Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/358

Брюксел, 24 март 2011 г.

Хазартът по интернет в Европа: да обсъдим темата

Хазартът по интернет е бързо разрастващ се бизнес в Европа с близо 15 000 уебсайта, чиито общи годишни приходи през 2008 г. надминават 6 милиарда евро. Очаква се до 2013 г. те да се увеличат двойно. Националните законодателни рамки в ЕС се отличават една от друга в значителна степен, като се прилагат разнообразни правила по отношение на лицензирането, свързаните интернет услуги, плащанията, целите от обществен интерес и борбата с измамите. Важно е да се прецени какви са възможностите за съвместяване на вътрешния пазар на различните модели, така че да се осигури правна сигурност и ефективна защита на гражданите на ЕС в областта на тази бързо развиваща се трансгранична услуга. Основната цел на консултацията по обявената днес Зелена книга е да се придобие конкретна представа за съществуващата в ЕС ситуация на пазара за хазарт по интернет и за различните национални регулаторни модели. Комисията иска да проучи вижданията на заинтересованите страни и желае да събере подробна информация и данни по ключови теми като организацията на хазартните услуги по интернет, прилагането на съществуващите законови актове, защитата на потребителите и други свързани с избора на политика предизвикателства, а така също и относно търговските съобщения и услугите за плащане. Въз основа на изказаните в хода на консултацията мнения, които могат да бъдат подавани до 31 юли 2011 г., ще бъде решено дали са нужни действия на ЕС в тази област и какви да са те. Наред с консултацията ще бъдат организирани работни форуми по конкретни теми с участието на експерти.

Комисарят по вътрешния пазар и услугите Мишел Барние заяви: С тази зелена книга поставяме началото на амбициозна консултация без предварителни очаквания спрямо резултатите, до които ще доведе. Пазарът на хазарта по интернет в ЕС продължава да се разраства с бързи темпове и генерира значителни приходи, които понякога са инвестирани в похвални начинания. Разрастването му трябва да върви неизменно ръка за ръка с грижата за защита на гражданите, особено малолетните и непълнолетните, и за осигуряването на гаранции, че тези видове услуги в ЕС са надеждни и добре регулирани. Зелената книга е отговор на призиви, отправени към нас от Европейския парламент и държавите-членки, да работим по тези въпроси заедно. Настоящата консултация не се отнася до либерализирането на пазара, а до постигането на сигурност, че пазарът на услуги за хазарт по интернет в ЕС е добре регулиран за всички участници.

Каква е целта на обществената консултация?

Предлагането на хазартни услуги по интернет в ЕС поражда предизвикателства за обществото и обществения ред, а така също и от регулаторно и техническо естество. Ключовите въпроси в настоящата консултация обхващат:

1. Определение и организация на хазартните услуги по интернет: Зелената книга стартира консултация относно основните предимства и/или трудности, свързани със съвместното съществуване в ЕС на различни национални системи и практики за лицензиране на хазартните услуги по интернет.

2. Свързани услуги, извършвани и/или използвани от доставчиците на хазартни услуги по интернет: Зелената книга стартира консултация относно правилата и практиките, свързани с търговските съобщения по интернет, идентифицирането на потребителя и нормативната уредба по отношение на системите за плащане на хазартни услуги по интернет и игралните сметки.

3. Цели от обществен интерес:

Този раздел е насочен към следните три цели, които могат да са приложими в различна степен за държавите-членки във връзка с техните национални политики за хазарта по интернет:

  • Защита на потребителите: консултацията има за цел да бъде събрана информация относно хазартната зависимост и мерките, предприемани за защита на играчите и за предотвратяване или ограничаване на тези проблеми. Друга ключова тема се отнася до това как да се осигури защитата на малолетните, непълнолетните и други уязвими групи. Въпросите тук са свързани с пускането на пазара и рекламата на хазарт по интернет и съществуващите системи за идентифициране на потребителя при откриването на сметка и при обработката на плащанията.

  • Обществен ред: Зелената книга стартира консултация относно най-добрите практики за откриването и предотвратяването на измами, прането на пари и други престъпления.

  • Финансиране на доброволни дейности и дейности и събития от обществен интерес: в консултацията се отделя място на различните системи за използване на приходите от хазарт за дейности от обществен интерес, както и на механизмите за преразпределяне на приходите от публични и частни услуги за хазарт по интернет в полза на обществото в сфери като изкуството, образованието или спорта.

4. Правоприлагане:

В ЕС съществува голям незаконен пазар на услуги за хазарт по интернет. Изчисленията сочат, че в световен мащаб лицензираните уебсайтове за хазарт по интернет са над пет пъти по-малко от нелицензираните уебсайтове, предлагащи покер или спортни залагания по интернет. Потребителите имат достъп до незаконния трансграничен пазар поради фактическо толериране или поради липса на ефективно правоприлагане. Ето защо консултацията се стреми да направи преценка на съществуващите системи за правоприлагане и трансграничното сътрудничество между държавите-членки, а така също и на фактите относно ефективността на съществуващите системи за блокиране (като блокиране на плащането или филтриране по имена на домейните).

Какви са следващите стъпки?

Мненията относно зелената книга могат да се изпращат до 31 юли 2011 г. В края на процеса Комисията ще направи задълбочена оценка на получената информация и данни, за да бъдат набелязани необходимите действия.

Контекст

Хазартните услуги по интернет са широко предлагани и използвани в ЕС понастоящем и икономическото значение на сектора се увеличава. През 2008 г. годишните приходи от хазартни услуги по интернет са над 6 млрд. евро, което представлява 7,5 % от целия хазартен пазар. Това е най-бързо разрастващият се сегмент от пазара на хазарт, а очакванията през 2008 г. сочат удвояване на неговия размер след период от пет години.

В същото време регулаторната рамка за хазарта в отделните държави-членки се различава. Някои от тях ограничават или дори забраняват предлагането на определени игри на късмета, докато други имат по-отворени регулирани пазари. Някои държави-членки наскоро преразгледаха законодателството си за хазарт по интернет или тепърва започват този процес.

За повече информация:

MEMO/11/186

Работният документ на службите, който придружава настоящата зелена книга, се намира на уебсайта на Комисията:

http://ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_en.htm

На горепосочения уебсайт заинтересованите страни могат да намерят по-подробни указания за представянето на своите мнения.


Side Bar