Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/11/354

V Bruselu dne 23. března 2011

Komisař Hahn oznámil pomoc z Fondu solidarity EU ve výši 10,9 milionů EUR na škody způsobené záplavami v České republice

Evropský komisař pro regionální politiku Johannes Hahn dnes potvrdil návrh Komise přidělit České republice celkem 10,9 milionů EUR jako pomoc po mohutných záplavách ze srpna minulého roku. Finanční pomoc je poskytována z Fondu solidarity Evropské unie (EUSF). Poskytnutá částka přispěje k pokrytí nákladů vynaložených českými orgány na zvládnutí mimořádné situace, zejména pak na obnovu nezbytné infrastruktury.

Komisař Johannes Hahn, který má Fond solidarity EU na starost, uvedl: „Tato pohroma následovala po záplavách, které zemi zasáhly již v květnu 2010, podpora od Evropské unie je tak dvojnásob potřebná. Poskytnutá pomoc pomůže zlepšit životní podmínky obyvatel těžce postižených touto živelní událostí.“

Začátkem srpna 2010 byly severní části České republiky, zejména Liberecký kraj a přilehlá oblast Děčína, postiženy neobvykle silnými dešti, které způsobily provalení říčních břehů. Lidé byli nuceni opustit své domovy, byla poškozena veřejná infrastruktura i soukromé objekty a způsobeny škody v oblasti zemědělství a podnikání.

V říjnu 2010 české úřady předložily žádost o pomoc z EUSF. Ačkoliv výše přímých škod (436,5 milionů EUR) byla pod hranicí stanovenou pro uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU (0,6 % hrubého národního důchodu, tj. v případě České republiky 824 milionů EUR), Komise Fond použila na základě výjimečných ustanovení obsažených v nařízení o EUSF, která se vztahují na „mimořádné regionální katastrofy“. Tato ustanovení Komisi umožňují poskytnout pomoc v případech, kdy byl region zasažen mimořádnou pohromou, která postihla většinu obyvatelstva a vedla k vážným a dlouhodobým dopadům na životní podmínky a hospodářskou stabilitu regionu.

Žádost předložená Českou republikou zmiňuje zejména poničení životně důležité infrastruktury (např. v oblasti dopravy, vodního hospodářství a energetiky), dopad na podniky a závažné škody u značného počtu rodinných domů (téměř 2500 osobám muselo být poskytnuto dočasné ubytování). V oblasti zaměstnanosti byly nejvážnější škody způsobeny odvětví cestovního ruchu, které je jedním z nejdůležitějších hospodářských činitelů v dotčených regionech. Předpokládá se, že úplný návrat k obvyklému stavu potrvá několik let.

Aby Komise mohla grant poskytnout, požádá rozpočtový orgán (Evropský parlament a Radu Evropské unie) o přijetí opravného rozpočtu, který bude začleněn do rozpočtu Společenství.

Pomoc od Evropské unie pomůže pokrýt náklady vynaložené českými orgány na bezodkladná opatření - obnovení infrastruktury, dočasné ubytování a záchranné práce, preventivní infrastrukturu a ochranu kulturního dědictví, stejně jako na úklid katastrofou zasažených oblastí. Pomoc nesmí být použita k náhradám škod na soukromém majetku.

Souvislosti:

Fond solidarity Evropské unie (EUSF) byl vytvořen po záplavách, které střední Evropu zasáhly v létě 2002. Poskytuje naléhavou pomoc členským státům EU a přistupujícím zemím, které byly zasaženy rozsáhlou přírodní katastrofou. Roční rozpočet fondu je 1 miliarda EUR.

Dnešní návrh je doplněním nedávno přijatého rozhodnutí Komise přidělit České republice z EUSF 5,1 milionů EUR v návaznosti na záplavy, k nimž došlo v květnu 2010. Rada EU již návrh schválila a rozhodnutí je nyní v rukách Evropského parlamentu.

Komise v současnosti připravuje sdělení o budoucnosti EUSF s cílem upravit jeho fungování, zlepšit kritéria pro posuzování nároku na pomoc a mechanismy pro poskytování finančních prostředků. Zmíněné sdělení poskytne základ pro diskusi s členskými státy a Evropským parlamentem.

Další informace jsou dostupné na internetové stránce:

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/solidar/solid_en.htm


Side Bar