Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/336

Bryssel 23. maaliskuuta 2011

EU vahvistaa kansalaisille EU:n ulkopuolella tarjottavaa konsulisuojaa

EU:n ulkopuolisissa maissa ollessaan EU:n kansalaisella on oikeus Japanin, Libyan tai Egyptin kaltaisten hätä- ja kriisitilanteiden yhteydessä pyytää apua miltä tahansa EU:n konsulaatilta tai suurlähetystöltä, jos hänen oma maansa ei ole kyseisessä maassa edustettuna. EU:n jäsenvaltioiden on myös autettava muiden jäsenvaltioiden kansalaisten evakuoinnissa aivan kuin nämä olisivat sen omia kansalaisia. Tämä EU:n perussopimuksissa ja perusoikeuskirjassa taattu oikeus on keskeinen osa EU:n kansalaisuutta. Kansalaisilla on oikeus suojeluun myös esimerkiksi silloin, jos passi on varastettu tai kansalainen joutuu onnettomuuteen tai sairastuu. Monet eurooppalaiset eivät kuitenkaan tiedä tästä oikeudestaan. Yhä useammat EU:n kansalaiset matkustavat, asuvat ja työskentelevät ulkomailla: eurooppalaiset tekevät vuosittain yli 90 miljoonaa matkaa EU:n ulkopuolelle ja noin 30 miljoonaa asuu EU:n ulkopuolella. Siksi tiedon lisääminen on tärkeämpää kuin koskaan. Tänään antamassaan tiedonannossa konsulisuojasta kolmansissa maissa Euroopan komissio mainitsee käytännön toimia, joilla lisätään EU:n kansalaisten tietoa omista oikeuksistaan. Komissio ehdottaa ensi vuonna koordinointitoimenpiteitä, joilla helpotetaan tavanomaisen konsulisuojan saantia. Lisäksi komissio on käynnistämässä konsulisuojaa koskevaa verkkosivustoa. Sivuilla on EU:n ulkopuolisissa maissa sijaitsevien konsuli- ja diplomaattiedustustojen osoitteet ja linkit jäsenvaltioiden matkustustiedotepalveluihin.

Eurooppalaiset pyrkivät auttamaan ihmisiä, joita on Japanissa ja Libyassa kohdannut kansallinen katastrofi”, totesi oikeusasioista vastaava komissaari, varapuheenjohtaja Viviane Reding. ”Näiden haasteiden keskellä EU:n solidaarisuus toimii käytännössä. Jäsenvaltiot toimivat yhdessä evakuoidakseen toistensa kansalaisia. Kun yhä useammat EU:n kansalaiset matkustavat ja työskentelevät ulkomailla, on tärkeää, että kaikki tietävät, mistä ja miten kriisitilanteessa saa apua, riippumatta siitä, missä he ovat ja mikä on heidän kansalaisuutensa.”

EU:n kansalaisten matkat EU:n ulkopuolelle lisääntyvät koko ajan. Vuonna 2008 matkojen määrä ylitti 90 miljoonaa, kun se vuonna 2005 oli ollut reilut 80 miljoonaa. Yli 30 miljoonaa EU:n kansalaista asuu pysyvästi EU:n ulkopuolella, mutta ainoastaan kolmessa maassa on diplomaattiedustus kaikilla 27 jäsenvaltiolla (Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Venäjällä).

Mielipidekyselyt osoittavat, että eurooppalaiset odottavat ulkomailla tarjolla olevalta avulta paljon: 62 % odottaa saavansa toisen EU-maan suurlähetystöltä samanlaista apua kuin omaltaan (ks. liite). Monet eurooppalaiset ja monet konsulivirkailijat ovat kuitenkin edelleen tietämättömiä siitä, että EU:n kansalaisella on oikeus tällaiseen suojeluun. Komissio pyrkii lisäämään EU:n kansalaisten ja konsulivirkailijoiden tietoa EU:n kansalaisten oikeudesta kääntyä muiden kuin oman maansa suurlähetystön tai konsulaatin puoleen ja kertomaan, miten ja millaista apua on tarjolla. Jäsenvaltiot voivat tiedottaa kansalaisilleen tästä oikeudesta myöntäessään passeja. Jäsenvaltioista 20 onkin jo päättänyt toimia näin1.

Tapahtumat Japanissa, Libyassa ja taannoin Haitissa ovat osoittaneet, kuinka tärkeää on antaa konsuliapua ulkomailla kriisitilanteisiin joutuneille muiden maiden kansalaisille. Libyassa oli kriisin puhjetessa noin 6 000 EU:n kansalaista, mutta vain kahdeksalla EU:n jäsenvaltiolla on siellä edustusto. Maaliskuun 9. päivänä 2011 maassa oli vielä 1 345 EU:n kansalaista. Apua koordinoitiin etäneuvottelujen ja EU:n yhteisen tilannekeskuksen suojatun verkkosivuston avulla. Jäsenvaltiot ovat antaneet toistensa kansalaisille tilapäisiä matkustusasiakirjoja ja antaneet evakuointilennoillaan paikkoja myös muiden EU-maiden kansalaisille. Haitissa oli maanjäristyksen aikaan vuonna 2010 noin 2 700 EU:n kansalaista, mutta vain puolella EU-maista oli siellä diplomaattiedustusto. Japanissa, jossa kaikki muut paitsi Malta ja Kypros ovat edustettuina, noin 1 000 kansalaista otti yhteyttä oman maansa konsuliviranomaisiin päästäkseen lähtemään Japanista. Saksa auttoi evakuoimaan Sendain kaupungista omien kansalaistensa lisäksi vähintään 18 muiden EU-maiden kansalaista.

Eurooppalainen yhteisvastuu on ollut keskeistä näissä hätätilanteissa. EU toimi Libyan suhteen nopeasti ja käynnisti pelastuspalvelumekanismin, mikä auttaa koordinoimaan ja yhteisrahoittamaan evakuointikustannuksia. Tämän seurauksena esimerkiksi Unkari lennätti Tripolista 29 romanialaista, 27 unkarilaista, 20 bulgarialaista, kahdeksan saksalaista, kuusi tšekkiä ja kuusi muiden EU-maiden ja EU:n ulkopuolisten maiden kansalaista. Yksikään EU:n kansalainen ei saisi jäädä ilman apua. Myös Euroopan ulkosuhdehallintoon kuuluvat EU:n edustustot voivat lisätä kansalaisten tietoisuutta jäsenvaltioiden tarjoamasta suojelusta ja tarjota tukeaan. Näin on jo tapahtunutkin, kun Gazan kriisin yhteydessä vuonna 2009 lähes 100 henkeä evakuoitiin EU:n edustuston tuella.

Kriisitilanteiden lisäksi oikeus konsulisuojaan on voimassa esimerkiksi silloin, kun passi on kadonnut tai varastettu tai kun kansalainen joutuu onnettomuuteen, sairastuu tai joutuu väkivaltarikoksen uhriksi. Jäsenvaltioiden konsulilainsäädännöt kuitenkin poikkeavat toisistaan. Tarjottavan suojan taso voi vaihdella sen mukaan, minkä maan puoleen EU:n kansalainen kääntyy. Jäsenvaltiot voivat myöntää pieniä määriä taloudellista apua (esim. paluulentoon tai hotellimajoitukseen). Apua antavan jäsenvaltion on ensin pyydettävä lupaa kansalaisen kotimaasta, joka sitten maksaa summan takaisin. Kotimaa voi pyytää kansalaiseltaan takaisinmaksua.

Jäsenvaltiot saavat korvauksen myös, jos ne evakuoivat muiden EU-maiden kansalaisia, joiden kotimaa ei ole evakuointipaikalla edustettuna. Käytännössä nykyisiä takaisinmaksusääntöjä ei useinkaan sovelleta. Jotta EU:n kansalaiset, joiden kotivaltio ei ole edustettuna maassa, jossa apua tarvitaan, saisivat apua tasa-arvoisesti ja jotta jäsenvaltiot ottaisivat vieläkin proaktiivisemman roolin kriiseissä, jotka eivät kosketa heidän omia kansalaisiaan, komissio tutkii, miten takaisinmaksumenettelyjä voitaisiin entisestään helpottaa ja yksinkertaistaa.

Komissio aikoo myös tehdä seuraavien 12 kuukauden aikana säädösehdotuksia, joilla

  • lisätään konsulisuojan laajuuteen, edellytyksiin ja menettelyihin liittyvää oikeusvarmuutta ja optimoidaan resurssien käyttöä, myös kriisien yhteydessä

  • luodaan tarvittavat yhteensovittamis- ja yhteistyömenettelyt, jolla helpotetaan tavanomaisen konsulisuojan antamista EU:n kansalaisille, joiden kotivaltio ei ole edustettuna maassa, jossa apua tarvitaan, ja käsitellään konsulisuojan rahallista korvaamista kriisitilanteissa.

Tausta

EU:n perussopimuksissa taataan kaikille EU:n kansalaisille oikeus yhtäläiseen kohteluun, kun on kyse jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustojen tarjoamasta suojasta EU:n kansalaisen matkustaessa tai asuessa EU:n ulkopuolella maassa, jossa hänen oma kotivaltionsa ei ole edustettuna (ks. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 20 artiklan 2 kohdan c alakohta ja 23 artikla. Euroopan unionin perusoikeuskirjan 46 artikla). Lähes kaikissa maailman maissa tilanne on se, että vähintään yhdellä EU-maalla ei ole siellä edustustoa.

Lokakuussa 2010 julkaisemassaan kansalaisuuskatsauksessa (ks. IP/10/1390 ja MEMO/10/525) komissio lupasi ehdottaa lainsäädäntöä ja parantaa kansalaistiedotusta erityisen verkkosivuston ja kohdennettujen tiedotustoimenpiteiden avulla. Näillä toimilla on tarkoitus parantaa EU:n kansalaisten oikeutta saada EU:n ulkopuolella apua minkä tahansa jäsenvaltion diplomaatti- ja konsuliedustustoilta, myös kriisien yhteydessä.

Lisätietoja

Euroopan komission konsulisuojaa käsittelevät sivut:

http://ec.europa.eu/consularprotection

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

EU Citizens' expectations regarding consular protection assistance

Asiaa koskevat perussopimusmääräykset

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 20 artikla

1. Otetaan käyttöön unionin kansalaisuus. Unionin kansalainen on jokainen, jolla on jonkin jäsenvaltion kansalaisuus. Unionin kansalaisuus täydentää mutta ei korvaa jäsenvaltion kansalaisuutta.

2. Unionin kansalaisella on perussopimuksissa määrätyt oikeudet ja velvollisuudet.

Hänellä on muun muassa:

(…)

c) ollessaan sellaisen kolmannen maan alueella, jossa jäsenvaltiolla, jonka kansalainen hän on, ei ole edustusta, oikeus saada minkä tahansa jäsenvaltion diplomaatti- ja konsuliviranomaisilta suojelua samoin edellytyksin kuin tämän valtion kansalaisilla;

(…)

Näitä oikeuksia käytetään perussopimuksissa ja niiden soveltamiseksi hyväksytyissä toimenpiteissä määritellyin edellytyksin ja rajoituksin.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 23 artikla

Jokainen unionin kansalainen saa kolmannen maan alueella, jossa jäsenvaltiolla, jonka kansalainen hän on, ei ole edustusta, suojelua minkä tahansa jäsenvaltion diplomaatti- ja konsuliviranomaisilta samoin edellytyksin kuin kyseisen jäsenvaltion omat kansalaiset. Jäsenvaltiot hyväksyvät tarvittavat säännökset ja aloittavat tällaisen suojelun turvaamiseksi tarvittavat kansainväliset neuvottelut.

Neuvosto voi erityistä lainsäätämisjärjestystä noudattaen ja Euroopan parlamenttia kuultuaan antaa direktiivejä tällaista suojelua helpottavista tarpeellisista yhteensovittamis- ja yhteistyötoimenpiteistä.

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 46 artikla

Diplomaatti- ja konsuliviranomaisten antama suojelu

Jokainen unionin kansalainen saa kolmannen maan alueella, jossa jäsenvaltiolla, jonka kansalainen hän on, ei ole edustusta, suojelua minkä tahansa jäsenvaltion diplomaatti- ja konsuliviranomaisilta samoin edellytyksin kuin kyseisen jäsenvaltion omat kansalaiset.

1 :

Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovenia, Unkari ja Yhdistynyt kuningaskunta.


Side Bar