Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/358

Brussel, 24 maart 2011

Onlinegokken in Europa: nu voorwerp van een raadpleging

Onlinegokken is een snelgroeiende markt in Europa, die al bijna 15 000 websites telt. In 2008 bedroegen de totale jaarinkomsten meer dan 6 miljard euro; naar verwachting zal deze markt in 2013 in omvang verdubbeld zijn. De nationale regelgevingskaders in de EU lopen enorm uiteen. Hierdoor verschillen de regels die van toepassing zijn op vergunningen, gerelateerde onlinediensten, betalingen, doelstellingen van algemeen belang, en fraudebestrijding. Om rechtszekerheid te kunnen bieden en om de EU‑burgers op een doeltreffende wijze te beschermen in deze snelgroeiende grensoverschrijdende dienstensector, is het van belang te bekijken hoe op de interne markt van elkaar verschillende modellen eventueel naast elkaar kunnen bestaan. Met de vandaag gestarte raadpleging over het groenboek wil men dan ook vooral een op de feiten gebaseerd beeld krijgen van de huidige situatie op de EU‑onlinegokmarkt en van de verschillende nationale regelgevingsmodellen. De Commissie wil de opvattingen van belanghebbenden vernemen en gedetailleerde informatie en gegevens over fundamentele beleidskwesties verzamelen, zoals de organisatie van onlinegokdiensten en de tenuitvoerlegging van toepasselijke wetgeving, consumentenbescherming en andere kwesties die verband houden met overheidsbeleid. Tot 31 juli 2011 kunnen bijdragen aan de raadpleging worden geleverd. Op basis van de ontvangen reacties zal worden uitgemaakt of er een vervolgactie op EU‑niveau nodig is en zo ja, in welke vorm. Ter aanvulling van de raadpleging zullen er ook workshops voor deskundigen over concrete thema's worden georganiseerd.

Michel Barnier, commissaris van Interne markt en diensten, heeft het volgende verklaard: "Met dit Groenboek heeft de Commissie een grootscheeps overleg op gang gebracht, zonder voorafbepaalde visies over de mogelijke follow-up ervan. De onlinegokmarkt in de EU blijft gestaag groeien en genereert belangrijke inkomsten die soms in goede doelen worden geïnvesteerd. De expansie van deze markt moet gepaard gaan met vastbeslotenheid om onze burgers, en vooral de minderjarigen, te beschermen, en om ervoor te zorgen dat het aanbod van dergelijke diensten binnen de EU rechtsgeldig en goed gereguleerd is. De Commissie gaat hiermee in op de vraag van het Europees Parlement en de lidstaten om deze vraagstukken samen te behandelen. Het doel van deze raadpleging is niet de markt vrij te maken, maar wel te zorgen voor een markt voor onlinegokdiensten in de EU die voor iedereen goed gereguleerd is."

Waarom deze openbare raadpleging?

Het aanbod van onlinegokdiensten in de EU brengt diverse uitdagingen met zich mee, zowel voor de maatschappij in het algemeen en de openbare orde, als op het gebied van de regelgeving en techniek. De fundamentele beleidskwesties die in de raadpleging aan bod komen, zijn de volgende:

1. Definitie en organisatie van onlinegokdiensten: in de EU bestaan er uiteenlopende nationale systemen en praktijken voor de verlening van vergunningen voor onlinegokdiensten. Via de raadpleging over het groenboek wil de Commissie de grootste voor- en nadelen daarvan vernemen.

2. Aanverwante diensten die verleners van onlinegokdiensten verrichten of laten verrichten: met dit groenboek wil de Commissie adviezen verzamelen over de regels en praktijken voor commerciële onlinecommunicatie, klantidentificatie, regelgeving die betrekking heeft op betalingssystemen voor onlinegokdiensten en spelersrekeningen.

3. Doelstellingen van algemeen belang:

Dit deel van de raadpleging is toegespitst op drie doelstellingen die voor de lidstaten, wat hun nationale gokbeleid betreft, in verschillende mate kunnen gelden:

  • Consumentenbescherming: met de raadpleging wil de Commissie informatie vergaren over probleemgokken en gokverslaving, en over de maatregelen die werden of worden getroffen om spelers te beschermen en om dergelijke problemen te voorkomen of aan banden te leggen. Hoe minderjarigen en andere kwetsbare groepen te beschermen, is een volgende kernvraag. Verdere vragen hebben betrekking op de promotie en marketing van onlinegokken en bestaande systemen voor klantidentificatie, zowel vóór het openen van een rekening als tijdens het verwerken van betalingen.

  • Openbare orde: via de raadpleging wil de Commissie de beste praktijken verzamelen voor het opsporen en voorkomen van fraude, witwassen van geld en andere misdrijven.

  • Financiering van evenementen en activiteiten van algemeen belang: via de raadpleging wordt gekeken naar de uiteenlopende systemen voor het kanaliseren van inkomsten naar activiteiten van algemeen belang en naar mechanismen voor het herverdelen van inkomsten van publieke en particuliere onlinegokdiensten ten voordele van de samenleving, zoals kunst, onderwijs of sport.

4. Handhaving:

Er bestaat een aanzienlijke illegale markt voor onlinegokdiensten in de EU. Naar schatting zijn er wereldwijd voor elke onlinegokwebsite waarvoor een vergunning werd verleend, meer dan vijf websites die online poker of sportweddenschappen aanbieden zonder hiervoor over een vergunning te beschikken. Momenteel hebben consumenten toegang tot een illegale grensoverschrijdende markt, hetzij omdat die oogluikend wordt toegestaan, hetzij door een gebrek aan effectieve handhaving. Daarom is een van de doelstellingen van deze raadpleging een evaluatie te maken van de huidige handhavingssystemen, de grensoverschrijdende samenwerking tussen de lidstaten en feitelijke informatie over de doeltreffendheid van de bestaande blokkeringssystemen (zoals het blokkeren van betalingen of domeinnaamsysteemfiltering).

Wat zijn de volgende stappen?

Tot 31 juli 2011 zijn reacties op het groenboek welkom. De aan het einde van deze raadplegingsprocedure ontvangen informatie en gegevens zullen door de Commissie grondig worden beoordeeld bij het bepalen van enige vervolgactie.

Achtergrondinformatie

Op dit moment worden in de EU op grote schaal onlinegokdiensten aangeboden en afgenomen. Het economische belang van de sector neemt gestaag toe. In 2008 waren onlinegokdiensten goed voor jaarinkomsten van meer dan 6 miljard euro ofwel 7,5% van de totale gokmarkt. Dit is het snelstgroeiende segment van de gokmarkt en in 2008 werd gerekend op een verdubbeling van de omvang ervan over een periode van vijf jaar.

Tegelijk loopt de regelgevingssituatie voor gokken van lidstaat tot lidstaat uiteen. Sommige lidstaten stellen beperkingen aan het aanbod van bepaalde kansspelen of weren deze zelfs helemaal van hun grondgebied, andere hebben opener gereguleerde markten. Een aantal lidstaten hebben ook recent hun onlinegokwetgeving herzien of zijn daarmee bezig.

Meer informatie

MEMO/11/186

Bij het groenboek hoort een werkdocument van de diensten van de Commissie, dat te vinden is op de website van de Commissie:

http://ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_en.htm.

Op de bovengenoemde website zijn verdere instructies te vinden over de wijze waarop kan worden gereageerd.


Side Bar