Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/355

Bruxelles, den 23. marts 2011

EU vil styrke borgernes ret til konsulær beskyttelse og bistand i tredjelande

I nødsituationer og kriser som i Japan, Libyen eller Egypten har EU-borgere ret til at søge bistand fra en anden EU-medlemsstats konsulat eller ambassade, hvis hjemlandet ikke er repræsenteret i det pågældende tredjeland. EU-medlemsstaterne skal altså bistå evakueringen af disse borgere, som var de medlemsstatens egne statsborgere. Denne ret sikres af EU-traktaterne og chartret om grundlæggende rettigheder og er en vigtig del af EU-borgerskabet. Beskyttelsen dækker også over dagligdags situationer, som et stjålet pas og alvorlige ulykker eller sygdomme. Mange europæiske borgere er dog ikke bekendt med denne rettighed. I takt med at flere EU‑borgere lever, rejser og arbejder udenlands – EU-borgerne foretager over 90 mio. rejser udenlands hvert år, og omkring 30 mio. EU-borgere er bosat uden for medlemsstaterne – bliver det vigtigere, at oplyse borgerne om denne rettighed. I dagens meddelelse om konsulær beskyttelse i tredjelande fremlægger Europa-Kommissionen konkrete tiltag til, hvordan EU-borgerne kan blive mere bekendt med denne rettighed. Næste år vil Kommissionen foreslå koordineringsforanstaltninger med henblik på at lette borgernes konsulære beskyttelse. Derudover lancerer Kommissionen et websted om konsulær beskyttelse. Webstedet indeholder adresserne på de konsulære eller diplomatiske missioner i lande udenfor EU, og der er adgang til alle medlemsstaternes råd vedrørende rejser til tredjelande.

"De europæiske borgere hjælper befolkningerne i Japan og Libyen, der står over for nationale kriser", sagde næstformand Viviane Reding, EU-kommissær for retlige anliggender. "Det er også i sådanne situationer, at solidariteten i EU viser sig. Medlemsstaterne rykker nærmere sammen for at hjælpe hinandens statsborgere. Med flere EU-borgere, der arbejder og rejser udenlands, er det vigtigt, at alle ved, hvor og hvordan de kan få hjælp, når der opstår en krise, uanset hvor de befinder sig i verden og uanset deres statsborgerskab."

Antallet af EU-borgere, der rejser til tredjelande, er stigende med over 90 mio. rejser i 2009, hvilket er en stigning fra 80 mio. i 2005. Mere end 30 mio. EU-borgere lever permanent i et tredjeland, men det er kun i tre lande, at alle 27 EU-medlemsstater er diplomatisk repræsenteret (USA, Kina og Rusland).

Meningsmålinger har vist, at de europæiske borgere har høje forventninger til hjælp udenlands. 62 % forventer den samme hjælp fra en anden EU-medlemsstats ambassade som fra deres egen (se bilag). Alligevel er mange europæiske borgere og mange ansatte på konsulaterne ikke bekendt med den ret til beskyttelse, som EU-borgerskabet giver. Kommissionen vil udbrede kendskabet til retten til at få hjælp fra andre EU-medlemsstaters ambassader/konsulater blandt EU-borgerne og de ansatte på konsulaterne, og herunder give oplysninger om, hvordan ambassaderne/konsulaterne kan kontaktes, og hvilken hjælp, de kan tilbyde. Medlemsstaterne kan for eksempel oplyse borgerne om denne rettighed, når de udsteder nyt pas til en borger. 20 medlemsstater har allerede valgt denne tilgang1.

De seneste begivenheder i Japan, Libyen og på Haiti har vist betydningen af at kunne yde konsulær hjælp til andre borgere, der er fanget i krisesituationer i udlandet. Der var omkring 6 000 EU-borgere i Libyen, da krisen brød ud, men kun otte medlemsstater er repræsenteret i Libyen. Den 9. marts 2011 var der stadig 1 345 EU-borgere i landet. Der blev koordineret bistand med brug af telekonferencer og EU's fælles situationscenters sikre websted. Medlemsstaterne gav hinandens unionsborgere nødpas og frigjort pladser til dem på evakueringsfly. I Haiti blev omkring 2 700 EU-borgere udsat for jordskælvet i 2010, men kun omkring halvdelen af EU-landene havde en ambassade eller et konsulat i landet. I Japan, hvor kun Malta og Cypern ikke har en ambassade eller et konsulat, kontaktede omkring 1 000 borgere de nationale konsulære tjenester og anmodede om hjælp til at forlade Japan. Tyskland hjalp med at evakuere tyske statsborgere og borgere fra mindst 18 andre EU-lande med charterbusser fra byen Sendai.

Den europæiske solidaritet har været af afgørende betydning i disse krisesituationer. I Libyen handlede EU hurtigt og iværksatte civilbeskyttelsesordningen, der hjælper med at koordinere og samfinansiere transportomkostningerne i forbindelse med evakuering. Ungarn – for at give et eksempel – fløj 29 rumænere, 27 ungarere, 20 bulgarere, 8 tyskere, 6 tjekker og 6 andre EU og ikke EU-borgere ud fra Tripoli. Ingen EU-borger skulle overlades til sig selv. EU-delegationerne kan som del af EU‑Udenrigstjenesten, også bidrage med at gøre borgerne bedre bekendt med medlemsstaternes beskyttelse og yde støtte. Dette var allerede tilfældet under krisen i Gaza i 2009, hvor næsten 100 borgere blev evakueret i pansrede busser med hjælp fra EU-delegationen.

Den konsulære beskyttelse er af yderste vigtighed i krisesituationer, men den kan også være af nytte i mere dagligdags situationer som ved tab af et pas, alvorlige ulykker eller sygdomme eller i forbindelse med kriminalitet. Medlemsstaternes konsulære regler varierer dog meget. Afhængig af hvilket land EU-borgeren henvender sig til, kan beskyttelsesniveauet variere meget. Medlemsstaterne kan yde finansiel støtte navnlig små beløb (som til en flybillet hjem eller til et hotel). En hjælpende medlemsstat skal først have forudgående tilladelse fra borgerens hjemland, der efterfølgende godtgør den hjælpende medlemsstats udgifter. Borgerens hjemland kan derefter anmode borgeren om tilbagebetaling.

Medlemsstaterne bliver også kompenseret, når de evakuerer udenlandske EU‑statsborgere. I praksis anvendes reglerne om godtgørelse dog ofte ikke. For at sikre ens behandling af ikke-repræsenterede EU-borgere og for at tilskynde medlemsstaterne til at spille en mere proaktiv rolle under kriser, hvor deres egne statsborgere ikke er indblandet, er Kommissionen ved at undersøge, hvordan tilbagebetalingsprocedurerne kan lettes og forenkles yderligere.

Kommissionen vil også inden for 12 måneder fremlægge lovgivningsmæssige forslag med henblik på at:

  • garantere den lovgivningsmæssige sikkerhed med hensyn til omfanget af, betingelserne for og procedurerne i forbindelse med konsulær beskyttelse og for at optimere anvendelsen af ressourcerne, herunder i krisetider.

  • udarbejde de koordinerings- og samarbejdsforanstaltninger, der er nødvendige for at lette den dagligdags konsulære beskyttelse for ikke-repræsenterede EU‑borgere og tackle problemet omkring finansiel godtgørelse af den konsulære beskyttelse i krisesituationer.

Baggrund

EU-traktaterne giver EU-borgerne ret til beskyttelse hos en medlemsstats diplomatiske og konsulære myndigheder på samme vilkår som statsborgere i denne medlemsstat, når de rejser eller lever uden for EU, og deres eget land ikke er repræsenteret (jf. artikel 20, stk. 2, litra c), og artikel 23 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 46 i EU's charter om grundlæggende rettigheder. I næsten alle lande i verden er mindst ét EU-land ikke er repræsenteret.

I Kommissionens rapport om unionsborgerskab fra oktober 2010 (jf. IP/10/1390 og MEMO/10/525) forpligter Kommissionen sig på at gøre EU-borgernes ret til bistand fra alle EU-tredjelandenes diplomatiske og konsulære myndigheder mere effektiv, herunder i krisetider, ved at foreslå lovgivningsmæssige foranstaltninger og ved at oplyse borgerne bedre via et websted herom og målrettede oplysningskampagner.

Yderligere oplysninger

Europa-Kommissionens websted om konsulær beskyttelse:

http://ec.europa.eu/consularprotection

Hjemmeside for Europa-Kommissionens næstformand Viviane Reding, EU-kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Bilag

EU-borgernes forventninger til konsulær bistand

Relevante traktatbestemmelser

Artikel 20 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

1. Der indføres et unionsborgerskab. Unionsborgerskab har enhver, der er statsborger i en medlemsstat. Unionsborgerskab er et supplement til det nationale statsborgerskab og træder ikke i stedet for dette.

2. Unionsborgerne har de rettigheder og er underlagt de pligter, der er indeholdt i traktaterne.

De har bl.a. følgende rettigheder:

(…)

(c) de nyder i tredjelande, hvor den medlemsstat, som den pågældende er statsborger i, ikke er repræsenteret, beskyttelse hos enhver medlemsstats diplomatiske og konsulære myndigheder på samme vilkår som statsborgere i denne medlemsstat

(…)

Disse rettigheder udøves med de begrænsninger og på de betingelser, der er fastsat i traktaterne og i foranstaltninger vedtaget med henblik på deres gennemførelse.

Artikel 23 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Enhver unionsborger nyder i tredjelande, hvor den medlemsstat, hvori han er statsborger, ikke er repræsenteret, enhver medlemsstats diplomatiske og konsulære myndigheders beskyttelse på samme vilkår som statsborgere i denne medlemsstat. Medlemsstaterne træffer de nødvendige dispositioner og indleder de påkrævede internationale forhandlinger med henblik på at sikre denne beskyttelse.

Rådet kan efter en særlig lovgivningsprocedure og efter høring af Europa-Parlamentet vedtage direktiver om de koordinations- og samarbejdsforanstaltninger, der er nødvendige for at lette denne beskyttelse.

Artikel 46 i EU's charter om grundlæggende rettigheder

Diplomatisk og konsulær beskyttelse

Enhver unionsborger nyder i tredjelande, hvor den medlemsstat, hvori han/hun er statsborger, ikke er repræsenteret, enhver medlemsstats diplomatiske og konsulære myndigheders beskyttelse på samme vilkår som statsborgere i denne medlemsstat.

1 :

Østrig, Belgien, Bulgarien, Cypern, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Rumænien, Slovenien, Sverige, Spanien, Det Forenede Kongerige.


Side Bar