Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/358

Bryssel den 24 mars 2011

Onlinespel i EU

Onlinespel är en snabbväxande verksamhet i EU. Det finns nästan 15 000 identifierade webbplatser, och de totala årsintäkterna var över 6 miljarder euro 2008 och förväntas fördubblas till 2013. Spellagstiftningen varierar mycket mellan EU-länderna, med olika bestämmelser om licensiering, andra relaterade onlinetjänster, betalning, allmänhetens intresse och kampen mot bedrägerier. För att säkerställa rättssäkerheten och effektivt skydda EU:s invånare är det viktigt att utvärdera hur olika modeller kan samexistera på den inre marknaden. I dag inleds ett samråd om en grönbok, vars främsta syfte är att skapa en bild av situationen på EU:s marknad för onlinespel och av lagstiftningen i de olika länderna. Kommissionen vill samla in detaljerad information om viktiga policyfrågor, exempelvis anordnande av onlinespel, tillämpning av lagar, konsumentskydd, policyfrågor, marknadskommunikation och betalning, och efterlyser därför synpunkter från berörda parter. Bidragen till samrådet, som kan lämnas in till och med den 31 juli 2011, kommer att avgöra om det behövs EU-åtgärder på området och formerna för eventuella åtgärder. Expertseminarier om särskilda teman kommer att anordnas som ett komplement till samrådet.

Michel Barnier, kommissionär för inre marknaden och tjänster, säger: ”Med den här grönboken har vi inlett ett ambitiöst samråd utan att ha en förutbestämd bild av den eventuella uppföljningen. EU:s marknad för onlinespel fortsätter att växa i snabb takt och genererar stora intäkter som i bland går till välgörenhet. Den här utvecklingen måste åtföljas av ett åtagande att skydda EU-invånarna, särskilt de minderåriga, och att se till att de tjänster som erbjuds i EU är sunda och välreglerade. Grönboken är ett svar på uppmaningar från Europaparlamentet och medlemsländerna att vi tillsammans ska ta tag i frågan. Samrådet handlar inte om en liberalisering av marknaden, utan om att se till att marknaden för onlinespel i EU är väl reglerad för alla.”

Vad handlar samrådet om?

Frågor om allmän ordning, liksom rättsliga och tekniska frågor, uppstår i samband med utbudet av onlinespel i EU. De främsta politiska frågorna i samrådet är följande:

1. Definition och anordnande av onlinespel: Grönboken tar upp de främsta fördelarna och/eller svårigheterna i samband med samexistensen i EU av olika nationella system och olika praxis för licensiering av onlinespel.

2. Andra tjänster som utförs och/eller används av onlinespelsleverantörer: I grönboken tar man upp bestämmelser och praxis i samband med marknadskommunikation online, identifiering av kunder och reglering av betalningssystem för onlinespel och spelarkonton.

3. Allmänhetens intresse:

Den här delen av samrådet inriktas på tre mål som i varierande grad kan gälla för EU-ländernas nationella onlinespelspolicy:

  • Konsumentskydd: Syftet med samrådet är att samla information om problem med spelberoende och de åtgärder som vidtas för att skydda spelarna och för att förhindra och begränsa problemen. En annan nyckelfråga är hur man ser till att minderåriga och andra sårbara grupper skyddas. De frågor som uppstått gäller marknadsföring av onlinespel och system för identifiering av kunder, både för att öppna ett konto och för att behandla betalningar.

  • Allmän ordning: I grönboken tar man upp bästa praxis för att upptäcka och förhindra bedrägerier, penningtvätt och annan brottslighet.

  • Finansiering av välgörenhet och evenemang av allmänt intresse: I samrådet diskuteras olika system för att kanalisera intäkterna till aktiviteter av allmänt intresse. Man diskuterar även system för omfördelning av intäkter från offentliga och privata onlinespel till samhällsnyttiga sektorer, till exempel till konst, utbildning eller sport.

4. Tillämpning:

Det finns en stor illegal marknad för onlinespel i EU. Man beräknar att det för varje licensierad webbplats för onlinespel i världen finns fler än fem olicensierade webbplatser som erbjuder onlinepoker eller vadhållning. En illegal gränsöverskridande marknad är för närvarande tillgänglig för konsumenterna, antingen på grund av en faktisk tolerans eller ett bristande genomdrivande. Vid samrådet försöker man därför att utvärdera de aktuella systemen för tillämpning av lagar och gränsöverskridande samarbete mellan EU-länder med information om effektiviteten i befintliga blockeringssystem (t.ex. betalningsblockering eller domännamnsfiltrering).

Vad blir nästa steg?

Synpunkter på grönboken kan lämnas till och med den 31 juli 2010. Den information som inkommit kommer att bedömas noga av kommissionen när den fastställer vilka åtgärder som krävs.

Allmän information

Onlinespel är i dag mycket spridda och populära i EU, och sektorns ekonomiska betydelse växer. 2008 hade onlinespelen årliga intäkter på över 6 miljarder euro, motsvarande 7,5 % av den totala spelmarknaden. Det är det snabbast växande segmentet på spelmarknaden, och 2008 förväntades det fördubblas inom fem år.

Samtidigt skiljer sig spellagstiftningen åt mellan EU-länderna. I några länder är vissa hasardspel begränsade eller till och med förbjudna, medan andra har öppnare reglerade marknader. Ett antal länder har dessutom nyligen sett över lagstiftningen om onlinespel eller kommer inom kort att göra det.

Läs mer

MEMO/11/186

Ett arbetsdokument som bifogas grönboken finns på kommissionens webbplats på

http://ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_en.htm.

Här finns vidare instruktioner om hur man deltar i samrådet.


Side Bar