Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/358

V Bruselu dne 24. března 2011

Diskutujme o online hazardních a peněžních hrách v Evropě

Online hazardní a peněžní hry jsou v Evropě rychle se rozvíjejícím oborem podnikání; bylo již zjištěno téměř 15 000 takto zaměřených webů a roční příjmy v tomto odvětví v roce 2008 přesáhly 6 miliard EUR a do roku 2013 by se měly zdvojnásobit. Národní právní předpisy se po celé EU enormně liší a obsahují různá pravidla pro povolování, související online služby, platby, cíle veřejného zájmu a potírání podvodů. Aby se zajistila právní jistota a účinná ochrana občanů EU v této rychle rostoucí oblasti přeshraničních služeb, je důležité vyhodnotit, jak mohou rozdílné modely koexistovat v rámci vnitřního trhu. Prvotním účelem konzultace k zelené knize, jež byla dnes zahájena, je tudíž získat realistický obraz o stávající situaci na trhu online hazardních a peněžních her v EU a o různých vnitrostátních regulačních modelech. Komise se chce seznámit s názory zúčastněných stran a přeje si shromáždit podrobné informace a údaje o klíčových politických otázkách, jako je organizace služeb online hazardních a peněžních her, a o vynucování platných zákonů; o ochraně spotřebitele a jiných relevantních otázkách veřejného zájmu, jakož i o obchodních sděleních a platebních službách. Příspěvky v rámci konzultace, jež lze odevzdat do 31. července 2011, určí, zda je zapotřebí případná další akce v této oblasti, a pokud ano, jakou má mít formu. Na doplnění této konzultace budou zorganizovány odborné pracovní semináře o specifických tématech.

Michel Barnier, komisař pro vnitřní trh a služby, prohlásil: „Touto zelenou knihou jsme zahájili ambiciózní konzultaci bez předem stanovených názorů na její možné vyústění. Trh online hazardních a peněžních her v EU nadále rychle roste a vytváří významné příjmy, jež jsou někdy dále směrovány na obecně prospěšné účely. Jeho expanze musí jít ruku v ruce s odhodláním chránit naše občany, zejména nezletilé, a zajistit, aby nabídky tohoto druhu služeb v rámci EU byly seriózní a řádně regulované. Konzultace reaguje na výzvy Evropského parlamentu a členských států, abychom tyto otázky řešili společně. V této konzultaci neběží o liberalizaci trhu, ale o zajištění dobré regulace trhu služeb online hazardních a peněžních her v EU pro všechny zúčastněné.“

Oč běží v této veřejné konzultaci?

Online nabídka služeb hazardních a peněžních her v EU vyvolává společenské a politické otázky, jakož i výzvy regulační a technické problémy. Klíčovými politickými otázkami konzultace jsou:

1. Vymezení a organizace služeb online hazardních a peněžních her: Konzultace k zelené knize se týká hlavních výhod a/nebo obtíží spojených s tím, že v EU koexistují různé vnitrostátní systémy a postupy pro povolování online hazardních a peněžních her.

2. Související služby vykonávané poskytovateli online hazardních a peněžních her nebo těmito poskytovateli využívané: Konzultace k zelené knize se týká pravidel a praxe v souvislosti s online obchodní komunikací, identifikací zákazníka a úpravami platebních systémů pro služby online hazardních a peněžních her a hráčských účtů.

3. Cíle veřejného zájmu:

Tento oddíl konzultace se zaměřuje na tři cíle, jež mohou být v různé míře platné pro členské státy v jejich vnitrostátní politice v oblasti online hazardních a peněžních her:

  • Ochrana spotřebitele: Účelem konzultace je shromáždit informace o problematickém hazardním a peněžním hraní a o závislosti na hazardních a peněžních hrách a o opatřeních, jež se používají na ochranu hráčů a k zamezení nebo omezení těchto problémů. Další klíčovou otázkou je, jak zajistit ochranu nezletilých a jiných zranitelných skupin. Položené otázky se týkají propagace a marketingu online hazardních a peněžních her a systémů pro identifikaci zákazníka, a to pro otevírání účtu i pro zpracování plateb.

  • Veřejný pořádek: Konzultace k zelené knize se týká osvědčených postupů pro odhalování a zamezení podvodů, praní peněz a jiných trestných činů.

  • Financování dobrovolných činností a akcí a činností a akcí veřejného zájmu: Konzultace zkoumá odlišné systémy směrování příjmů do činností veřejného zájmu a mechanismy pro přerozdělení příjmů z veřejných a soukromých služeb online hazardních a peněžních her ku prospěchu společnosti, jako např. do umění, vzdělání nebo sportu.

4. Vynucování:

V EU existuje značný nelegální trh služeb online hazardních a peněžních her. Odhaduje se, že celosvětově na každý povolený web online hazardních a peněžních her připadá více než pět webů, jež nabízejí online sázky v pokeru nebo online sportovní sázky, aniž by měly povolení. Ilegální přeshraniční trh je v současné době přístupný spotřebitelům, a to buď v důsledku faktické tolerance nebo v důsledku absence účinného vynucování předpisů. Z tohoto důvodu se konzultace snaží vyhodnotit stávající systémy vynucování a přeshraniční spolupráce mezi členskými státy a věcné informace o účinnosti stávajících blokačních systémů (jako třeba blokace plateb nebo filtrování doménových jmen).

Jaké budou další kroky?

Reakce na zelenou knihu se přijímají do 31. července 2011. Informace a údaje obdržené do konce tohoto konzultačního procesu Komise důkladně posoudí při stanovení následné akce.

Souvislosti

Služby online hazardních a peněžních her jsou v EU v současnosti v širokém měřítku nabízeny a využívány a hospodářský význam tohoto odvětví roste. V roce 2008 zaznamenaly služby online hazardních a peněžních her roční příjmy ve výši přes 6 miliard EUR, čili 7,5 % celkového trhu hazardních a peněžních her. Je to nejrychleji rostoucí segment trhu hazardních a peněžních her a v roce 2008 se očekávalo, že se do pěti let zdvojnásobí.

Právní úprava pro hazardní a peněžní hry se však mezi členskými státy liší. Zatímco některé členské státy omezují nebo dokonce zakazují nabídku některých hazardních her, jiné mají otevřenější regulované trhy. Řada členských států také nedávno zrevidovala své právní předpisy v oblasti online hazardních a peněžních her nebo takový postup zahajuje.

Další informace

MEMO/11/186

Pracovní dokument útvarů Komise související s touto zelenou knihou je dostupný na internetové stránce Komise:

http://ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_en.htm

Zainteresované strany na výše uvedené internetové stránce najdou další pokyny o postupu v rámci této konzultace.


Side Bar