Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/358

Brusel, 24. marec 2011

Online hazardné hry v Európe: poďme sa o nich rozprávať

Online hazardné hry predstavujú rýchlo sa rozvíjajúcu oblasť podnikania v Európe. Identifikovaných už bolo takmer 15 000 webových stránok, ktorých celkové ročné výnosy v roku 2008 predstavovali vyše 6 miliárd EUR, pričom toto číslo sa má podľa očakávaní do roku 2013 zdvojnásobiť. Vnútroštátne právne rámce sa v jednotlivých členských štátoch EÚ značne líšia – na udeľovanie licencií, súvisiace online služby, platby, ciele vo verejnom záujme a boj proti podvodom tak platia v každom štáte iné pravidlá. Aby sa zabezpečila právna istota a účinná ochrana občanov EÚ v tomto rýchlo rastúcom odvetví služieb presahujúcich hranice štátov, je dôležité posúdiť, ako môžu odlišné modely spoločne existovať na vnútornom trhu. Hlavným cieľom konzultácie k zelenej knihe, ktorá bola dnes spustená, je preto získať faktický obraz o tom, aká je súčasná situácia na trhu EÚ s online hazardnými hrami a v akom stave sa nachádzajú jednotlivé vnútroštátne regulačné modely. Snahou Komisie je získať postoje zainteresovaných strán, pričom by rada zozbierala podrobné informácie a údaje o kľúčových politických záležitostiach, ako sú napr. organizácia služieb v oblasti online hazardných hier a presadzovanie príslušných zákonov, ochrana spotrebiteľov a ostatné relevantné výzvy v oblasti verejnej politiky, ako aj komerčná komunikácia a platobné služby. Na základe príspevkov do konzultácie, ktoré možno predkladať do 31. júla 2011, sa určí potreba a forma prípadných následných opatrení EÚ v tejto oblasti. Na doplnenie tejto konzultácie sa zorganizujú odborné semináre na špecializované témy.

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier uviedol: „Touto zelenou knihou sme spustili ambicióznu konzultáciu bez predchádzajúcej predstavy o opatreniach, ktoré by mohli nasledovať. Trh EÚ s online hazardnými hrami naďalej rýchlo rastie a je zdrojom významných príjmov, ktoré sú niekedy na dobré účely. Jeho expanziu musí bezpodmienečne dopĺňať snaha chrániť našich občanov, najmä tých neplnoletých, pričom musíme zabezpečiť, aby ponuka týchto druhov služieb v EÚ bola primeraná a dobre regulovaná. Táto kniha je reakciou na výzvy Európskeho parlamentu a členských štátov, aby sme dané otázky riešili spoločne. Konzultácia nie je o liberalizácii trhu – jej cieľom je zabezpečiť, aby bol trh s online hazardnými hrami v EÚ vhodne regulovaný pre dobro všetkých.“

Čo je predmetom verejnej konzultácie?

Z online ponuky služieb v oblasti hazardných hier v EÚ vyplývajú spoločenské výzvy, výzvy v oblasti verejného poriadku, ako aj regulačné a technické výzvy. Kľúčovými politickými aspektmi konzultácie sú:

1. Definícia a organizácia služieb v oblasti online hazardných hier: zelená kniha hľadá odpovede na otázky o hlavných výhodách a/alebo ťažkostiach súvisiacich so súčasným fungovaním rozličných vnútroštátnych systémov a postupov EÚ v oblasti udeľovania licencií za služby v oblasti online hazardných hier.

2. Súvisiace služby poskytované a/alebo využívané poskytovateľmi služieb v oblasti online hazardných hier: zelená kniha sa snaží nájsť odpovede na otázky o pravidlách a postupoch v súvislosti s online systémami komerčnej komunikácie a identifikácie zákazníkov, ako aj v súvislosti s právnymi predpismi v oblasti platobných systémov pre služby v oblasti online hazardných hier a účtov hráčov.

3. Ciele verejného záujmu:

Táto časť konzultácie sa zameriava na tri ciele, ktoré môžu byť v rozličnej miere platné pre členské štáty, pokiaľ ide o ich vnútroštátne politiky online hazardných hier:

  • Ochrana spotrebiteľa: konzultácia má za cieľ zozbierať informácie o problémovom hazardnom hraní a závislosti od hazardných hier, ako aj o opatreniach uplatňovaných na ochranu hráčov a prevenciu alebo obmedzovanie takýchto problémov. Ďalšou kľúčovou otázkou je, ako zabezpečiť ochranu neplnoletých osôb a iných zraniteľných skupín. Nastolené otázky sa týkajú propagácie a marketingu online hazardných hier a systémov zavedených na identifikáciu zákazníkov, a to pri zriaďovaní účtov, ako aj pri spracúvaní platieb.

  • Verejný poriadok: zelená kniha hľadá odpovede na otázky o osvedčených postupoch pri odhaľovaní a prevencii podvodov, prania špinavých peňazí a iných zločinov.

  • Financovanie dobročinnosti a aktivít a podujatí vo verejnom záujme: Konzultácia sa zameriava na rozličné systémy rozdeľovania príjmov na aktivity vo verejnom záujme, ako aj na mechanizmy prerozdeľovania príjmov z verejných a súkromných služieb v oblasti online hazardných hier v prospech spoločnosti, ako sú napr. umenie, vzdelávanie alebo šport.

4. Presadzovanie predpisov:

Pre online služby hazardných hier existuje v EÚ značne veľký ilegálny trh. Odhaduje sa, že na každú licencovanú webovú stránku s online hazardnými hrami na svete pripadá viac ako päť webových stránok ponúkajúcich online poker alebo športové stávkovanie bez licencie. Pre spotrebiteľov je momentálne prístupný ilegálny cezhraničný trh, a to buď v dôsledku jeho faktického tolerovania alebo v dôsledku neexistencie účinného presadzovania predpisov. Práve preto má konzultácia za cieľ vyhodnotiť súčasné systémy presadzovania právnych predpisov a cezhraničnú spoluprácu medzi členskými štátmi, ako aj faktické informácie o efektivite existujúcich blokovacích systémov (ako napr. blokovanie platieb alebo filtrovanie názvov internetových domén).

Aké budú ďalšie kroky?

Reakcie na zelenú knihu sa prijímajú do 31. júla 2011. Informácie a údaje získané na konci tohto procesu Komisia dôkladne vyhodnotí a určí, aké následné opatrenia treba prijať.

Základné informácie

Ponuka a využívanie služieb v oblasti online hazardných hier sú dnes v EÚ rozšírené a hospodársky význam tohto sektora rastie. V roku 2008 predstavovali služby v oblasti online hazardných hier ročné výnosy vo výške viac ako 6 miliárd EUR, čo je 7,5 % celkového trhu s hazardnými hrami. Ide o najrýchlejšie rastúci segment trhu s hazardnými hrami a v roku 2008 sa v horizonte piatich rokov očakávalo jeho zdvojnásobenie.

Zároveň treba dodať, že situácia v oblasti regulácie hazardných hier v jednotlivých členských štátoch sa líši. Zatiaľ čo niektoré členské štáty obmedzujú alebo dokonca zakazujú ponuku niektorých hazardných hier, iné majú regulované trhy s väčšou mierou otvorenosti. Niektoré členské štáty zároveň v ostatnej dobe prehodnotili svoje právne predpisy v oblasti online hazardných hier, resp. takéto prehodnotenie práve začínajú uskutočňovať.

Ďalšie informácie

MEMO/11/186

Sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie k tejto zelenej knihe je k dispozícii na webovej stránke Komisie:

http://ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_en.htm

Ďalšie informácie o tom, akým spôsobom reagovať na túto konzultáciu, nájdu záujemcovia na tej istej webovej stránke.


Side Bar