Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/358

Bruksela, 24 marca 2011 r.

Gry hazardowe oferowane w Internecie: temat na dziś

Gry hazardowe oferowane w Internecie to sektor działalności gospodarczej, który w Europie odnotowuje okres szybkiego wzrostu. Oficjalnie istnieje już blisko 15 000 stron internetowych prowadzących tego rodzaju działalność, a ich łączne roczne przychody w 2008 r. przekroczyły 6 mld EUR, przy czym oczekuje się, że w 2013 r. wyniosą one dwa razy tyle. Krajowe ramy prawne obowiązujące w tym obszarze w poszczególnych państwach UE znacząco się różnią, w szczególności pod kątem przepisów dotyczących zezwoleń, powiązanych usług internetowych, płatności, celów związanych z interesem publicznym oraz walki z oszustwami. Aby zagwarantować pewność prawa oraz skuteczną ochronę obywateli UE w odniesieniu do tej szybko rozwijającej się działalności o transgranicznym zasięgu, należy koniecznie ocenić możliwość współistnienia różniących się modeli w ramach rynku wewnętrznego. Głównym celem inaugurowanych w dniu dzisiejszym konsultacji w sprawie zielonej księgi jest zatem uzyskanie faktycznego obrazu bieżącej sytuacji dotyczącej rynku gier hazardowych oferowanych w Internecie w UE oraz poszczególnych krajowych modeli prawodawstwa. Komisja zabiega o opinie zainteresowanych stron oraz pragnie zebrać szczegółowe informacje i dane na temat kluczowych kwestii strategicznych, takich jak organizacja usług w zakresie gier hazardowych oferowanych w Internecie oraz egzekwowanie obowiązujących przepisów, ochrona konsumentów i inne istotne wyzwania w zakresie porządku publicznego, a także na temat komercyjnych usług w zakresie komunikacji i płatności. Na podstawie opinii, które w ramach konsultacji przekazywać można do dnia 31 lipca 2011 r., podjęte zostaną decyzje co do potrzeby podjęcia dalszych działań w tym obszarze na szczeblu UE oraz co do ich formy. W ramach uzupełnienia procesu konsultacji zorganizowane zostaną warsztaty dla ekspertów dotyczące konkretnych zagadnień.

Komisarz Michel Barnier, odpowiedzialny za rynek wewnętrzny i usługi, powiedział: „Wraz z zieloną księgą zainaugurowaliśmy ambitny proces konsultacji, nie narzucając z góry formy ewentualnych działań, które podejmiemy po ich zakończeniu. Unijny rynek gier hazardowych oferowanych w Internecie rośnie w szybkim tempie i generuje znaczące przychody, które czasami wykorzystywane są do szlachetnych celów. Wzrostowi tego sektora działalności musi towarzyszyć jednocześnie silna wola, aby zapewnić naszym obywatelom – szczególnie tym nieletnim – ochronę, oraz aby dopilnować, żeby oferowanie tego rodzaju usług w UE odbywało się na uczciwych zasadach i obwarowane było odpowiednimi przepisami. Obie te kwestie uwzględniamy wspólnie w odpowiedzi na wnioski ze strony Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich. Celem naszej konsultacji nie jest liberalizacja rynku, ale dopilnowanie, aby w całej Unii rynek usług w zakresie gier hazardowych oferowanych w Internecie podlegał należytej regulacji na równych zasadach dla wszystkich.”

Jaki jest cel konsultacji publicznych?

Wyzwania społeczne i zagrożenia dla porządku publicznego wynikają z faktu, że usługi w zakresie gier hazardowych są w UE dostępne w Internecie, oraz z trudności związanych z kwestiami prawno-technicznymi. Kluczowe kwestie strategiczne poruszane w ramach konsultacji to:

1. Definicja i organizacja usług w zakresie gier hazardowych oferowanych w Internecie: konsultowanie zielonej księgi ma na celu uzyskanie informacji na temat głównych korzyści lub niedogodności związanych z współistnieniem w UE różnych systemów i praktyk krajowych dotyczących wydawania zezwoleń na usługi w zakresie gier hazardowych oferowanych w Internecie.

2. Usługi powiązane świadczone lub wykorzystywane przez podmioty oferujące usługi w zakresie gier hazardowych w Internecie: konsultowanie zielonej księgi ma na celu uzyskanie informacji na temat zasad i praktyk dotyczących komercyjnych usług w zakresie komunikacji, identyfikacji klienta oraz przepisów dotyczących systemów płatności za usługi w zakresie gier hazardowych oferowanych w Internecie i kont graczy.

3. Cele związane z interesem publicznym:

W ramach tego elementu konsultacji nacisk kładzie się na trzy cele, które w różnym stopniu mogą być istotne dla państw członkowskich pod kątem strategii, jaką przyjęły one wobec gier hazardowych oferowanych w Internecie:

  • Ochrona konsumentów: celem procesu konsultacji jest zebranie informacji na temat problemu gier hazardowych i uzależnień oraz środków realizowanych, aby chronić graczy i zapobiegać tego rodzaju problemom lub je ograniczać. Inną kluczową kwestią jest sposób, w jaki należy zapewnić ochronę nieletnich i innych słabszych grup społecznych. Podnoszone kwestie dotyczą promocji i marketingu gier hazardowych oferowanych w Internecie oraz stosowanych systemów identyfikacji klienta, zarówno w odniesieniu do otwierania kont jak i obsługi płatności.

  • Porządek publiczny: konsultowanie zielonej księgi ma na celu uzyskanie informacji na temat najlepszych praktyk pozwalających na wykrywanie oszustw, prania pieniędzy i innych przestępstw oraz zapobieganie im.

  • Finansowanie działań i wydarzeń związanych z dobroczynnymi celami i interesem publicznym: w ramach konsultacji rozpatrywane są poszczególne systemy służące wykorzystywaniu dochodów na potrzeby działań na rzecz interesu publicznego oraz mechanizmy redystrybucji dochodów z prywatnych i publicznych usług w zakresie gier hazardowych oferowanych w Internecie na rzecz społeczeństwa, w obszarach takich jak sztuka, edukacja lub sport.

4. Egzekwowanie prawa:

W UE istnieje znaczący nielegalny rynek usług w zakresie gier hazardowych oferowanych w Internecie. Szacuje się, że na każdą stronę internetową oferującą gry hazardowe w Internecie na podstawie legalnego zezwolenia przypada ponad pięć stron oferujących grę w pokera lub zakłady sportowe bez zezwolenia. Konsumenci mają obecnie dostęp do nielegalnego transgranicznego rynku, ponieważ istnieje faktyczne przyzwolenie społeczne na taki stan rzeczy lub ze względu na brak skutecznych narzędzi egzekwowania prawa. Dlatego też celem konsultacji jest ocenienie funkcjonujących systemów egzekucji prawa i transgranicznej współpracy między państwami członkowskimi oraz rzeczowych informacji na temat skuteczności istniejących systemów blokujących (takich jak blokowanie płatności lub filtrowanie nazw domen).

Dalsze kroki?

Wypowiedzi w ramach odzewu na zieloną księgę zbierane będą do dnia 31 lipca 2011 r. Informacje i dane zebrane w ramach procesu konsultacji zostaną poddane wnikliwej ocenie przez Komisję, która na ich podstawie zdecyduje o tym, jakie dalsze działania należy podjąć.

Kontekst konsultacji

Obecna oferta usług w zakresie gier hazardowych świadczonych w Internecie jest bardzo obszerna; odbiorcy powszechnie z niej korzystają, zaś znaczenie ekonomiczne tego sektora rośnie. W 2008 r. usługi w zakresie gier hazardowych oferowanych w Internecie były źródłem rocznych dochodów przekraczających kwotę 6 mld EUR, co stanowi 7,5 % łącznego rynku gier hazardowych. Jest to już teraz najszybciej rozwijający się segment rynku gier hazardowych, a w 2008 r. prognozowano jego dwukrotny wzrost w ciągu pięciu lat.

Jednocześnie w poszczególnych państwach członkowskich funkcjonują różne przepisy regulujące rynek gier hazardowych. Niektóre państwa członkowskie ograniczają lub wręcz zakazują oferowania niektórych gier hazardowych; w innych państwach rynki regulowane są w swobodniejszy sposób. Ponadto w szeregu państw członkowskich dokonano ostatnio przeglądu prawodawstwa w zakresie gier hazardowych oferowanych w Internecie lub też przewiduje się taki przegląd.

Źródła dodatkowych informacji

MEMO/11/186

Na stronie internetowej Komisji dostępny jest dokument roboczy służb Komisji towarzyszący zielonej księdze:

http://ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_en.htm

Dla zainteresowanych na wymienionej powyżej stronie internetowej zamieszczono dalsze instrukcje na temat możliwości wzięcia udziału w konsultacjach.


Side Bar