Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/358

Bryssel 24. maaliskuuta 2011

Sähköisesti välitettävät rahapelit Euroopassa ­– aika kuulla mielipiteitä!

Sähköinen rahapelaaminen eli online-rahapelaaminen on nopeasti kasvava liiketoiminta-ala Euroopassa. Toiminnassa on jo havaittu olevan lähes 15 000 verkkosivustoa. Vuotuiset kokonaistulot olivat yli 6 miljardia euroa vuonna 2008, ja alan odotetaan kaksinkertaistavan kokonsa vuoteen 2013 mennessä. Eri EU-maissa sovelletaan kovin erilaisia sääntöjä rahapelilupien myöntämiseen, sähköisesti välitettäviin liitännäispalveluihin, maksuihin, yleisen edun mukaisiin tavoitteisiin ja petostentorjuntaan. Jotta voitaisiin varmistaa oikeusvarmuus ja EU-kansalaisten tehokas suojelu tällä nopeasti kasvavalla rajatylittävällä palvelualalla, on tärkeää arvioida, miten toisistaan mahdollisesti eroavat mallit voivat elää rinnakkain sisämarkkinoilla. Vihreällä kirjalla tänään käynnistettävän kuulemisen tarkoituksena onkin saada oikea kuva siitä, mikä on nykyinen tilanne sähköisesti välitettävien rahapelien EU-markkinoilla. Samoin halutaan kartoittaa, millaisia erilaisia kansallisia sääntelymalleja on olemassa. Komissio haluaa kerätä sidosryhmien näkemyksiä ja yksityiskohtaisia tietoja seuraavankaltaisista keskeisistä toimintapoliittisista seikoista: sähköisesti välitettävien rahapelipalvelujen järjestäminen, sovellettavien lakien noudattamisen valvonta, kuluttajien suojeleminen, muut asiaan liittyvät yleistä järjestystä koskevat haasteet, kaupallinen viestintä ja maksupalvelut. Kuulemiseen voi osallistua aina 31. päivään heinäkuuta 2011 saakka. Kuulemisen tulosten perusteella päätetään, tarvitaanko tällä alalla EU:n jatkotoimia ja millaisia mahdollisten toimien olisi oltava. Kuulemista täydennetään järjestämällä asiantuntijaseminaareja erityisistä aiheista.

”Meillä on kunnianhimoiset tavoitteet tällä vihreällä kirjalla käynnistettävän kuulemisen suhteen, mutta emme halua etukäteen sanella, millaisiin mahdollisiin jatkotoimiin olisi ryhdyttävä,” totesi sisämarkkinoista ja palveluista vastaava komissaari Michel Barnier. ”Sähköisesti välitettävien rahapelien markkinat kasvavat EU:ssa edelleen nopeasti ja tuottavat merkittävästi tuloja, joita joskus ohjataan yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Markkinoiden laajentuminen on sidottava kiinteästi vakaaseen tahtoomme suojella kansalaisiamme, erityisesti alaikäisiä, ja varmistaa, että tämäntyyppisten palvelujen tarjonta EU:ssa on tervettä ja hyvin säänneltyä. Kuulemisella vastataan Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden toiveisiin käsitellä näitä kysymyksiä yhdessä komission kanssa. Kuulemisen ytimessä ei ole markkinoiden vapauttaminen vaan sen varmistaminen, että sähköisesti välitettävien rahapelien markkinoita säännellään EU:ssa hyvin ja kaikkien parhaaksi.”

Mihin tällä julkisella kuulemisella pyritään?

Rahapelipalvelujen sähköinen tarjonta EU:ssa synnyttää yhteiskunnallisia ja yleiseen järjestykseen liittyviä haasteita. Samoin esille nousee sääntelyyn liittyviä ja teknisiä haasteita. Kuulemisessa päähuomio kiinnittyy seuraaviin seikkoihin:

1. Sähköisesti välitettävien rahapelipalvelujen määritelmä ja järjestäminen: Kuulemisella halutaan tietoja siitä, millaisia keskeisiä etuja ja/tai ongelmia liittyy siihen, että sähköisesti välitettävien rahapelipalvelujen alalla sovelletaan rahapelilupien myöntämiseen samaan aikaan useita erilaisia kansallisia järjestelmiä ja käytäntöjä.

2. Sähköisesti välitettävien rahapelien tarjoajien suorittamat ja/tai käyttämät liitännäispalvelut: Kuulemisella halutaan tietoja siitä, millaisia sääntöjä ja käytäntöjä sovelletaan kaupalliseen verkkoviestintään ja asiakkaiden tunnistamiseen, ja millaisia säännöksiä on annettu sähköisesti välitettävissä rahapelipalveluissa käytettävistä maksujärjestelmistä ja asiakkaiden pelitileistä.

3. Yleisen edun mukaiset tavoitteet:

Kuulemisen tässä osiossa keskitytään kolmeen tavoitteeseen, joilla voi olla erisuuruinen merkitys eri jäsenvaltioille niiden kansallisessa sähköisesti välitettäviä rahapelejä koskevassa politiikassa. Näitä ovat seuraavat:

  • Kuluttajien suojeleminen: Kuulemisella halutaan kerätä tietoa ongelmapelaamisesta ja peliriippuvuudesta sekä toimenpiteistä, joilla pelaajia pyritään suojelemaan ja tällaisia ongelmia estämään tai rajoittamaan. Toinen keskeinen kysymys on, miten voidaan varmistaa alaikäisten ja muiden haavoittuvien ryhmien suojeleminen. Kuulemisessa esitetään kysymyksiä sähköisesti välitettävien rahapelien edistämisestä ja markkinoinnista. Samoin esitetään kysymyksiä järjestelmistä, joita käytetään asiakkaiden tunnistamisessa, kun pelitilejä avataan ja maksuja käsitellään.

  • Yleinen järjestys: Kuulemisella halutaan tietoja parhaista käytännöistä, joilla pystyttäisiin havaitsemaan ja torjumaan petoksia, rahanpesua ja muita rikoksia.

  • Yleishyödyllisen ja yleisen edun mukaisen toiminnan ja tapahtumien rahoittaminen: Tietoja halutaan kerätä eri järjestelmistä, joilla tuloja ohjataan yleisen edun mukaiseen toimintaan, ja mekanismeista, joilla julkisista ja yksityisistä sähköisesti välitettävistä rahapelipalveluista saatavia tuloja jaetaan yhteiskunnan hyväksi, esimerkiksi taiteeseen, valistukseen tai urheiluun.

4. Valvonta:

EU:ssa on huomattavat sähköisesti välitettävien rahapelien laittomat markkinat. Sähköisesti välitettävien rahapelien alalla on arvioiden mukaan koko maailmassa kutakin rahapeliluvan saanutta verkkosivustoa kohden yli viisi verkkosivustoa, joilla verkkopokeria tai ‑urheiluvedonlyöntiä tarjotaan ilman rahapelilupaa. Laittomat rajatylittävät markkinat ovat nykyisin kuluttajien ulottuvilla, jos asioita joko katsotaan läpi sormien tai tehokas valvonta jää puuttumaan. Tämän vuoksi kuulemisessa pyritään arvioimaan nykyisiä valvontajärjestelmiä ja jäsenvaltioiden keskinäistä yhteistyötä. Samoin tarkoituksena on kerätä todenperäistä tietoja nykyisten estojärjestelmien (kuten maksujen estäminen tai verkkotunnussuodatus) tehokkuudesta.

Mitä seuraavaksi?

Kuulemiseen voi osallistua aina 31. heinäkuuta 2011 saakka. Komissio arvioi kuulemisella kerättyjä tietoja huolellisesti päättääkseen jatkotoimista.

Taustatietoa

Sähköisesti välitettäviä rahapelejä tarjotaan ja pelataan EU:ssa nykyisin laajalti ja alan taloudellinen merkitys kasvaa. Sähköisesti välitettävien rahapelipalvelujen osuus kaikkien rahapelimarkkinoiden vuotuisista tuloista oli vuonna 2008 yli 6 miljardia euroa eli 7,5 prosenttia. Sähköiset markkinat ovat rahapelien nopeimmin kasvava markkinasegmentti. Vuonna 2008 arvioitiin, että markkinat kaksinkertaistuisivat viidessä vuodessa.

Rahapelejä säännellään kuitenkin samaan aikaan hyvin eri tavalla eri jäsenvaltioissa. Joissakin jäsenvaltioissa sääntely on tiukkaa ja jotkut uhkapelit ovat jopa kiellettyjä, kun taas toisissa jäsenvaltioissa on avoimemmat säännellyt markkinat. Viime aikoina joissakin jäsenvaltioissa on myös tarkistettu rahapelilainsäädäntöä. Toisissa jäsenvaltioissa tähän ollaan parhaillaan vasta ryhtymässä.

Lisätietoja

MEMO/11/186

Tämän vihreän kirjan ohella esitettävään komission yksiköiden valmisteluasiakirjaan voi tutustua komission verkkosivustolla osoitteessa

http://ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_en.htm

Kuulemisesta kiinnostuneet tahot löytävät edellä mainitulta verkkosivustolta lisäneuvoja siitä, miten kuulemiseen voi osallistua.


Side Bar