inimesed teha teadlikke otsuseid oma reisimisviisi kohta.”

Keskkonnasõbralikuma autosõidu nimel tehtavad kompromissid

Suurem osa uuringus osalenud autokasutajatest (66%) oleks tõenäoliselt nõus tegema heitkoguste vähendamiseks mööndusi auto suuruse arvelt ja 62% ütlesid sama auto sõiduulatuse ehk vahemaa kohta, mille saab läbida enne, kui tekib vajadus sõidukit uuesti tankida või laadida. Üle pooled (60%) oleks ka valmis oma auto eest rohkem maksma, kui see aitaks heitkoguseid vähendada.

Toetus auto tegelikul kasutusel põhinevatele maksustamiskavadele

Pooled ELi kodanikest nõustuks sellega, kui kehtivad automaksud asendataks uute maksustamiskavadega, mis võtaks arvesse auto tegelikku kasutust. Autojuhtide hulgas leidsid need kavad veelgi suuremat toetust: kehtivate automaksude asendamist pooldas 53%.

Auto eelistamise põhjused

Valdav enamik (71%) autokasutajatest leidis, et mugavam on sõita ise kui kasutada ühistransporti. Sama suur osa sõidukijuhtidest (72%) märkis, et ühenduste puudumine pani neid loobuma ühistranspordi kasutamisest (49% pidas seda väga oluliseks teguriks). 64% autokasutajatest pidas oluliseks/takistuseks? ühistranspordi vähest sagedust ja 54% toonitas, et ühistransport ei ole usaldusväärne.

Kuidas innustada sõidukijuhte muid transpordiliike kombineerima?

Autot igapäevaselt kasutavatelt inimestelt küsiti, mis paneks neid ka muid transpordiliike kasutama. Ligikaudu kaks kolmandikku (65%) sõnas, et nad kaaluksid seda, kui transpordivahendi vahetamine oleks hõlpsam, 52% oleks sellest huvitatud, kui sõidugraafikud oleksid (internetis) paremini kättesaadavad, 47% kaaluks seda siis, kui terminalid oleksid paremad ning 38% siis, kui pileteid saaks osta interneti teel.

Kõiki transpordiliike hõlmav sõidupilet äratab suurt huvi

Pea kolm neljandikku ELi kodanikest (71%) oleks valmis kasutama ühistransporti tihedamini, kui ühtse piletiga saaks kasutada kõiki olemasolevaid ühistranspordiliike. Ka väga paljud sõidukijuhid (66%) toetavad sellist piletit.

Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi tellimusel läbi viidud uuringus osales 25 570 inimest kõigis 27 liikmesriigis.


Side Bar