Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/358

Brüssel, 24. märts 2011

Interneti hasartmängud Euroopas: arutame

Interneti hasartmängud on Euroopas kiiresti arenev ärivaldkond, kus on kokku loetud juba ligikaudu 15 000 veebisaiti ning mille tulu oli 2008. aastal üle 6 miljardi euro, mis peaks 2013. aastaks kahekordistuma. Riiklikud õiguslikud raamistikud on ELis liikmesriigiti väga erinevad. Näiteks erinevad märkimisväärselt litsentseerimist, seonduvaid internetiteenuseid, makseid, avaliku huvi eesmärke ja pettustevastast võitlust käsitlevad eeskirjad. Selleks et tagada õiguskindlus ja ELi kodanike tõhus kaitse piiriüleste teenuste kiiresti kasvavas valdkonnas, on oluline hinnata seda, kuidas erinevad mudelid suudavad siseturul koos eksisteerida. Täna avaldatud rohelise raamatuga algatatud arutelu peamine eesmärk on seega saada faktipõhine ülevaade olukorrast ELi internetipõhisel hasartmänguturul ja erinevatest riiklikest reguleerimismudelitest. Komisjon soovib kuulda sidusrühmade seisukohti ning koguda üksikasjalikku teavet ja andmeid põhiliste poliitikaküsimuste kohta, nagu interneti hasartmänguteenuste korraldamine, kohaldatavate õigusaktide jõustamine, tarbijakaitse ja muud asjaomased riikliku poliitika küsimused, samuti kommertsteadaanded ja makseteenused. Arutelu raames saab esitada seisukohti 31. juulini 2011 ning nende alusel määratakse, kas EL peaks selles valdkonnas võtma meetmeid ja millised need peaksid olema. Lisaks arutelule korraldatakse teatavatel teemadel ekspertide seminare.

Siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier sõnas: „Kõnealuse rohelise raamatuga algatasime ulatusliku arutelu, ilma et meil oleks eelnevalt kujundatud seisukoht võimalike tulevaste tegevusviiside kohta. Interneti hasartmänguturg kasvab ELis jätkuvalt kiiresti ja teenib märkimisväärset tulu, mida mõnikord kasutatakse heategevuseks. Turu laienemise raames tuleb kaitsta kodanikke, eriti alaealisi, ja tagada, et sellist laadi teenuste pakkumine ELis oleks usaldusväärne ja hästi reguleeritud. See vastab Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide üleskutsetele käsitleda kõnealuseid küsimusi terviklikult. Kõnealuse arutelu eesmärk ei ole turgu liberaliseerida, vaid tagada, et interneti hasartmänguteenuste turg oleks kõigi jaoks hästi reguleeritud.”

Mida avaliku arutelu käigus uuritakse?

Interneti hasartmänguteenuste pakkumisega ELis kaasnevad ühiskondlikud ja avaliku korraga seotud probleemid, samuti regulatiivsed ja tehnilised väljakutsed. Arutelu raames käsitletavad põhilised poliitikaküsimused on järgmised.

1. Interneti hasartmänguteenuste määratlus ja korraldus: rohelises raamatus uuritakse, millised on peamised eelised ja/või raskused, mis seonduvad interneti hasartmänguteenuste litsentseerimise erinevate riiklike süsteemide ja tavade kooseksisteerimisega ELis.

2. Interneti hasartmänguteenuste osutajate pakutavad ja/või kasutatavad seonduvad teenused: rohelises raamatus uuritakse eeskirju ja tavasid, mis on seotud veebipõhiste kommertsteadaannetega, klientide tuvastamisega ning interneti hasartmänguteenuste ja mängija kontode puhul kasutatavate maksesüsteemide reguleerimisega.

3. Avaliku huvi eesmärgid

Arutelu selles jaos keskendutakse kolmele eesmärgile, mis võivad liikmesriikidele olla riikliku interneti hasartmängupoliitika seisukohast erineval määral olulised.

  • Tarbijakaitse: arutelu eesmärk on koguda teavet mängusõltuvuse ning selle vältimiseks või piiramiseks võetavate meetmete kohta. Teine võtmeküsimus on see, kuidas kaitsta alaealisi ja muid haavatavaid rühmi. Esitatud küsimused on seotud internetipõhiste hasartmängude müügiedenduse ja turustamisega ning klientide tuvastamise süsteemidega, mida kasutatakse nii konto avamisel kui ka maksete töötlemisel.

  • Avalik kord: rohelises raamatus uuritakse parimaid tavasid pettuste, rahapesu ja muude kuritegude avastamiseks ja vältimiseks.

  • Heategevuse või üldist huvi pakkuvate tegevuste ja sündmuste rahastamine: arutelu raames käsitletakse üldist huvi pakkuvate tegevuste rahastamise süsteeme ning avaliku ja erasektori internetipõhiste hasartmänguteenuste tulude ümberjaotamise mehhanisme ühiskonna hüvanguks, nt kunsti, haridusse ja sporti.

4. Jõustamine

ELis on märkimisväärse suurusega ebaseaduslik interneti hasartmängude turg. Hinnanguliselt on maailmas iga litsentseeritud internetipõhise hasartmänguveebisaidi kohta üle viie litsentseerimata veebisaidi, kes pakuvad internetis pokkerimängu- ja spordikihlveoteenuseid. Ebaseaduslik piiriülene turg on jätkuvalt tarbijatele kättesaadav, tingituna kas tegelikust sallivusest või tulemusliku jõustamise puudumisest. Seepärast kavatsetakse arutelu raames hinnata olemasolevaid jõustamissüsteeme ja liikmesriikide vahelist piiriülest koostööd ning koguda teavet praeguste blokeerimissüsteemide tõhususe kohta (nt maksete blokeerimine või domeeninimede filtreerimine).

Millised on järgmised sammud?

Vastuseid rohelisele raamatule oodatakse kuni 31. juulini 2011. Tähtajaks esitatud teavet ja andmeid hindab komisjon põhjalikult, et määrata kindlaks edasised sammud.

Taust

Tänase päeva seisuga on interneti hasartmänguteenuste pakkumine ja kasutus ELis laialdane ning sektori majanduslik tähtsus on kasvuteel. Interneti hasartmänguteenuste tulud olid 2008. aastal üle 6 miljardi euro, moodustades 7,5% kogu hasartmänguturu tuludest. See on hasartmänguturu kõige kiiremini kasvav osa ning 2008. aastal eeldati, et selle maht kahekordistub viie aastaga.

Samas on hasartmängude regulatiivne olukord liikmesriigiti erinev. Kui osad liikmesriigid piiravad teatavate õnnemängude pakkumist või on selle isegi keelustanud, siis teistel on avatumad turud. Lisaks on paljud liikmesriigid hiljuti oma hasartmänguseadustiku üle vaadanud või on seda tegemas.

Lisateave

MEMO/11/186

Käesolevale rohelisele raamatule lisatud talituste töödokument on kättesaadav komisjoni veebisaidilt:

http://ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_en.htm

Eespool osutatud veebisaidilt leiavad huvitatud osapooled täiendavaid juhiseid käesolevale arutelule vastamiseks.


Side Bar