Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/329

V Bruseli 21. marca 2011

Z hodnotiacej tabuľky vnútorného trhu vyplýva, že úsilie členských štátov o zlepšenie fungovania vnútorného trhu začína prinášať ovocie

Napriek náročnému obdobiu pokračujú podľa najnovšej hodnotiacej tabuľky vnútorného trhu Európskej komisie členské štáty v dosahovaní dobrých výsledkov pri transpozícii pravidiel vnútorného trhu do vnútroštátnych právnych predpisov. V priemere len 0,9 % smerníc týkajúcich sa vnútorného trhu, pre ktoré už uplynul termín na implementáciu, sa doteraz netransponovalo do vnútroštátnych právnych predpisov. Tento údaj sa za uplynulých šesť mesiacov nezmenil. Znamená to, že členské štáty dodržiavajú ale len veľmi tesne cieľ, ktorý hlavy štátov a vlád stanovili v roku 2007 na 1,0 %. Za uplynulých 12 mesiacov sa členským štátom takisto podarilo znížiť priemerný dodatočný čas potrebný na transpozíciu smernice EÚ do vnútroštátnych právnych predpisov o takmer 40 %. Pokiaľ ide o uplatňovanie právnych predpisov EÚ, počet porušení sa v porovnaní so situáciou pred šiestimi mesiacmi znížil o 11 %. Počet nevyriešených prípadov klesol výrazne v Grécku, Portugalsku a Luxembursku, pričom vo všeobecnosti najlepšie výsledky dosahuje aj naďalej Malta. Táto hodnotiaca tabuľka vnútorného trhu vyzdvihuje úspešnosť vnútroštátnych opatrení, ktoré tieto štáty prijali.

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier uviedol: „Napriek súčasnej ťažkej hospodárskej situácii ma veľmi teší, že vlády sa aj naďalej usilujú dodržiavať stanovený termín transpozície pravidiel vnútorného trhu do vnútroštátnych právnych predpisov. Dokonca ani niektoré krajiny, ktoré kríza zasiahla obzvlášť ťažko, sa neuchýlili k protekcionizmu, ale aj naďalej sa pridŕžali pravidiel vnútorného trhu. Tým sa zdôrazňuje fakt, že sme si stále čoraz väčšmi vedomí toho, že Európa potrebuje fungujúci vnútorný trh, ktorý je aj bude naším zdrojom udržateľného rastu.“

Implementácia smerníc o vnútornom trhu

 • Priemerný deficit v transpozícii smerníc EÚ pre 27 členských štátov, ktorý zodpovedá percentuálnemu podielu smerníc o vnútornom trhu, ktoré neboli načas implementované do vnútroštátneho práva, ostal na úrovni 0,9 %.

 • Celkový počet členských štátov, ktoré dosiahli cieľ vo výške 1 % deficitu v transpozícii, sa zvýšil z 18 na 20.

 • V porovnaní so situáciou pred šiestimi mesiacmi zlepšilo svoj deficit v transpozícii alebo ho aspoň udržalo na rovnakej úrovni spolu šesť z 20 členských štátov, ktoré dosiahli stanovený cieľ vo výške 1 %: Malta, Írsko, Portugalsko, Grécko, Luxembursko a Lotyšsko. Tieto krajiny sú dôkazom, že aj napriek náročnému obdobiu je možné ďalej zlepšovať výsledky v oblasti transpozície alebo ich aspoň udržať na rovnakej úrovni.

 • Najväčšie zlepšenie dosiahlo Grécko, Portugalsko a Luxembursko, pričom ich výsledky boli doteraz najlepšie. Len pred šiestimi mesiacmi čelili najväčšiemu deficitu v transpozícii v EÚ (Grécko 2,4 %, Portugalsko 2,1 % a Luxembursko 1,5 %). Pokrok sa oceňuje obzvlášť v týchto troch členských štátoch, ktorým sa podarilo v značnej miere znížiť svoj deficit a vôbec po prvýkrát dosiahnuť cieľ vo výške 1 % deficitu v transpozícii.

 • Prvú priečku obsadila s najlepšími výsledkami v transpozícii opäť Malta, pričom jej zostáva transponovať už len dve smernice.

 • Na druhej strane stanovený cieľ vo výške 1 % deficitu v transpozícii prekročilo sedem členských štátov, a to: Rakúsko, Česká republika, Estónsko, Cyprus, Maďarsko, Poľsko a Taliansko. Taliansko svoj deficit zdvojnásobilo z 1,1 % na 2,1 % a v súčasnosti má najvyšší deficit v transpozícii zo všetkých 27 členských štátov.

 • Pred rokom mali členské štáty v priemere ďalších deväť mesiacov na to, aby transponovali smernice EÚ po uplynutí lehoty na transpozíciu. V nadväznosti na to Komisia vyzvala všetky členské štáty, aby sa väčšmi zamerali na potrebu obmedziť časové sklzy v transpozícii. V súčasnosti sa členským štátom podarilo znížiť priemerný časový sklz v transpozícii v EÚ na 5,8 mesiaca alebo takmer 40 %.

Porušovanie predpisov

 • Celkový počet konaní o porušení právnych predpisov v oblasti vnútorného trhu sa v porovnaní so situáciou pred šiestimi mesiacmi znížil o 11 %. Komisia počas uplynulých rokov zaviedla niekoľko alternatívnych mechanizmov riešenia problémov a vybavovania sťažností1, ktoré mali značný vplyv na zníženie počtu prípadov porušenia.

 • K najväčšiemu počtu porušení však stále dochádza v oblasti daní a životného prostredia.

 • V súčasnosti dosahuje priemerný počet otvorených konaní o porušení v EÚ 40 prípadov na členský štát (v porovnaní so 46 prípadmi pred pol rokom). Najväčší počet konaní o porušení má aj naďalej Belgicko, po ktorom nasleduje Grécko a Taliansko.

 • Priemerný čas potrebný na vyriešenie prípadu porušenia mierne klesol pre EÚ-15, ale v prípade krajín EÚ-12 sa zvýšil.

 • Členské štáty majú stále dostatočný čas – v priemere viac 18 mesiacov – na to, aby vykonali rozhodnutie Súdneho dvora EÚ, aj ak sa vyžaduje, aby okamžite prijali opatrenia.

 • Najväčšie oneskorenie vykazuje Írsko, ktorému trvá vykonanie rozhodnutí v priemere 25 mesiacov

Hodnotiaca tabuľka presadzovania právnych predpisov v oblasti vnútorného trhu

Hodnotiaca tabuľka presadzovania právnych predpisov v oblasti vnútorného trhu poskytuje prehľad o tom, akú úroveň dosiahli členské štáty pri implementácii a uplatňovaní právnych predpisov v oblasti vnútorného trhu. Na to, aby boli pravidlá účinné, nestačí len ich včasná transpozícia, ale je rovnako potrebné, aby sa správne transponovali a riadne uplatňovali (pozri prílohu).

V tabuľke sa zdôrazňuje fakt, že len malý počet členských štátov dosahuje lepšie výsledky ako priemer EÚ v prípade, ak sa zohľadňujú rôzne ukazovatele presadzovania (pozri prílohu). Najlepšie výsledky dosahuje vo všeobecnosti Malta.

Osobitný dôraz na nedávny úspech členských štátov

Pozoruhodným znížením svojho deficitu v transpozícii sa môže pochváliť Grécko, Portugalsko a Luxembursko, zatiaľ čo najmenší deficit v transpozícii má aj naďalej Malta. V záujme presadzovania najlepších postupov je v tomto vydaní hodnotiacej tabuľky vnútorného trhu venovaná jedna kapitola úspešnému zavedeniu mechanizmov v týchto členských štátoch.

Úplné znenie najnovšej hodnotiacej tabuľky vnútorného trhu je k dispozícii na:

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

1 :

SOLVIT: http://ec.europa.eu/solvit

CHAP je databáza, ktorú navrhla Komisia v roku 2009 na evidovanie a správu sťažností a žiadostí o informácie v súvislosti s uplatňovaním právnych predpisov EÚ v členských štátoch.


Side Bar